pascal-sozu

Güvenlik Kodu
captcha

Avukat Tuğsan Yılmaz

Bakırköy’de faaliyet göstermekte olan Yılmaz & Çelik Avukatlık Bürosu, Beşiktaş’ta kurulmuş akabinde Çağlayan’ da üç yılı aşkın faaliyet göstermiştir. Hukuki faaliyetler bakımından belirli alanlarda ihtisaslaşmayı ve harici alanlarda ise faaliyet göstermemeyi ilke edinmiş, “müşteri odaklı” değil “müvekkil odaklı” avukatlık hizmeti yürütmeyi ve markalaşmayı amaç edinmiştir.

HAKKIMIZDA

Avukatlık Bürosu olarak amacımız, İstanbul başta olmak üzere farklı illerde uzmanlık alanlarımız içerisinde kalan konu ve davalar bakımından bireysel ve kurumsal bazda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektir. Avukatlık Bürosu ilkemiz, müvekkillerimizi periyodik olarak mail, sms yahut telefon vasıtasıyla bilgilendirmeyi, hukuki öngörülerimizi düzenli paylaşmayı ve bu anlamda önleyici hukuk hizmeti vermeyi, dava aşamasında öngörülü hamleler yapabilmeyi ve neticeye mümkün olabilecek minimum zaman içerisinde maksimum verimle ulaşabilmeyi sağlayabilmektir.

av. tuğsan yılmaz hakkında
av. tuğsan yılmaz hakkında

Avukatlık Bürosu olarak marka değerimiz neticesi her ne olursa olsun müvekkillerimize doğru bilgiyi verebilmeyi ve vekaletnamemizin yer aldığı tüm hukuki işlerimize eşit değeri gösterebilmeyi gerektirir. Bu nedenle bizim için sürekli hizmet verdiğimiz kimselerle geçici hizmet verdiğimiz kişi, kurum ve kuruluşlar eşdeğerdir ve aynı derecede önemlidir. Dolayısıyla avukatlık hizmeti anlayışımızda güven, kalite ve özen esastır.

Butik zihniyet ile markalaşma idealimiz, hevesimiz, hırsımız, kalite odaklı duruşumuz nedeniyle her işi almamaya ve hayali vaatlerde bulunmamaya dikkat ederiz. Tarafımıza ister referans aracılığıyla isterse doğrudan ulaşan gerçek ve tüzel kişilerin avukat tayin etme konusundaki haklarını hatırlatır, hukuki uyuşmazlığı konusunda haklılığına vicdanen inandığımız kişilerin avukatlığını yapmaya dikkat eder, müvekkil seçme özgürlüğümüzü kullanırız.

Avukatlık Bürosu olarak günü kurtarmayı değil, müvekkil portföyü ve referansları ile geri dönüşüm sağlayabilecek, saygı duyulan ve çalışma şekli nedeniyle parmakla gösterilen bir konumda olmayı hedefleriz. İş yükümüzün fazla olduğu dönemlerde yeni iş kabul etmeyebilir, harcamak zorunda olduğumuz emeğimizden hakkaniyet gereği kısmak istemeyebiliriz.

Avukatlık Bürosu faaliyetlerimiz bakımından çalışma alanlarımız içerisinde başta Bilişim Hukuku’ndan kaynaklanan bilişim suçları, bilişim sistemini engelleme, bozma verileri yok etme, kredi kartı dolandırıcılığı, chargeback(ters ibraz), online itibar yönetimi ve hukuka aykırı internet verilerinin kaldırılması, internet vasıtasıyla işlenebilen hakaret ve tehdit suçları, marka, lisans ve patente ilişkin telif haklarının korunması, web tabanlı projelerde hukuksal alt yapının kurulması veya değiştirilmesi, start-up niteliğindeki web projelerinde şirket kurulumu ve faaliyet alanının hukuki olarak optimize edilmesi.

av. tuğsan yılmaz hakkında

HUKUKİ MAKALE ARŞİVİMİZİN TÜMÜNE GÖZ ATMAK İÇİN

TIKLAYIN

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ HAKKINDA

Aile Hukuku bakımından boşanma davası, boşanma davasında karşı davanın açılması, boşanma davasında mal varlığına tedbir alınması, boşanma davası akabinde mal paylaşımı davası, boşanma davasının öncesinde veya sonrasında aile konutu şerhi konulması, boşanma davasında maddi tazminat, boşanma davasında manevi tazminat, velayet, yurtdışında mahkemelerce boşanma davasında verilen boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi…

Ceza Hukuku alanında ağır ceza mahkemelerinin ve asliye ceza mahkemelerinin yetki alanına giren örgütlü suçlar, uyuşturucu ticareti ve diğer suç tipleri, siber suçlar, basit ve nitelikli yaralama, kasten veya taksirle adam öldürme ve mali suçlar.

