SORUNUZ MU VAR?

İş Hukuku

/İş Hukuku

Meslek Hastalığı Tazminatı

Meslek Hastalığı Nedir?

Mesleki bir faaliyetin yürütülmesi veya bazı işlerde sürekli olarak çalışılması, kişi bu meslekle doğrudan bağlantılı bazı hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle sosyal güvenlik sistemleri hastalık durumunu mesleki risk olarak kabul etmektedir. ‘Meslek hastalığı’ kavramı ne İş Kanunu’ nda ne de Borçlar Kanununda tanımlanmamıştır. Doktrinde kabul gören tanıma göre meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı işin […]

Yazan |Mart 9th, 2016|İş Hukuku|32 Yorumlar

İşçi Hakları Nelerdir?

İşçi, genel tanımı ile ‘bir iş sözleşmesine dayanarak ücret karşılığı çalışan kişi’dir. Buna göre ister bir yerde masa başı çalışan olsun isterse beden gücü ile çalışan bir kimse kanunen işçi’dir ve kanunun belirlediği hak ve sorumluluklara sahiptir. Bu yazımızda işçi hakları konusunu ele alacak ve işçi hakları nedir, işçi hakları neleri kapsamaktadır, işçi hakları konusunda […]

Yazan |Şubat 9th, 2016|İş Hukuku|51 Yorumlar

İhbar Tazminatı Konusunda Bilinmesi Gerekenler

İhbar Tazminatı Şartları

İş Kanunu’na göre iş akdini feshetmek isteyen taraf bunu belli bir süre öncesinden karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Başka bir ifade ile işçi işten ayrılacağını, işveren de işçiyi işten çıkartacağını belirli bir süre öncesinden karşı tarafa bildirmek zorundadır. Bunun aksi durumda ihbar tazminatı söz konusu olmaktadır. İş akdini feshedecek olan taraf bunu karşı tarafa önceden bildirmez […]

Yazan |Şubat 8th, 2016|İş Hukuku|1 Yorum

Kıdem tazminatı davası nasıl açılır?

Çalışırken olduğu gibi işten ayrılma durumunda da kişilerin bir takım hakları bulunmaktadır. Bu noktada en önemli konulardan birini de kıdem tazminat hakkı oluşturmaktadır. Kıdem tazminatı hakkı işçinin haksız gerekçelerle işten çıkarılmasını frenleyecek bir hak olarak son derece büyük bir önem taşımaktadır. Öte yandan kıdem tazminat hakkı, işten çıkarılma durumunda işçinin ekonomik anlamda zora düşmesini de engelleyecek, […]

Yazan |Şubat 5th, 2016|İş Hukuku|103 Yorumlar

Deneme Süresinde İşten Ayrılma Veya Çıkarılma

Deneme süresi; iş akdine koyulan bir hükümle, işçinin çalışma şartlarını görüp işe uygunluğunu saptaması işvereninse işçinin üstlendiği işi yapabilme yeteneğini ölçtüğü süre olarak tanımlanmıştır. Taraflar arası ilişkiler bu dönemde başlar. Karşılıklı güven gerektiren bir akit olduğu için sözleşmeler için oldukça önemli bir zaman zarfıdır.

İşçinin Deneme Süresi Nasıl Belirlenir?

Bir iş akdi kendiliğinden deneme süresi içermez. İşçi […]

Yazan |Ekim 30th, 2015|İş Hukuku|54 Yorumlar

Taşeron İşçilerin Kıdem Tazminatı Hakkı

Taşeron İşçi Ve İşveren Nedir?

Alt işveren olarak tanımlanan taşeron, bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmetlerin üretimine ilişkin bir işte veya bir işin eklentisinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişi olarak tanımlanmaktadır. Taşeron işçi ise taşeron firmanın sigortalı çalıştırdığı kişilerdir. İşçiye karşı asıl işveren ve taşeron aynı derecede sorumludur. Örneğin […]

Yazan |Ekim 28th, 2015|İş Hukuku|10 Yorumlar

İşçi Tazminatsız Olarak İşten Çıkartılabilir Mi?

İşverenin işçiyi işten çıkartabilmesi ve tazminat ödememesi için gerekli haklı nedenlerin doğumu iş akdini resen sona erdirmez. İşverenin işçiyi işten çıkartması(haklı nedenle iş akdinin feshi), akdi tek taraflı irade beyanıyla sona erdirir. Lehine bu hak doğan tarafın(işçi veya işveren) bu hakkını kullanması gerekir. Bu hakkını kullanmak isteyen taraf fesih bildirimini yazılı yapmak ve fesih nedenini […]

Yazan |Ekim 1st, 2015|İş Hukuku|48 Yorumlar

İşçinin Sigorta Primlerinin (SGK) Eksik Yatırılması Davası

İş kanunu uyarınca, ister belirli süreli ister belirsiz süreli hizmet akdi söz konusu olsun, işveren işçiyi sigortalı olarak çalıştırmalı ve gerçek maaşı üzerinden sigorta primlerini ilgili kuruma yatırmalıdır. Kural olarak işçinin aldığı brüt tutar hesaplanarak SGK ya bu tutar üzerinden bildirim yapılmalıdır. Bu primleri yatırma yükümlülüğü işverene aittir. Ancak uygulamada zaman zaman primlerin –gerçek olmadığı […]

Yazan |Ağustos 7th, 2015|İş Hukuku|139 Yorumlar

İşçinin Fazla Mesai Ücreti Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu’ muza göre haftalık normal çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir.

Fazla çalışma iş kanununda yazılı koşullarda 45 saati aşan çalışmaları, fazla sürelerle çalışma ise haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda bu süreleri aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmaları ifade eder. 

Buna göre haftalık çalışma süresi sözleşmeyle 40 saat olarak belirlenen bir hizmet […]

Yazan |Ağustos 6th, 2015|İş Hukuku|17 Yorumlar

İşçi Alacağı Davası Ve İşçi Hakları Nelerdir?

İş kanunu işçi lehine düzenlenmiş olup işçiye geniş ölçüde haklar tanınmıştır. Bu haklar;

İşçilere Eşit Davranma İlkesi

İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri nedenlere dayalı ayrım yapılamaz. İş ilişkisinde bu kurala aykırı davranılması halinde işçi 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat ve yoksun bırakıldığı hakları da talep edebilir. […]

Yazan |Temmuz 28th, 2015|İş Hukuku|39 Yorumlar