SORUNUZ MU VAR?

Ceza Avukatı İstanbul

/Tag:Ceza Avukatı İstanbul

İşkence Suçu, Unsurları ve Cezası

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 94. maddesinde işkence suçu tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesinde; insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel veya ruhsal yönden acı veren, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine sebep olan ve aşağılayıcı nitelikteki davranışların tamamının işkence suçunu oluşturacağı belirtilmiştir.

 
İşkence Suçunun Konusu
İşkence suçu ile korunan temel değer insanların şeref ve haysiyetidir. Bununla birlikte işkence kişinin algılama yeteneğini […]

Yazan |Nisan 21st, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Suçta Tekerrür (Suçun Tekrarlanması) ve Sonuçları

Tekerrür kelime anlamıyla tekrarlanma anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunu açısından değerlendirmeye alacak olursa da tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suçtan dolayısı ceza kesinleşmiş bir kimsenin kanunda belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi durumudur. İkinci kez suç işleyen şahsa da “mükerrir” denilir. Türk Ceza Kanunu’ nun 58. Maddesinde düzenlenen suçta tekerrür müessesi […]

Yazan |Nisan 19th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Suç Eşyasının (Çalıntı Mal) Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 165. maddesinde bir suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi suçu tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesine göre bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişinin, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî […]

Yazan |Nisan 12th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

TCK 227 – Fuhuş Suçu

TCK’ nın 227. maddesinde bir kimseyi fuhşa teşviş eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Fuhuş, kişinin bir başkasıyla para ya da başkaca değerler karşılığında cinsel ilişkide bulunmasıdır. TCK’ nın 227. maddesi bu minvalde incelendiğinde her ne kadar suçun adı fuhuş olsa da fuhşu […]

Yazan |Nisan 7th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Zincirleme Suç Kavramı ve Şartları (TCK 43)

Bir kişiye karşı aynı suçun icrasının farklı zamanlarda ve birden fazla kez işlenmesi zincirleme suçun tanımını oluşturur. Bu durumda ise işlediği her suç ayrı bir suç sayılmayıp tek bir cezaya hükmedilir. Ancak hükmedilecek ceza, normal şartlarda hükmedilecek cezaya oranla dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırım yapılarak verilir. Böylelikle her ihlalin bağımsız bir suç olma kuralına […]

Yazan |Nisan 5th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

TCK 225 – Hayasızca Hareketler Suçu

Hayasızca hareketler suçu TCK’ nın 225.maddesinde genel ahlaka karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişiler işbu madde uyarınca cezalandırılmaktadır.
Hayasızca Hareketler Suçu Oluşturan Eylemler
Hayasızca hareketler suçu seçimlik hareketli suçlar arasında yer almaktadır. Başka bir deyişle bahse konu suçun oluşması için alenen cinsel ilişkide bulunma ve teşhircilik yapma eylemlerinden herhangi […]

Yazan |Nisan 3rd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler Nelerdir?

Ceza hukuku sadece düzenlenen kanunlar ve yönetmeliklerden oluşmamaktadır. Bu kapsamda yargılamayı düzenleyen ve yasal mevzuatta da yer alan ceza hukuku yargılamasına hakim ilkelerde bulunmaktadır. Yargılama içeriğinde yargılanılan madde ve ceza usul hukuku uygulaması yeterli olmayıp yargılama içeriğinde iddia ve savunmada kullanılan, kabul gören ilkelere ceza hukukuna hakim olan ilkeler denmektedir.
Ceza Yargılaması İlkeleri
Suçların ve cezaların kanuniliği […]

Yazan |Mart 30th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu (TCK 234)

Yazımızın içeriği Türk Ceza Kanunu’ nda aile düzenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş ve velayet ilişkisi içerisinde aile hukuku bakımından kanuni olarak düzenlenen velayet kavramı düzenine uyulmamasının yaptırımlarını içermekte olup aile düzeni harici olarak çocuk yahut erişkinin kaçırılması vb. hususları içermemektedir. Bahsi geçen kapsamda Adam Kaçırma Ve Alıkoyma Suçları başlıklı yazımıza erişebilirsiniz.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması […]

Yazan |Ocak 18th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Sanığa Ek Savunma Hakkı Verilmesi

Ceza yargılamasında soruşturma evresi (savcılık aşaması) ve kovuşturma evresi ( ceza davası) aşamaları bulunmaktadır. Savcılık tarafından iddianamenin hazırlanması ile ve mahkemece kabulü ile birlikte kovuşturma evresine geçilmektedir. Savcılıkça hazırlanan iddianamede sanığın yargılanması talep edilen sevk maddeleri bulunmaktadır ve yargılama iddianamenin kabulüyle birlikte sevk maddeleri açısından başlamaktadır.

İddianame hazırlandıktan sonra iddianame belirtilen suçun hukuki niteliğinin değişmesini veya […]

Yazan |Aralık 29th, 2016|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ( TCK 104)

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

5237 sayılı TCK Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında 104. maddede “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu düzenlenmiştir. 765 Sayılı Eski TCK’dan farklı olarak 5237 sayılı YTCK’da cinsel dokunulmazlığı ihlal eden suçlar kişilere yönelik saldırılar olarak ele alınmıştır .

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

TCK 104.maddede on beş yaşını bitirmiş olan çocukla, çocuğun rızası […]

Yazan |Aralık 12th, 2016|Ceza Hukuku|Yorum Yok