İş Hukuku alanında iş yeri ve şirket danışmanlığı ile işçi alacaklarından olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai tazminatı istemli davaların yürütülmesi, işe iade davası, iş akdinin haklı nedenle feshi, ihtarname ve ibraname hazırlanması, ölümlü iş kazasından kaynaklı destekten yoksun kalma(maddi tazminat) ve manevi tazminat davası, ölümlü iş kazasından kaynaklanan ceza davası.

Miras Hukuku bakımından muvaazalı işlem nedeniyle tapu iptal davaları, ortaklığın giderilmesi(izale-i şuyuu) miras sözleşmeleri, yasal miras paylaşımı, mirasın reddi ve miras hakkından feragat, ölüme bağlı tasarruf sözleşmesi, miras sözleşmesi, miras uyuşmazlıklarının çözümü, verasetin intikali ve veraset ilamının alınması, terekenin tespiti ve konusu itibarıyla miras davaları.

Sağlık ve Tıp Hukuku bakımından hekim ve tıp personelinin tıbbi müdahalesinden kaynaklanan mağduriyetler bakımından tazminat(malpraktis) ve ceza davası, hekim ve hasta hakları bakımından özel sağlık kuruluşu danışmanlıkları, sözleşmelerin hazırlanması.

Sözleşmeler Hukuku, Basın ve Medya Hukuku, Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Spor Hukuku, Ticaret Hukuku Alanı Kapsamında Olan Şirket Birleşme Ve Devralma İşlemleri İle Ticari Mahiyetteki Davalar yer almaktadır. Spesifik konular bakımından Avukatlık Bürosu çalışma konularımız içerisinde yer alıp almadığı konusunda bilgi talebinde bulunabilirsiniz.

ÇALIŞMA ALANLARIMIZLA İLGİLİ DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN

TIKLAYIN

İnsanların bir arada yaşaması bazı kuralları da zorunlu kılmaktadır.

Başka bir ifade ile toplum bir düzene dayanmak durumundadır. Bu düzenin temelini ise hukuk oluşturur. Bu açıdan bakıldığında hukuk toplum içerisinde kişilerin birbirleri ile ve toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukuk bu yönü ile toplumsal bütünlüğün devamını, toplumsal barışı, adaleti sağlar. Hukuk içerisinde ise avukat kavramı son derece önemli bir yer tutar. Öyle ki her durum kendine özgüdür. Yasaları yorumlayacak, bunları durumlara uygulayacak kişilere ihtiyaç vardır. Bu nedenledir ki avukatlığın tarihi Roma’ya değin uzanmaktadır. Avukat kişilerin haklarını koruma görevinin yanı sıra bağımsız yargının ve dolayısıyla da demokrasinin temel taşlarındandır. Bu nedenledir ki avukatlık yüzyıllardır saygın bir meslek olarak süregelmektedir. Bu yazımızda avukat kimdir, görevleri nelerdir ve karşılaştığınız hukuki durumlarda avukat tutmak neden önemlidir sorularını ele alacak ve bunlara cevap vermeye çalışacağız.

Avukat, genel bir tanımla kişiler arası ve kişiler ile kurumlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları yasalara uygun bir şekilde çözen, kişilerin haklarını savunan kişidir. Türk Dil Kurumu’na göre de

Avukat: ” Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse”dir.

Avukatın görevleri nelerdir diye baktığımızda ise, şunları söyleyebiliriz:

Mahkemeler karşısında gerçek ya da tüzel kişileri savunmak, aldığı yahut kendisine verilen dava ile ilgili gerekli araştırmaları yapmak, yasaları ve benzer yüksek mahkeme kararlarını incelemek, tanıkları mahkemeye dinletmek, eğer mahkeme sonucuna itiraz edecekse üst mahkemeye sunulacak dosyayı hazırlamak, hukuki konularda danışmanlık yapmak, kendisine danışan kişilere yol göstermek, icra takipleri yapmak, kanunları ve ilgili yayınları takip etmek ve yorumlamak, sorumlu olduğu davaları sonuna kadar takip etmek.

