SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Temmuz 2015

//Temmuz

Whatsapp İle İşlenen Hakaret Suçu Davası

Her bireyin onur, şeref haysiyet değerlerinin ihlal edilmemesini istemeye hakkı vardır. Bu hak kişiye sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Kişilerin bu hakkını ihlal etmek için herhangi bir faillik yahut mağdurluk özelliği aranmamıştır. Çocuklar yahut akıl hastaları gibi ayırt etme gücü tam gelişmemiş bireylerde bu suçun maddi unsurunda yer alabilir. Ancak bu suçta mağdurun belli ya […]

Yazan |Temmuz 31st, 2015|Ceza Hukuku|80 Yorumlar

Tutuklamaya Hangi Şartlarda Karar Verilir?

Tutuklama ceza yargılaması tedbirlerinden biridir. Bu tedbirler delillerin karartılmamasını, ceza yargılamasının gecikmemesini ya da somut olaya uygun karar verildikten sonra bu kararın uygulanmasını sağlamaya yönelik tedbirlerdir. Zorlayıcı güçleri vardır bu nedenle kanunilik ilkesiyle yoğun bir bağ içindedir.

Tedbirlerin neler olduğu numerus clauses ilkesine göre kanunda tek tek sayılmıştır. Yargılama sürecinde şüphelinin ya da sanığın hazır bulundurulması, […]

Yazan |Temmuz 30th, 2015|Ceza Hukuku|1 Yorum

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru

Yasama erkinin yürüttüğü faaliyetlerin yargısal denetim mekanizması Anayasa Mahkemesidir. Türkiye Cumhuriyeti 1961 anayasası ile hukukumuzda yer almıştır. Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapma, siyasi partiler hakkında kapatma kararı alma, milletvekillerinin dokunulmazlıklarına karar verme gibi önemli faaliyetler yürütmektedir. 12 Eylül 2010’da yapılan halk oylamasıyla Anayasa 148/3 fıkrasında Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. 24 Eylül 2012 itibariyle […]

Yazan |Temmuz 29th, 2015|Genel|6 Yorumlar

İşçi Alacağı Davası Ve İşçi Hakları Nelerdir?

İş kanunu işçi lehine düzenlenmiş olup işçiye geniş ölçüde haklar tanınmıştır. Bu haklar;

İşçilere Eşit Davranma İlkesi

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlere dayalı ayrım yapılamaz. İş ilişkisinde bu kurala aykırı davranılması halinde işçi 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat ve yoksun bırakıldığı hakları da talep edebilir. […]

Yazan |Temmuz 28th, 2015|İş Hukuku|37 Yorumlar

Resmi Ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları

Özel Belgede / Evrakta Sahtecilik Suçu (TCK 207)

Korunan Hukuki Değer;  kamu güvenidir. Resmi belgeler derecesinde olmasa da kanıt özelliği taşır ve hukuki değer taşırlar. Toplumun bu belgelerin gerçekliğine ve geçerliliğine duyduğu güven korunur. Ayrıca özel belgeye dayanan kişisel yararların korunması da amaçlanmıştır. Suç TCK sistematiğinde kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Fail; özel faillik niteliği […]

Yazan |Temmuz 27th, 2015|Ceza Hukuku|22 Yorumlar

İş Kazası Davası Tazminatı Nasıl Alınır?

İşveren koruma önlemi ödevini yapmayıp yasal yükümlülüklerini yerine getirmemiş, işçi de bundan dolayı zarara uğradıysa işveren bu zararı tazminat davasıyla ya da uzlaşarak tazmin etmelidir.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazalarından doğan davalarda İş Mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise işverenin ikametgâhı veya kazanın gerçekleştiği yer mahkemesidir.  Davayı iş kazasında zarar gören kişi açacaktır. İş kazasının […]

Yazan |Temmuz 24th, 2015|İş Hukuku|26 Yorumlar

Yanlış / Hatalı Tedavi Nedeniyle Malpraktis Davaları

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları içerisinde malpraktis kavramı; bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatasından dolayı hastanın zarar görmesi şeklinde açıklanmıştır.  Bu tür olumsuzluklar sebebiyle hastanın zarar görmesi halini hukuk sistemimiz güvence altına almıştır.

İnsanların en üst düzey ve aslî haklarından olan yaşama hakkı ve bununla birlikte sağlık hakkının hasta açısından tehlike içerisinde olduğu aşikârdır. […]

Yazan |Temmuz 22nd, 2015|Sağlık Hukuku|4 Yorumlar

Tutuklama, Tutuklamaya İtiraz ve Tahliye İstemi

Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarda tutuklu kalma süresi 6 aydır. Zorunlu görülmesi halinde 4 ay daha uzatılabilir. Suç Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına giriyorsa yani müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis veya 10 yıldan fazla hapis cezası gerektiriyorsa tutukluluk süresi 2 yıldır. Bu süre zorunluluk halinde 3 yıl daha uzatılabilir. Dolayısıyla ağır cezada tutuklulukta […]

Yazan |Temmuz 21st, 2015|Ceza Hukuku|2 Yorumlar

Uyuşturucu Madde Suçları Ve Ceza Davaları

Uyuşturucu veya diğer ismiyle uyarıcı maddeler tıpta ağrı kesici özelliği ile kullanılan, tek kullanımda dahi bağımlılık yapabilme özelliğine sahip, insanların sosyo ekonomik yaşamını felç eden, ülkemizde kullanımı, üretimi, satışı yasaklanmış doğal veya sentetik maddelerdir.

Yapılan araştırmalarla bağımlıları suça teşvik etmesi kanıtlanmıştır. Toplumda kargaşaya neden olabilecek suçların işlenmesine teşvik ve sağlıklı toplumun bireyleri üzerinde psikolojik çöküntü yaratmak […]

Yazan |Temmuz 20th, 2015|Ceza Hukuku|216 Yorumlar

Aydınlatılmış Onam Formu Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Aydınlatılmış onam formunun amacı hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından hastayı bilgilendirmek ve tıbbi işlem için hastanın rızasını almaktır. Her tıp branşı için farklı niteliklere sahip olan aydınlatılmış onam formunun belirli, kalıplaştırılmış birer matbu evrak gibi görülmesi yanlıştır. Her branş için ayrı nitelikte olup bir branştaki her somut olay birbirinden farklı sonuçlar […]

Yazan |Temmuz 15th, 2015|Sağlık Hukuku|2 Yorumlar