SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Kasım 2014

//Kasım

Kayyımlık Kavramı Ve Çeşitleri

Kayyımlık konusu TMK (426-431) maddelerinde; temsil kayyımlığı, yönetim kayyımlığı iradi kayyımlık olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Vesayet ile kayyımlık birbiri ile alakalı kavramlar olmakla birlikte farklı hükümler çerçevesinde düzenlenmiştir.

Vesayet, bireyin fiil ehliyetini sınırlarken; kayyımlıkta bireylerin fiil ehliyetinin sınırlandırılması söz konusu değildir. Kayyımlık kurumu, özünde kişilerin her ne sebeple olursa olsun mağdur duruma düşmemeleri gayesiyle […]

Yazan |Kasım 28th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Evi Terk Eden Eşe Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terk hakkında, eşlerden birinin ortak yaşamı sonlandırmak amacı ile haklı bir sebep olmaksızın aile konutundan ayrılması şeklinde bir tanım yapılabilir. Aile konutundan basit bir şekilde ayrılmak ya da birkaç gün sonra geri dönmek diğer eşe terk sebebiyle boşanma davası açma hakkını vermez buna mukabil terk olayının hukukî anlamda terk edilen eş lehine dava hakkı doğurabilmesi […]

Yazan |Kasım 24th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Deprem, sel gibi afetlere karşı toplum için risk oluşturan binaların yenilenmesi için yapılan kanuni uygulamalara kentsel dönüşüm adı verilmiştir. Kentsel dönüşüm, birçok kanunda kendisine yer bulmasına karşın asıl dayanak noktası 6306 Sayılı Afet Riski Altında Kalan Yapılan Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dur. Bu kanun kentsel dönüşümün bütün prosedürel uygulamalarını belirlemiş ve hangi usul izleneceğini açıkça hükme bağlamıştır. […]

Yazan |Kasım 22nd, 2014|Tüketici Hakları|Yorum Yok

Kentsel Dönüşüm Nedir, Şartları Nelerdir?

Deprem, sel gibi doğal afetlere karşı risk altında bulunan gayrimenkullerin toplum sağlığı açısından yarattığı tehlike hepimizin malumudur. İşte bu tehlikeyi öngören idare yani devlet organları kentsel dönüşüm adı verilen ve risk altındaki binaların iyileştirilmesi veya yenilenmesine karar vermiştir. Kentsel dönüşüm birçok kanun ve yönetmelik maddesine konu olmuştur. Kentsel dönüşümün hukuki boyutundan bahsederken anlatmamız gereken ilk […]

Yazan |Kasım 20th, 2014|Tüketici Hakları|Yorum Yok

Eşin Ev İşlerini Yapmaktan Kaçınması Boşanma Nedeni Olabilir!

Geçmişten günümüze süreklilik arz etmek üzere değişen ve gelişen dünya ile birlikte tahavvül eden toplum karşısında kimi otoritelere göre emekçinin emekçisi olarak tanımlanan kadınlar, Sanayi Devrimiyle başlayıp günümüze uzanan süreç içerisinde toplumun genel kanaatine göre sadece ev işleri ve çocuk bakımı ile sorumlu tutulmalarının aksine, bu yükümlülükler ile birlikte zaman içinde spesifik olarak ekonomik özgürlüklerini […]

Yazan |Kasım 19th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Sonrasında Yasal Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Evlilik birliğinin sona ermesi ile eşlerin kendi aralarında belirlediği mal rejimi ya da belirlememeleri halinde yasal mal rejimi olarak kabul edilen edinilmiş mallara katılma rejiminin barındırdığı hükümler çerçevesinde sahip olunan mallar tasfiye edilmektedir. Evliliğin iptal edilmesi, eşlerin boşanması ve eşlerden birinin ölümü halinde malların tasfiyesi gerçekleştirilebilir.

TMK md. 225-241 arası mal rejiminin sona ermesi ve tasfiyesi […]

Yazan |Kasım 17th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Ceza Yargılamasının Medeni Hukukla İlişkisi

Ceza Hukuku, geçerli olduğu ülkede suç sayılan fiillerin neler olduğunu, hangi suçlar karşılığında hangi cezaların öngörüldüğünü belirten bir kamu hukuku dalıdır. Kamu Hukuku dalları arasında sayılması, Ceza Hukukunun taraflarından birinin kamu otoritesi(devlet) olduğunu gösterir. Medenî Hukuk ise bir özel hukuk dalı olmasına binaen tarafları gerçek veya tüzel kişilerdir.

Türk Borçlar Kanunu(TBK) 74. Maddede; hukuk mahkemeleri ile […]

Yazan |Kasım 14th, 2014|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Nedeni: Eşini Ve Ailesini Tehdit Etmek

Tehdit, Türk Ceza Kanununda hürriyete karşı işlenen suçlar arasında düzenlenmiştir. Tehdit çoğu şekilde gerçekleştirilebilir örneğin bir mimik, bir el hareketi ile imâ ile fiziksel olarak veya sözlü tehdit şeklinde birçok perspektiften çıkarılabilir. TCK 106. maddede tehdit suçunun işleniş tarzına göre değişen müeyyideler öngörülmüştür.

Tehdit suçunun gerçek anlamda tehdit niteliğini kazanabilmesi için objektif olarak bir önemli bir […]

Yazan |Kasım 10th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Şiddet Nedeniyle Boşanma Oranı Hızla Artıyor!

Şiddet, insanoğlunun mayasında az ya da çok yer alan ve şiddet uygulamanın da şiddete maruz kalmanın da nahoş sonuçlar doğurabildiği bir davranıştır. Eşlerin birbirlerine karşı psikolojik, fizyolojik, duygusal ve cinsel şiddet uygulamaları sonucunda boşanmalara varan durumlarla karşılaşmak yaygın olasılıklı bir durumdur.

Şiddet nedeniyle boşanma TMK(162/1) hükmünde hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış başlığı altında […]

Yazan |Kasım 8th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Vesayet (Vasilik) Davalarında Usul

Vesayet davalarında vasinin hangi sebeplerle, kimler arasından, kim tarafından atanacağını önceki yazılarda belirtmiş idik. Bu yazıda vasinin atanmasında teoriden biraz daha pratiğe yönelik bilgilerden söz edeceğiz.

Vesayet Davası Nasıl Açılır?

TMK 411. madde, vesayet işlerinde yetkiyi küçüğün veya kısıtlının yerleşim yerindeki vesayet dairelerine vermiştir. Vesayet daireleri Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Sulh Hukuk Mahkemelerine yapılan dilekçe ile müracaatta davacı […]

Yazan |Kasım 7th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|1 Yorum