Bir avukatın sahip olması gereken özellikleri ise genel hatları ile şu şekilde sıralayabiliriz:

Analitik zekaya, yani olaylar arasında düzgün bir şekilde bağlantı kurabilme yeteneğine, sözel beceriye, yani kendini açık bir şekilde ifade etmek becerisine, araştırmacı bir kişiliğe, sorumluluk duygusuna, adalet duygusuna, kuvvetli bir hafızaya sahip olmak, düzenli, dikkatli, sabırlı ve soğukkanlı olmak.

İstisnai durular haricinde avukat tutma mecburiyeti olmasa da avukatlar yasaları, önceki mahkeme kararlarını bilen, işinde uzman kişiler olduğundan davalarını avukat tutmadan kendi imkanları ile yürütmek isteyen kişiler ciddi hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bazı durumlarda uzman bir avukat yardımı almamak kişilerin ciddi mağduriyetler yaşamasına neden olabilmektedir. Özellikle hakimin kişisel kanaatinin belirleyici olduğu davalarda kendinizi doğru şekilde ifade edememeniz haklarınızı tam olarak bilmemeniz gibi durumlar kararın aleyhinize olmasına neden olacaktır.

Bu durum isim değiştirme gibi davalar için de kişinin hürriyetini bağlayıcı olan ceza davaları gibi davalar için de geçerlidir.

Bu nedenle avukata verilecek ücret kesinlikle boşa verilmiş bir para olarak görülmemelidir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse nasıl ki rahatsızlandığınızda belirtileri internetten araştırıp kendi kendinize bir tedavi uygulamayıp doktora gidiyorsanız benzer şekilde hukuki bir sorunla karşılaştığınızda da internetten araştırma yapmak yahut benzer bir sorun yaşamış bir arkadaşınızdan yardım almanız da sakıncalı bir durumdur.

Belirttiğimiz gibi avukat yargı mercileri önünde kişilerin haklarını korur. Bu süreçte avukat ilk olarak müvekkilini dinleyerek durumu tespit eder. Ardından dava ile ilgili gerekli araştırmaları yapar ve mahkemede kararın müvekkilinin lehine olması için mücadele verir.

Burada müvekkilin avukata karşı dürüst ve açık sözlü olmasının önemine işaret etmemiz gerekmektedir. Müvekkil ile avukat arasında bir güven ilişkisi olmak zorundadır. Avukata karşı dürüst olmamak, ondan bazı bilgileri saklamak ileride sorun yaşamanıza neden olabilecektir. Bunu şöyle örneklendirebiliriz; nasıl ki doktorunuzdan bir şeyler saklamak doktorun yanlış teşhis koymasına dolayısıyla tedavinizin zorlaşmasına sebep olabilecek ise benzer şekilde avukatınıza karşı dürüst ve açık olmamanız durumunda da avukatın durumu doğru şekilde tespit etmesi ve sizi en iyi şekilde savunması mümkün olmayacaktır.

Konumuz bağlamında dile getirmek istediğimiz çok önemli bir nokta da avukat seçimidir. Avukatlar belirttiğimiz gibi son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Nasıl ki gerekli durumlarda bir avukat yardımı almamak hak kayıpları yaşamanıza neden olabilecek ise yanlış avukat seçimi de mağdur olmanıza neden olabilecektir. Burada anlatmak istediğimiz nokta iyi avukat kötü avukat ayrımı değildir. Burada işaret etmek istediğimiz nokta uzmanlık konusudur. Öyle ki hukuk geniş alan olduğundan avukatlar farklı alanlarda uzmanlaşmaktadır. Örneğin bir avukat ceza hukuku konusunda uzmanlaşmış ve bu alanda çok başarılı iken başka bir avukat da boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış olabilir. Siz de avukat seçiminizi yaparken bu noktayı göz önünde bulundurmalısınız. Dava konunuza uygun, bu alanda uzmanlaşmış bir avukat bulmalısınız.

Kendinize avukat seçerken rastgele bir seçim yapmak yahut sırf tanıdık diye sizin dava konunuzda uzman olmayan bir avukat seçimi yapmak kesinlikle doğru bir yaklaşım değildir. Bir ön araştırma ile söz konusu alanda uzman avukatlara ulaşabilirsiniz.

