Title: Tehdit Suçu, Şartları, Unsurları ve Ceza Davası
Reviewed by Av.Tuğsan YILMAZ on Apr 22
Rating: 5.0

Tehdit Suçu

Türk Dil Kurumu tehdit kelimesini gözdağı olarak tanımlamıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ise tehdidi kişinin kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına, malvarlığına yönelik saldırı gerçekleştirileceğinden bahsedilmesi suç kapsamında değerlendirilmiştir.

Tehdit Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesine göre tehdit suçunu işleyen kişiye verilecek hapis cezası tehdidin türüne göre değişmektedir. Tehdit kişinin vücut bütünlüğüne, kendisinin yahut yakınlarının hayatına veya cinsel dokunulmazlığına yönelirse verilecek 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu tehdit kişinin malvarlığına yönelirse bu halde verilecek ceza 6 aya kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Nitelikli Tehdit Suçu

Basit tehdit suçuna göre ceza miktarının arttırılması söz konusudur. Bu haller ise;

Silahlı Tehdit

Kanun silahla işlenen tehdit suçunu ayrı bir fıkrada değerlendirmiştir. Buna göre tehdit suçunun silahla işlenmesi halinde verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadar çıkmaktadır.

Kişinin kendisini tanınmayacak hale koyması veya imzasız mektupla tehdit

Bu şekilde işlenen tehdit suçu da nitelikli hallerden sayılmıştır. Burada da verilecek ceza 2 yıldan 5 yıla kadardır.

Birden fazla kişi tarafından tehdit

Tehdit suçu birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmişse de cezanın nitelikli halinden bahsedilir ve bu kişilere 2 yıldan 5 yıla kadar ceza verilir.

Terör örgütleri nedeniyle oluşan korkutucu güç nedeniyle tehdit

Kanun suçun terör örgütleri üzerinden işlenmesini de nitelikli hal saymış ve bu şekilde işlenen suçlarında 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılması gerektiğini hükme bağlamıştır.

Tehdit suçu ile birlikte işlenebilen yaralama suçu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kasten Yaralama Suçu, Unsurlar ve Ceza Davası yazımızı da okuyabilirsiniz.

Tehdit suçunun yanı sıra kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi; kişi tehdit suçunu işlerken mağdura/müştekiye karşı kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçlarını işlerse bu suçlardan da ayrı bir cezalandırılmaya gidilmektedir.

Tehdit Suçunda Teşebbüs

Tehdit suçu niteliği ve gerekli icrai hareketleri nedeniyle teşebbüse uygun bir suç değildir. O nedenle tehdit suçuna teşebbüsten dolayı ceza verilemez.

Tehdit Suçu Şikayete Tabi Midir?

Tehdit suçu şikayete tabii bir suçtur. Kanunun ilk maddesinin ilk cümlesinde belirtilen tehdit fiili şikayete tabii değilken ikinci cümlede belirtilen ve bahis tehdit olarak kabul edilen  suçtan dolayı soruşturma ve kovuşturma mağdurun şikayeti üzerine yapılır. Şikayet olmadığı müddetçe herhangi bir işlem yapılamaz. Ayrıca şikayet sonrası soruşturmanın başlaması halinde şikayetten feragat ile dava düşmektedir.

Şikayete Bağlı Suçlar Listesi

Tehdit Suçu Uzlaşmaya Tabii mi?

Uzlaşmaya tabii suçların hangileri olduğu CMK’nın 253. Maddesinde belirtilmiştir. Tehdit suçu şikayete bağlı bir suç olduğu için uzlaştırma hükümlerine tabiidir. Soruşturma savcısı tehdit suçu ile ilgili soruşturmayı yürütürken suçun işlendiği konusunda gerekli kanaate oluşursa dosyayı uzlaştırma işlemleri için uzlaştırma savcısına gönderebilir.

Tehdit Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması, Cezanın Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

Tehdit suçu için kanunun öngördüğü cezalar erteleme veya HAGB’ye imkan sağlayacak miktarlardadır. Ayrıca tehdit suçunun basit hali için sadece adli para cezası da verilebilmektedir. Kanun buna da imkan sağlamıştır.

Tehdit Suçunda Görevli ve Yetkili Mahkeme

Tehdit suçuna bakacak mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Bu davalar suçun işlendiği yer mahkemesinde görülürler. Eğer basın-yayın yoluyla bu suç işlenmişse şikayetçinin yerleşim yeri adresinde bu davalar yürütülür. Ayrıca basın yolu ile işlenmişse ilgili kurumun merkezi de bu davayı görmeye yetkilidir.

Tehdit Suçunda Basit Yargılama Usulü Uygulanabilir mi?

Basit yargılama usulü Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 251. Maddesinde hükme bağlanmıştır. Kanuna göre asliye ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan üst sınır 2 yıl ve altında olanların yargılaması basit usulde yapılabilir. Tehdit suçunun basit hali olan ilk fıkrası basit yargılama usulü kapsamında kalmaktadır. Bu nedenle asliye ceza mahkemesi basit tehdit suçunu basit yargılama usulü ile yürütebilir.

Tehdit Suçu Sadece Yüz Yüze Mi İşlenebilir?

Tehdit suçu sadece yalnızca yüz yüze işlenmemektedir. Günümüzde teknolojinin sunduğu imkanlar düşünüldüğünde e-mail ile, sosyal medya ve arkadaşlık siteleri aracılığıyla, telefonla, sms ile, telefonda yer alan whatsapp, message me benzeri uygulamalarla, skype vb. uygulamalarla da işlenebilmektedir.

Bir önceki ceza hukuku makalemiz olan İnternet Vasıtasıyla İşlenen Hakaret Suçu ve Ceza Davası nda Türk Ceza Kanunu bakımından hakaret suçu, internet aracılığıyla hakaret, hakaret suçunun ispatı ve ceza davasında yargılama bakımından bilgiler yer almaktadır.

Aşağıda tehdit suçunun unsurları bakımından örnek bir Yargıtay kararına yer verilmiştir.

YARGITAY 4.CEZA DAİRESİ

2008/20321 E., 2010/18535 K., 08.11.2010 T.

TEHDİT SUÇUNUN UNSURLARI

1-) Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur.

Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez.

2-) Kavga ve tartışmanın, oluşan haksız fiil yönünden koşulları varsa, yasal indirim nedeni olarak kabul edilebilmesi olanaklı ise de kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün değildir.

 DAVA VE KARAR

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ KARARI

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Tehdit fiili, kişinin ruh dinginliğini bozan, iç huzurunu, bilinç ve irade özgürlüğünü ihlal eden bir olgudur.

Fiilin mağdur üzerinde ciddi bir korku yaratabilmesi açısından sonuç almaya objektif olarak elverişli, yeterli ve uygun olması gerekir. Ayrıca tehdidin somut olayda muhatap üzerinde etkili olması şart değildir. Bu nedenle mağdurun korkup korkmadığının araştırılması gerekmez.

Tehdit suçunun manevi öğesi genel kasttan ibaret olup suçun yasal tanımındaki unsurlarının bilerek ve istenerek işlenmesini ifade eder. Olayda tasarlamanın varlığı aranmadığı gibi, saikin de önemi yoktur.

Kavga ve tartışma sırasında haksız bir filin kendisinde husule getirdiği şiddetli öfke ve elemin ( gazabın ) failin iradesini etkileyen bir etken olarak kusur yeteneğinde meydana getirdiği azalma nedeniyle koşulları varsa ancak yasal indirim nedeni olarak kabul edilebilmesi olanaklı ise de, önceden ilke boyutunda kastı kaldıran ve suçun oluşumunu engelleyen bir husus olarak kabulü mümkün değildir.

Somut olayda sanığın katılana “seninle dışarıda görüşeceğiz” biçimindeki sözlerle tehdit ettiğinin kabul edilmesi karşısında sözlerin objektif olarak korku yaratacak nitelikte bulunduğu gözetilmeden dosyadaki kanıtlara ters düşen gerekçeyle katılanın ben sanığın tehdidinden korkmam dediğinden bahisle suç öğeleri yöntemince tartışılmadan beraat kararı verilmesi,

2- Sanığın hakaret suçunu işlediğinin kabul edilmesi karşısında, kendisinden yazı ve imza örnekleri alınırken başka katibe yönlendirilmesinin ne şekilde haksız fiil oluşturduğu kararda açıklanıp tartışılmadan ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilmesi,

SONUÇ

Bozmayı gerektirmiş ve o yer C.Savcısı ile katılan vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün ( BOZULMASINA ), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,  oybirliğiyle karar verildi.