SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Temmuz 2012

//Temmuz

İŞE İADE DAVASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 20. maddesinde yer aldığı üzere işverence feshedilen iş sözleşmesinin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuk kurumuna başvurulmalıdır. Olumsuz neticelenmesi durumunda ise işçi 2 haftalık hak düşürücü süre içerisinde  işe iade davası açabilir. İşe iade davası için fesih bildirimi ihbar önelli olsun veya olmasın iş sözleşmesinin fesih iradesinin işçiye […]

Yazan |Temmuz 26th, 2012|İş Hukuku|3 Yorumlar

İŞÇİ HANGİ HALLERDE İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR?

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 20. maddesi, işveren tarafından tek taraflı ve haksız nedenlerle veya nedensiz olarak işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçinin işe iade davası açabileceğini düzenlemektedir. İşçi işverence fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde zorunlu arabuluculuğa başvurmalıdır, uzlaşılamaması halinde ise hak düşürücü süre olan 2 hafta içerisinde iş mahkemesinde işe iade […]

Yazan |Temmuz 25th, 2012|İş Hukuku|3 Yorumlar

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ

Cezai şart kavramı genel olarak, taraflar arasında akdedilecek olan sözleşmede karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle oluşan veya oluşabilecek zararı tazmin etmek veya karşı tarafı yükümlülüklerini yerine getirmeye sevk etmek, zorlamak amacıyla kullanılan bir argümandır. Hukuk sistemimizde sözleşmeler bakımından irade serbestisi ilkesi kabul gördüğünden dolayı akdedilecek sözleşmelerde cezai şart kavramı kabul görmektedir. Cezai şart sözleşmelerde […]

Yazan |Temmuz 23rd, 2012|İş Hukuku|10 Yorumlar

BOŞANMANIN TANINMASI VE TENFİZİ

‘’Yurtdışında ikamet eden ve evlilik birliğinin devamının mümkün olmaması hasebiyle yaşadıkları ülkede boşanan T.C. vatandaşlarının yurt dışında verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve icra edilebilir hükümlerinin tenfizi istemiyle Türk mahkemeleri nezdinde dava açması gereklidir.’’

Eğitim, iş, yerleşme gibi nedenlerle günümüzde birçok T.C. vatandaşı yurt dışında ikamet etmektedir ve çeşitli nedenlerle boşanmaktadır. Yurtdışında evlilik birliğini bitirmek başka bir […]

Yazan |Temmuz 19th, 2012|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum

ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT VE CEZA DAVASI

İş kazası nedeniyle işçinin hayatını kaybetmesi durumunda işveren aleyhine müteveffanın yakınları maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahip olduğu gibi sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkına da sahiptir.

İşverenin yükümlülüklerini iş kazasının meydana gelmesinden önce ve iş kazasının meydana gelmesinden sonra olarak ikiye ayırabiliriz.

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 77. maddesine göre; işverenler işyerlerinde iş […]

Yazan |Temmuz 18th, 2012|İş Hukuku|6 Yorumlar

SANATÇI İLE MENAJER ARASINDA AKDEDİLEN MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ

Günümüzde gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler her türlü ticari ilişkilerinde tarafların hak ve borçlarının net olarak yazılı bir biçimde kararlaştırılmasını talep etmektedir. Bu bağlamda sözleşme yapma niyeti bulunan sanatçıların ve menajerlerin yahut menajerlik şirketlerinin karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getireceğinden yahut getirebileceğinden emin olmak istemesi ve sözleşme hazırlama teknikleri kullanılarak hazırlanan detaylı bir menajerlik sözleşmesi […]

Yazan |Temmuz 14th, 2012|Sözleşme Hukuku|Yorum Yok

ORGANİZATÖR İLE SANATÇI ARASINDA AKDEDİLEN KONSER SÖZLEŞMELERİ

Sözleşme, tarafların ortak ve aynı doğrultudaki iradelerinin kapsamını belirleyen hukuki bir işlemdir. Mevzuatımız gereği bazı sözleşme türlerinde şekil şartı olarak yazılılık aranmaktadır. Aksi yasal mevzuatça öngörülmediği takdirde sözleşme sözlü olarak da yapılabilir. İspat kavramı açısından baktığımızda uygulamada çoğu sözleşmenin yazılı olarak yapıldığı görülmektedir.

Sanatçı ile organizatör arasında akdedilen konser sözleşmesinde sanatçının borcu, taraflarca kararlaştırılan yer ve […]

Yazan |Temmuz 7th, 2012|Sözleşme Hukuku|1 Yorum

İŞ HUKUKUNDA İBRANAME (İBRA SÖZLEŞMESİ)

6098 Sayılı Borçlar Kanunu’ nun 420. maddesi işçi-işveren arasında akdedilen ibra sözleşmesini(ibraname) ve ceza koşulunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre hizmet sözleşmelerinde sadece işçi aleyhine konulan cezai hükümler geçersizdir.

Borçlar Kanunu’ nun 420. maddesine göre ibranamenin geçerli olabilmesi için gerekli şartlar;

İşverenin ödemekle yükümlü olduğu işçi alacaklarına ilişkin düzenlenecek olan ibranamenin yazılı olması,
İş sözleşmesinin sona ermesi tarihinden başlayarak […]

Yazan |Temmuz 6th, 2012|İş Hukuku|6 Yorumlar

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN DERHAL FESHİ VE SEBEPLERİ

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 25. maddesi iş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshini düzenlemektedir. Kanunun 25/I maddesi iş sözleşmesinin feshinde sağlık sebeplerini, 25/II ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerini, 25/III zorlayıcı sebepleri belirtmektedir.

İş sözleşmesinin haklı nedenle işveren tarafından tek taraflı ve derhal olarak feshedilmesinde ispat külfeti ‘işveren’dedir.

İşçinin kendi kastından veya yaşam tarzına dikkat […]

Yazan |Temmuz 3rd, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN DERHAL FESHİ VE SEBEPLERİ

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 24. maddesi işçinin iş sözleşmesini derhal ve tek taraflı olarak feshedebileceği halleri düzenlemektedir. İş Kanunu 24/I sağlık sebepleri nedeniyle, 24/II ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle, 24/III zorlayıcı sebepler nedeniyle iş sözleşmesinin işçi tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedilebileceği halleri düzenlemiştir. Madde içeriğinden de anlaşılabileceği üzere […]

Yazan |Temmuz 2nd, 2012|İş Hukuku|56 Yorumlar