Bu noktada şunu da belirtmemizde fayda bulunmaktadır ki; avukat ile görüşmenizde sizden bir danışma ücreti talep edilebilir. Bu konu sık sık sorun yaşanan bir konudur. Öncelikle bu konuda kendisiyle konuşmalısınız. Bu arada bu danışma ücretinin de haksız yahut boşuna verilmiş bir para olduğunu düşünmemelisiniz. Öyle ki sadece danışma bile olsa avukat sizin için yol gösterici olmaktadır ve onun tavsiyeleri son derece önemlidir. Her hizmetin bir bedeli olduğu gibi bu yol göstericiliğin de bir bedeli vardır. Danışma ücreti vermemek için uzman avukatlar ile görüşmemek sizin için daha büyük kayıplara neden olabilecektir. Ancak belirttiğimiz gibi öncelikle avukata durumu anlatıp bu konuda danışma ücreti alıp almayacağını öğrenebilirsiniz.

Kısaca avukat seçiminizi yaparken göz önünde bulundurmanız gereken bazı noktaları şu şekilde sıralayabiliriz:

-Konusunda uzman mı? Örneğin daha önce benzer davalar üstlenmiş mi, çalışmaları var mı?

-Konuşması, kendiniz ifade etmesi düzgün mü? Öyle ki kendisini doğru bir şekilde ifade edemeyen bir kişi dava sırasında sizi savunurken de sorunlar yaşayabilir.

-Düzenli, dikkatli, sorumluluk sahibi bir kişi mi? Eğer görüştüğünüz avukat dikkatsiz bir kişi ise, örneğin randevunuza gecikmiş ise yahut aradığını bulamayan bir kişi ise bu durum ileride bir takım sorunlar yaşamanıza neden olabilir.

Özetle, herkes bir takım hukuki sorunlarla karşı kaşıya kalabilir. Bu karıştığınız bir olay dolayısıyla da olabilir, boşanma, isim değiştirme şeklinde de. Her ne sebeple ve her ne şekilde olursa olsun her konuda bir uzman yardımı almanın önemli olduğu gibi bu durumda da avukat yardımı almak son derece önemlidir. Hukuki işlerinizde avukat yardımı almak hak kayıpları yaşamanızı, dolayısıyla da mağdur olmanızı önleyecektir. Ancak yazımızda da altını çizdiğimiz üzere avukat seçimi de son derece önemli bir konudur ve gerekli araştırmaları yapmamak yahut tanıdık olduğu için bir avukat seçmek son derece yanlıştır. Bir avukat ile anlaşmadan önce onun uzmanlığına ve yukarıda saydığımız kıstaslara uygunluğuna dikkat etmeniz faydanıza olacaktır.

İnsanlar çoğu zaman sağlıklarını kaybetmeden bunun farkına varmasa da sağlık insanlar için en önemli şeydir. Doğrudan hayati bir tehdit söz konusu olmasa da sağlık olmadan mutluluk da söz konusu olmamaktadır.

Öyle ki sağlığın kaybedilmesi insanları yalnız fiziki olarak değil psikolojik olarak da olumsuz etkilemektedir.

Bu kapsamda sağlık hakkı da en temel insan haklarından biridir. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25’inci maddesi bu hakka işaret etmektedir. Ayrıca anayasamız da sağlık hakkını güvence altına almaktadır. Bu yazımızda hasta hakları, hekimin sorumluğu, yanlış tedavi sonucu mağdur olan olan hastanın tazminat hakkı kapsamında sağlık hukuku konusunu ele alacağız. Yazımızın son bölümünde ise sağlık hukuku avukatı kimdir, sağlık hukuku avukatı neden önemle tercih edilmelidir, sağlık hukuku avukatı tutmanın ek avantajları nelerdir noktalarına değineceğiz.

Yaşama hakkının en temel parçalarından biri olan sağlık hakkı kapsamında herkesin sağlıklı olma ve sağlığını koruma ve geliştirme hakkı bulunmaktadır. Ancak kazalar, hastalıklar gibi birçok farklı nedenle insanlar sağlığını kaybedebilir. Bu noktada hasta hakları söz konusu olmaktadır.

Peki hasta hakları nelerdir?

-Koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı,

-Irk, dil, din, cinsiyet, ekonomik durum gibi hiçbir ayrıma maruz kalmaksızın eşitlik için sağlık hizmetine ulaşma hakkı,

-Sağlık hizmetini güvenli bir şekilde, hijyenik şartları sağlanmış, gürültü gibi rahatsız edici unsurlar bertaraf edilmiş şekilde hizmet alma hakkı,

-Hizmet ve imkanlar hakkında bilgilenme hakkı,

-Sağlık durumu hakkında bilgilenme hakkı,

-Sağlık kuruluşu ve sağlık hizmeti veren kişilerin seçme, değiştirme hakkı,

-Mahremiyet hakkı,

-Kendisine uygulanacak olan tıbbi müdahaleler ile ilgili rızasının alınması hakkı,

-Tedaviyi kabul etme, reddetme, durdurma hakkı,

-İmkanlar ölçüsünde ve alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini gerçekleştirme hakkı,

-Saygı, özen ve güler yüzlü bir şekilde hizmet görme hakkı,

-Uygun şekilde ziyaretçi kabul etme hakkı,

-Uygun şekilde refakatçi bulundurma hakkı,

-Haklarının ihlali yahut mağdur olması durumunda şikayet ve dava hakkı,

-Gerektiği sürece hizmet etme hakkı.

-Yüksek kaliteli sağlık hizmeti alma ve yeniliklerden faydalanma hakkı,

-Ağrı ve acıdan kurtulma hakkı.

Hasta haklarını bu şekilde kısaca ele aldıktan sonra mağdur olan hastanın tazminat hakkı konusunu incelemek yerinde olacaktır. Doktor görevini en iyi şekilde yerine getirme, hastaya azami dikkat ve özeni gösterme, hastasını bilgilendirme sorumluluklarına sahiptir. Kısacası hastasını en kısa sürede ve en iyi şekilde tedavi etmek için elinden geleni yapmakla yükümlüdür. Bunun aksi durumda yani bilgisizlik, deneyimsizlik yahut ilgisizlik gibi neden ile yanlış bir tedavi sonucu zarar görmesi durumunda hasta tazminat isteme hakkına sahiptir.

Hastanın bu hakkı doktorun hafif kusurunu olduğu durumlarda da geçerlidir. Doktor, hastanın yahut yakınlarının açacağı tazminat davasının yanında eylemlerinin suç oluşturması durumunda cazai sorumluluğa da tabidir.

 Doktor tarafından yapılan hatalar çoğu zaman geri dönüşü olmayan hatalardır. Daha doğru bir ifade ile yanlış tedavi sonucu oluşan mağduriyeti tam anlamıyla gidermek çoğu zaman mümkün olmamaktadır.

Öyle ki yanlış tedavi can kayıpları yahut kalıcı hasarlara neden olabilmektedir.  Bununla birlikte tedavi sırasında yapılan hataların meydana getirdiği zarar doktor yahut hastane tarafından giderilmelidir.

Peki kime karşı tazminat davası açılabilir?

Yanlış tedavinin uygulandığı hastane devlet hastanesi mi özel hastane mi sorusu burada belirleyici olmaktadır. Eğer yanlış tedavi devlet hastanesinde meydana gelmiş ise devlet karşı dava açılabilmektedir.

Ancak bazı durumlarda, kişisel kusur söz konusu olduğunda tazminat davası doktora karşı da açılabilmektedir. Öte yandan eğer yanlış tedavi özel hastanede yapılmış ise mağdurun uğradığı zarar hem doktordan hem de söz konusu özel hastaneden talep edilebilir. Yani burada doktor ile birlikte çalıştıran olarak hastane de sorumludur.

Bu konuda bilinmesi gereken önemli bir iki noktaya işaret etmek yerinde olacaktır: İlk olarak tazminat davası açılabilmesi için doktorun yanlış müdahalesinin bir zarara sebep vermiş olması gerekmektedir. Bu yanlış müdahale kasten yahut ihmal sonucu meydana gelmiş olabilir.

Doktor hatası sonucu zarar gören kişi uğradığı zarar ile doktorun müdahalesi arasındaki ilişkiyi ve doktorun kusurunu ispatlamak zorundadır.

Doktorun hatası sonucu açılacak olan tazminat davası maddi yahut manevi olabilir.

