SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Nisan 2017

//Nisan

İşkence Suçu, Unsurları ve Cezası

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 94. maddesinde işkence suçu tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesinde; insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel veya ruhsal yönden acı veren, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine sebep olan ve aşağılayıcı nitelikteki davranışların tamamının işkence suçunu oluşturacağı belirtilmiştir.

 
İşkence Suçunun Konusu
İşkence suçu ile korunan temel değer insanların şeref ve haysiyetidir. Bununla birlikte işkence kişinin algılama yeteneğini […]

Yazan |Nisan 21st, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Suçta Tekerrür (Suçun Tekrarlanması) ve Sonuçları

Tekerrür kelime anlamıyla tekrarlanma anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunu açısından değerlendirmeye alacak olursa da tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suçtan dolayısı ceza kesinleşmiş bir kimsenin kanunda belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi durumudur. İkinci kez suç işleyen şahsa da “mükerrir” denilir. Türk Ceza Kanunu’ nun 58. Maddesinde düzenlenen suçta tekerrür müessesi […]

Yazan |Nisan 19th, 2017|Ceza Hukuku|3 Yorumlar

Suç Eşyasının (Çalıntı Mal) Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 165. maddesinde bir suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi suçu tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesine göre bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişinin, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî […]

Yazan |Nisan 12th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

TCK 227 – Fuhuş Suçu

TCK’ nın 227. maddesinde bir kimseyi fuhşa teşviş eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Fuhuş, kişinin bir başkasıyla para ya da başkaca değerler karşılığında cinsel ilişkide bulunmasıdır. TCK’ nın 227. maddesi bu minvalde incelendiğinde her ne kadar suçun adı fuhuş olsa da fuhşu […]

Yazan |Nisan 7th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Zincirleme Suç Kavramı ve Şartları (TCK 43)

Bir kişiye karşı aynı suçun icrasının farklı zamanlarda ve birden fazla kez işlenmesi zincirleme suçun tanımını oluşturur. Bu durumda ise işlediği her suç ayrı bir suç sayılmayıp tek bir cezaya hükmedilir. Ancak hükmedilecek ceza, normal şartlarda hükmedilecek cezaya oranla dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırım yapılarak verilir. Böylelikle her ihlalin bağımsız bir suç olma kuralına […]

Yazan |Nisan 5th, 2017|Ceza Hukuku|2 Yorumlar

TCK 225 – Hayasızca Hareketler Suçu

Hayasızca hareketler suçu TCK’ nın 225.maddesinde genel ahlaka karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişiler işbu madde uyarınca cezalandırılmaktadır.
Hayasızca Hareketler Suçu Oluşturan Eylemler
Hayasızca hareketler suçu seçimlik hareketli suçlar arasında yer almaktadır. Başka bir deyişle bahse konu suçun oluşması için alenen cinsel ilişkide bulunma ve teşhircilik yapma eylemlerinden herhangi […]

Yazan |Nisan 3rd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok