SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Ekim 2014

//Ekim

Elektronik İmza ve Kullanım Alanları

Çağımızda teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlemesi ile birlikte kanun koyucu da sosyal realiteye uyum sağlayabilmek maksadıyla mevcut hukuk kurallarını değiştirme ya da yeni hukuk kuralları oluşturma yoluna gider. Bu yöntemlerle kanun koyucu, ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığa önceden çözüm üretmek amacındadır.

Elektronik araçların ve internetin keşfiyle birlikte insanların günlük yaşamlarının fazlaca kolaylaşması, gündelik işlerini, alışverişlerini hatta […]

Boşanma Davasının Temyizi Mümkün Müdür?

Temyiz kavramı mahkemede sonuçlanan kararın haksız olduğu inancıyla, daha yüksek yargı mercilerince incelenmesidir. Tarafların her biri hakkaniyete aykırı olarak sonuçlandığını düşündüğü davaları temyiz etme hakkına sahiptir. Diğer hukukî davalar gibi boşanma davaları da temyiz edilebilmektedir. Türk Hukukunda temyiz makamı Yargıtay’dır.

TEMYİZ SÜRECİ

Dava ile ilgilenen yetkili mahkeme, söz konusu dava ile ilgili kararını kesinleştirmiş olması gerekmektedir zira […]

Yazan |Ekim 29th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|110 Yorumlar

Eşimin Aileme Hakaret Etmesi Boşanma Nedeni Mi?

Hakaret; kişinin onurunu, çevresindeki saygınlığını, zedeleyen bir haksız fiildir. Hakaret konusu, Türk Ceza Kanunu 125. maddede şerefe karşı işlenen suçlar kategorisinde düzenlenmiştir.  Hakaret ediliş tarzı ve mağdurun manevi hissiyatına verdiği zarara göre bu fiilin cezası da değişebilmektedir. Bunun yanında bir de aile hukuku bakımından hakaret kavramını irdelersek eşin kendisine yönelik hakaret içerikli ithamlarda bulunulması onur […]

Yazan |Ekim 28th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|2 Yorumlar

Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçesi ve Süreci

Tarafların boşanma konusunda anlaşamamaları, anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca onaylanmaması veya anlaşmalı boşanma davası açabilmek için en az bir yıllık evlilik şartının sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı eşler, çekişmeli boşanma davası kategorisinde boşanma talebinde bulunacaklardır. Anlaşmalı boşanma davalarıyla kıyaslandığında çekişmeli boşanma davalarının daha uzun sürmesi ile birlikte tarafları maddî, fiziksel ve psikolojik yönden daha çok yıprattığını söylemek […]

Yazan |Ekim 24th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Türk Hukukunda Sözleşme Kavramı

Türk Borçlar Kanunu sözleşme konusunu (1-40) maddeler arasında düzenlemiştir. Sözleşmeyi kısaca iki ya da daha fazla kişi arasında belli bir konuda karşılıklı iradelerin uyuşması şeklinde açıklayabiliriz. Ancak her irade uyuşması sözleşme kurulduğu anlamını taşımamaktadır bilakis kanunda belirtilen kurucu unsur şeklinde tabir edilen koşulların sağlanması gerekmektedir. Bu tanıma örnek verecek olursak, iki kişinin belirledikleri bir mekânda […]

Yazan |Ekim 22nd, 2014|Sözleşme Hukuku|5 Yorumlar

Anlaşmalı Boşanma

TMK 166/3 hükmünde anlaşmalı boşanmanın kurucu unsurları ele alınmıştır. Tek fıkrada düzenlenen bu boşanma türünde, esasında ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ sebebine dayanılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma davalarından farklı olarak tarafların en az ekonomik, sosyal ve psikolojik mağduriyete maruz kaldığı bir boşanma türüdür. Bununla birlikte çekişmeli boşanma davaları gibi def’iler, kanıtlar ileri sürmeksizin; tarafların karşılıklı iradelerinin tıpkı […]

Yazan |Ekim 20th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|3 Yorumlar

Aşırı Yararlanma (Gabin) ve Unsurları

Toplumda, sözleşme özgürlüğü gereğince bir taraf diğer tarafın zayıflığından yararlanabilir. Bu konuya ilişkin en sık karşılaştığımız sorun ise karşımıza “gabin” olarak çıkmaktadır.

Gabin; sözleşmenin özgürlüğüne karşın taraflardan biri diğerinin zayıflığını istismar ederek edimler arasında aşırı değer farkı yaratarak onu sömürmesine denir. Borçlar Kanunu’ muzda bu konu ilk olarak 28. Maddenin 1. fıkrasında açıklanır.

TBK Madde 28/1: Bir […]

Yazan |Ekim 17th, 2014|Genel|Yorum Yok

Eksik Borç Nedir? Doğuştan Eksik Borçlar Nelerdir?

Normal şartlarda, bir borç ilişkisinde taraflardan birisi edim yükümlülüğünü yerine getirmezse diğer tarafın başvurabileceği bazı hukuki işlemler vardır. Mesela, sözleşmede kendi edimini (borcunu) yerine getirdikten sonra karşı tarafın edimini talep edebilir, bu talebi sonuçsuz kalırsa dava açabilir, dava sonucu elde ettiği ilam aracılığı ile cebri icraya başvurup alacağını tahsil edebilir.

Bu tür borçluyu ifaya zorlama yollarının […]

Yazan |Ekim 16th, 2014|Genel|3 Yorumlar

Evlilik Birliğini Temelinden Sarsan Olaylar Nelerdir?

Evlilik, toplumda ‘hayat arkadaşlığı’ olarak tasvir edilen, bir anlamda tarafların yaşamlarını birleştiren fikrî, duygusal, ruhsal ve maddî bir birlikteliktir. Eşler, bu birliktelik süresince birbirlerine karşı bazı yükümlülükler altına girmektedirler. Bu yükümlülükler evlilik birliğinin devamının sağlanması, evlilik içerisinde huzur ve güven ortamının sağlanması açısından hayatî bir önem arz etmektedir.

Bu yükümlülüklerin ihlâl edilmesi ile evlilik birliği içerisindeki […]

Yazan |Ekim 15th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Medeni Hukuk Bakımından Gerçek Kişiliğin Başlangıcı

Kişilik, çocuğun sağ olarak ve tamamıyla doğduğu anda başlar(TMK madde 28). Bu hükme göre Türk hukukunda kişiliğin başlaması için iki koşulun bir arada bulunması gerekir. Bu şartlar; tam doğmak ve sağ doğmaktır.

Tam olarak doğum; doğumun ne zaman tamamlanmış sayılması gerektiği hususunda kanunda bir hüküm yoktur. Genel olarak kabul edilene göre tam olarak doğmak çocuğun bütün […]

Yazan |Ekim 14th, 2014|Genel|Yorum Yok