Bu konuyu daha da genişletmek mümkündür. Ancak yukarıda ana hatları ile konuyu özetlemeye çalıştık. Konumuz kapsamında son olarak ele almak istediğimiz nokta da sağlık hukuku avukatı konusudur. Sağlık hukuku avukatı kimdir, sağlık hukuku avukatı ne yapar, sağlık hukuku avukatı tutmanın önemi nedir, yanlış tedavi sonucu tazminat davalarında sağlık hukuku avukatı tutmak zorunlu mudur noktalarıdır.

Anlaşılacağı üzere sağlık hukuku konusu pek çok unsura bağlı ve uzmanlık gerektiren bir konudur. Hangi durumlarda tazminat davası açılabilir, kimlere karşı ve kim tarafından tazminat davası açılabilir, tazminat davası açabilmek için hangi şartlar gereklidir gibi pek çok soru bu kapsamdadır. Bu konunun teknik ve iyi bir araştırma, inceleme gerektiren bir konu olması sağlık hukuku avukatı kavramını ön plana çıkarmaktadır.

Sağlık hukuku avukatı kimdir?

Sağlık hukuku avukatı yanlış tıbbi müdahale sonucu mağdur olan kişinin yargı mercileri karşısında hakkını arayan kişidir. Sağlık hukuku avukatı sağlık hukuku konusunda uzmanlaşmış kişidir. Sağlık hukuku avukatı bu alanda bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bir avukat tutmak isteyen kişiler için avukatın uzmanlığı son derece önemlidir. Bu doğrultuda yanlış tedavi dolayısıyla mağduriyet yaşayan kişilerin de sağlık hukuku avukatı yardımı almaları doğru olacaktır.

Sağlık hukuku avukatı tutmak zorunlu mudur?

Yanlış tedaviden kaynaklanan tazminat davalarında sağlık hukuku avukatı tutmanız zorunlu değildir. Siz kendi imkanlarınızla tazminat davası açabilseniz de sağlık hukuku avukatı benzer çok sayıda dava ile ilgilenmiş, bu konuda yasalar ve benzer mahkeme kararları konusunda bilgi sahibidir. Bu nedenle sağlık hukuku avukatı yardımı almak, kendi başınıza hakkınızı aramanızdan çok daha faydalı olacaktır.

Sağlık hukuku avukatı tutmanın avantajları nelerdir?

Belirttiğimiz gibi uzman bir sağlık hukuku avukatı yardımı almak son derece önemlidir. Açacağınız tazminat davalarında herhangi bir hak kaybı yaşamamak, yaşadığınız mağduriyeti tam olarak gideremeseniz de en azından hafifletmek için bir sağlık hukuku avukatı yardımı almalısınız. Sağlık hukuku avukatı bu konularda uzman ve tecrübeli olduğundan işlerin sizin için en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlanması noktasında çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.

Özetle hasta kişinin tedavi öncesi, tedavi sırasında ve  tedavi sonrasında olmak üzere hakları bulunmaktadır. Bu hakların ihlali yahut tedavi sırasında doktor hatasından kaynaklı bir mağduriyet yaşaması durumunda şikayet ve tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır. Mağdur olan hastanın bu davalarda en büyük yardımcısı ise sağlık hukuku avukatı olacaktır. Sağlık hukuku avukatı mağdurun mağduriyetinin hafifletilmesinde yardımcı olacak ve hak kayıplarını önleyecektir.

Ancak belirttiğimiz gibi burada doğru bir sağlık hukuku avukatı seçimi son derece önemlidir.

Her avukat görevini en iyi şekilde yerine getirmek ister. Bu nedenle ‘kötü avukat’ demek doğru bir ifade değildir. Ancak tabi ki bazı avukatlar görevini daha büyük bir sorumluluk ve bilinçle yapmakta, avukatlık vasıflarını, iyi bir avukat olmak için gereken şartları, kişilik özelliklerini daha fazla taşımaktadır. Bununla birlikte avukatlar farklı dallarda uzmanlaşmıştır. Farklı avukatların başarılı oldukları dallar bulunmaktadır. Bu yazımızda iyi bir avukat olmak için gereken unsurlara yer verip avukat seçiminde uzmanlık konusunu ele alacağız. Eğer siz de avukat arıyorum diyorsanız, bu yazımızı okumanızda fayda bulunmaktadır.

