SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Haziran 2012

//Haziran

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEK TARAFLI OLARAK DERHAL FESHİ

Derhal fesih kavramı, 4857 Sayılı İş Kanunu bakımından haklı sebep olarak kabul edilen nedenlerle taraflardan birinin irade beyanında bulunmasıyla birlikte iş sözleşmesini sona erdirmesi olarak açıklanabilmektedir.

Derhal fesihte süreli fesihte olduğunun aksine belli bir süre beklemeye gerek kalmamakta olup sözleşmeye ilişkin derhal fesih beyanın karşı tarafa ulaşması ile iş sözleşmesi sona erdirilmektedir.

Derhal fesih hakkı, tek taraflı […]

Yazan |Haziran 29th, 2012|İş Hukuku|39 Yorumlar

HUKUKA AYKIRI ELDE EDİLEN DELİL (YCGK KARARI)

YARGITAY CEZA GENEL KURULU

2009/7-160 E. , 2009/264 K.

Gecikmede Sakınca Bulunma Hali

Hukuka Aykırı Arama

Hukuka Aykırı Kanıtların Değerlendirilmesi Yasağı

ÖZET

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri, gerçekleştirildiği tarihte yürürlükte bulunan usul kurallarına uygun olmalıdır.

Arama işleminin yapıldığı tarihteki yasal düzenlemelere göre, arama ancak hâkim kararıyla mümkündür. Cumhuriyet savcıları ile onun yardımcısı sıfatıyla emirlerini yerine getirmekle görevli kolluğun arama emri yetkisi istisnai […]

Yazan |Haziran 29th, 2012|Ceza Hukuku|Yorum Yok

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?
Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’ nun 166. maddesinde evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davasının bir türü olarak düzenlenmiştir. Taraflarca doğrudan anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi daha öncesinde açılmış olan çekişmeli boşanma davası da anlaşmalı boşanma davasına da çevrilebilmektedir.  Bu hususta detaylı bilgi için Çekişmeli Boşanmanın Anlaşmalı Boşanmaya Çevrilmesi yazımızı da […]

Yazan |Haziran 27th, 2012|Aile ve Şahıs Hukuku|146 Yorumlar

İŞ HUKUKU BAKIMINDAN MOBBİNG

Mobbing, iş yerinde genelde işveren veya işveren vekillerince sistematik olarak uygulanan bir çeşit psikolojik baskı ve duygusal saldırıdır. İstisnai hallerde çalışmakta olan bir işçi veya işçi topluluğu tarafından da uygulanabilmektedir. Diğer bir ifade ile firma yapısı itibariyle hem dikey hem de yatay olarak uygulanır. Yani hem üstler astlarına, hem de eşit konumda olan birimler birbirine […]

Yazan |Haziran 22nd, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok

SUÇUN MANEVİ ( SÜBJEKTİF ) UNSURLARI

Belirtmekte fayda vardır ki, doktrinde tartışılmaya devam eden, unsurları ve izahı ile ilgili onlarca kitap yazılan suçun manevi unsurlarını bir-iki satır yahut sayfa ile açıklamak mümkün olmamakla birlikte basit bir biçimde kısa bir izahının yapılmasında fayda görmekteyim.

Bir davranışın haksızlık niteliğini kazanabilmesi için, suçun maddi unsurlarının yanında manevi unsurlarını da içeriğinde barındırması gerekmektedir. Ancak bu halde […]

Yazan |Haziran 16th, 2012|Ceza Hukuku|1 Yorum

DOĞRUDAN SORGU VE ÇAPRAZ SORGU KAVRAMLARI

17.12.2004 tarih ve 01.06.2005 yürürlük tarihli 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’ nun getirmiş olduğu yeniliklerden biri de taraf avukatlarına tanınan soru sorma hakkıdır. Uygulaması Anglosakson hukuk sistemlerinde yaygın olan soru sorma hakkı, katılan veya sanık vekillerinin maddi gerçeğe ulaşmak amacıyla yapılan yargılamadaki rolünü arttırmakta ve adeta yargılamanın pasif sujesi niteliğindeki vekillere önemli yükümlülükler yüklemektedir.

5271 Sayılı […]

Yazan |Haziran 14th, 2012|Ceza Hukuku|1 Yorum

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN ZİNCİRLEME OLARAK YAPILMASI

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 11. maddesinin 1. fıkrasına göre, işçi ile işveren tarafından akdedilen sözleşmede, sözleşme süresinin belirlendiği durumlarda veya belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre, işin mahiyetinden kaynaklanan esaslı bir neden olmadığı […]

Yazan |Haziran 10th, 2012|İş Hukuku|8 Yorumlar

TIBBİ BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BAĞLI OLMAMA(YARGITAY KARARI)

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2000/1146 E., 2000/4438 K., 09.05.2000 T.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak, dosya incelendi gereği düşünüldü.

Davacı, davalı hastanede çalışan diğer davalı doktor tarafından gözkapaklarından ameliyat edildiğini, ancak […]

Yazan |Haziran 8th, 2012|Sağlık Hukuku|1 Yorum

ADLİ TIP KURUMU RAPORU İLE BAĞLI OLMAMA(YARGITAY KARARI)

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2003/13959 E., 2003/2380 K., 06.03.2003 T.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü.

K A R A R

Davacılar, davalı S T. Hastanede kadın doğum uzmanı olduğunu, E hamileliğin son 4/5 ayını davalı […]

Yazan |Haziran 8th, 2012|Sağlık Hukuku|9 Yorumlar

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞMEDE ŞEKİL

İşçi ve işverenin irade beyanlarının açıklanması hukuksal olarak ‘şekil’ kavramının varlığını gerektirmiştir. Taraflar arasında akdedilmesi planlanan sözleşme yasal olarak belirli bir şekle bağlanmış ise taraflar hukuk düzenince öngörülen şekle bağlı olarak sözleşmeyi akdetmek ile yükümlüdür. Aksi takdirde sözleşmenin geçerliliğinden bahsedilemeyecektir. Diğer bir deyişle sıhhat şartının noksanlığı sözleşmenin mutlak butlanla batıl olmasına sebebiyet vermektedir. İş Hukuku […]

Yazan |Haziran 7th, 2012|İş Hukuku|2 Yorumlar