En genel ifade ile hukuk insanlar arasındaki ve insanlar ile kurumlar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek amacıyla vardır, demek yanlış olmayacaktır. Ancak yasalar ile insanlar arasındaki anlaşmazlıklar tam olarak örtüşmez ve her durum kendine özgü bir yapıdadır. Bu nedenle yasaların olaylara uyarlanması, yorumlanması son derece önemlidir. Daha basit bir anlatım ile yargı mercileri önünde kendinizi doğru şekilde savunmanız son derece önemlidir. Bazı durumlarda haklı dahi olsanız eğer hakkınızı doğru şekilde aramıyor ve kendinizi doğru şekilde ifade edemiyorsanız hak  kayıpları yaşamanız kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum da sizi en iyi şekilde savunacak avukatları önemli hale getirmektedir. Avukatlar davaların sizin için en iyi şekilde ve en kısa sürede sonuçlanması noktasında son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu nedenle avukat yardımı almak hak kayıpları yapamamanız noktasında büyük önem taşımaktadır.

Avukat yardımı almanın önemine değindikten sonra şunu belirtmemiz gerekmektedir ki doğru bir avukat seçimi son derece önem taşımaktadır ve avukat arıyorum diyen kişilerin doğru avukat seçimi yapmaları gerekmektedir.

Peki avukat arıyorum diyorsanız göz önünde bulundurmanız gereken unsurlar nelerdir?

-Hukuk geniş bir alandır ve avukatlar da farklı alanlarda uzmanlaşmaktadırlar. Örneğin bir avukat iş hukukunda başka bir avukat miras hukukunda bir başkası da hukukun başka bir alanında uzmanlaşmış olmaktadır. Avukat arıyorum diyen kişilerin dava türüne göre uzman bir avukata yönelmeleri gerekmektedir. Örneğin boşanma davası açacaksanız bu konuda uzmanlaşmış, tecrübesi ve bilgisi bulunan avukatlara yönelmeniz doğru bir adım olacaktır. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında bu husus daha da ön plana çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma davalarında avukatın bu alandaki tecrübesi belirleyici olabilmektedir. Yahut örneğin avukat arıyorum diyen kişi haksız yere işten çıkarılmış bir çalışan ise hakkını ararken bu alanda uzmanlaşmış bir avukattan yardım alması daha doğru olacaktır.

-Avukatın deneyimi avukat arıyorum diyen kişilerin göz önünde bulundurulması gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Avukatın deneyimi son derece önemlidir ve avukatın deneyimi arttıkça davanın başarılı bir şekilde sonuçlanma ihtimali de yükselecektir.

Avukat arıyorum diyen kişilerin yapacakları hatalardan biri tanıdık yahut yakın diye avukat seçimi yapmaktır. Eğer siz de avukat arıyorum diyorsanız yukarıda da belirttiğimiz gibi avukatın uzmanlığına, tecrübesine, bunun dışında iyi bir avukat olmak için gereken şartları taşıyıp taşımadığına dikkat etmelisiniz. Nasıl ki örneğin doktora gidecekseniz kendinize en yakın doktora değil de alanında iyi, uzman bir doktora gidiyorsanız avukat arıyorum diyorsanız da benzer bir yol izlemelisiniz.

-Avukata karşı dürüst olmamak da avukat arıyorum diyen kişilerin yapacağı en büyük yanlışlardan biridir. Görüştüğünüz avukata söz konusu olayı bütün detayları ile anlatmalı, ondan bilgi saklamamalı ya da ona yanlış bilgiler aktarmamalısınız. Avukat arıyorum diyen kişilerin bunlardan birini yapması durumunda avukatı konuya tam ve doğru şekilde hakim olamayacak, kendisini en iyi şekilde savunmayacaktır. Bu durumda da hak kayıpları yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Avukat arıyorum diyen kişilerin görüştükleri avukatların iyi bir avukat olmak için gerekli şartları taşıyıp taşımadığını da göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etmiştik. Bu noktada avukat arıyorum diyen kişilerin dikkate alması gereken, iyi bir avukat olmak için hangi özelliklere sahip olunmalıdır sorusunun yanıtına yer vermek yerinde olacaktır.

-Olaylar arasında doğru bir şekilde bağlantı ve neden sonuç ilişkisi kurabilme becerisi,

-Kendini düzgün bir şekilde ifade etme, akıcı, düzgün bir şekilde konuşma,

-araştırmacı bir kişilik,

-kuvvetli bir hafıza,

-sorumluluk duygusu,

-adalet duygusu,

-soğukkanlılık ve olayları düzgün, sakin bir şekilde değerlendirebilme,

-dikkatli olma.

Kuşkusuz bu unsurları daha da çoğaltmak mümkündür. Ancak avukat arıyorum diyenlerin avukat seçiminde göz önünde bulundurması gereken unsurları ana hatları ile bu şekilde ifade etmek de yanlış olmayacaktır.

Peki avukat arıyorum diyenlerin nasıl bir yol izlemeleri gerekmektedir?

Öncelikle kendi dava konularında uzman avukatlara ulaşmaları gerekmektedir. Bu noktada internet önemli bir kaynak oluşturmaktadır ve avukat arıyorum diyen kişiler interneti kullanarak aradıkları alanda uzman avukatlarla iletişime geçebilirler. Ardından avukat arıyorum diyen kişi avukatla görüşülmeli, yukarıda da belirttiğimiz gibi olayı ona doğru ve eksiksiz bir şekilde anlatmalıdır. Böylelikle izlenilecek yol belirlenebilir. Avukat da bu aşamadan sonra, yani müvekkilini tam olarak dinledikten sonra davayı alıp almayacağına karar verir. Gerekli araştırmaları yapar, yasaları ve mahkeme kararlarını inceler. Dava sırasında da müvekkilini en iyi şekilde savunmak için elinden geleni yapar, Tanıkları mahkemeye dinletir, delillerini sunar. Eğer karara itiraz edilecekse sunulacak dosyayı hazırlar ve sorumlu olduğu davayı sonun kadar takip eder.

Yukarıda avukat arıyorum diyen kişilerin avukata karşı dürüst olmaları gerektiğini ifade etmiştik. Aynı şekilde avukatın da müvekkiline karşı dürüst olması önemlidir. Müvekkile karşı tozpembe bir tablo çizilmesi yahut kesin konuşulması doğru bir yaklaşım değildir. Tarafların yani avukat arıyorum diyen kişi ile avukatın birbirine karşı dürüst olması ve birbirlerine güvenmeleri son derece önemli bir konudur. Ayrıca avukatın müvekkilini tam olarak dinlemesi, konuyu bütün detayları ile anlaması gerekmektedir. Avukatın bu konuda ilgisiz yahut sorumsuz olması doğru bir davranış değildir ve böyle bir şey sezmesi durumda avukat arıyorum diyen kişinin kararını gözden geçirmesinde fayda bulunmaktadır.

Konumuz bağlamında ela almak istediğimiz bir nokta da avukatın danışmanlık, hukuki yol göstericilik görevidir. Avukat arıyorum diyen kişi hukuki olarak sorun yaşadığınız konuda avukatın yol göstericiliğine başvurabilir. Avukatın bilgisine, tecrübesine dayanarak avukat arıyorum diyen kişiye hukuki olarak sorun yaşadığı bir konuda yol göstermesi önemli bir hizmettir. Bu bağlamda şunu belirtmemiz gerekir ki en fazla sorun yaşanan konulardan biri de avukatın danışmanlığına başvurulduğunda, yani ondan bir konuda yol göstericilik istenildiğinde istenilen ücret konusudur. Avukat arıyorum diyen bazı kişiler ‘kendisini yargı önünde savunmadığı için’ avukatın kendisinden para istemesini doğru bulmamaktadır. Ancak belirttiğimiz gibi bu doğru bir yaklaşım değildir. Öyle ki avukatın avukat arıyorum diyen kişiye bu konuda yol göstermesi bir hizmettir ve bu hizmetin de bir bedeli olması normaldir. Nasıl ki özel hastaneye gittiğinizde doktor teşhis koysa da bundan bir ücret alıyorsa avukat da size ‘bunu şu şekilde yapmalısın’ dediğinde sizin için önemli ve faydalı bir hizmet vermiş olmaktadır.

Kısaca ifade etmek gerekirse, avukat arıyorum diyen kişilerin dikkat etmeleri, göz önünde bulundurmaları gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Öyle ki hukuki konularda bir avukattan yardım almak ne kadar önemli ise doğru bir avukat seçimi de bir o kadar önemlidir. Doğru avukat seçimi için de yukarıda saydığımız hususlar önem taşımaktadır. Avukat arıyorum diyenler yukarıda saydığımız noktaları dikkate almaları durumunda hak kayıpları yaşama ihtimalleri azalacaktır.

BASINDA YER ALAN ROPÖRTAJ, MAKALE VE HABERLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN

TIKLAYIN