Title: Şikayete Bağlı Suçlar Listesi
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Sep 27
Rating: 5.0

Ceza kovuşturmasının belirli sakıncalarına karşı suçtan zarar göreni korumak için bazı suçlarda ceza muhakemesinin yapılabilmesi adına kanunla şart öngörülmüştür. Ceza kovuşturmasının başlayabilmesi için gereken bu şarta şikayet denir. Ceza soruşturmasının başlayabilmesi adına müştekinin şikayeti aranacak olup savcılık tarafından re’sen soruşturma şikayete bağlı suçlarda başlatılmamaktadır. Örneğin, cinsel dokunulmazlığa karşı bazı suçlarda olayın duyulmasını önlemek ve mağdurun onurunu korumak ve şikayet sürecini talebine bırakmak, mala zarar verme suçlarında failin zararının tazmin edilmesi veya fail ile şikayetçi arasında yakın akrabalık ilişkisinin söz konusu hallerde kişiler arasındaki özel alanlara müdahale etmemek gibi saiklerle bazı suçlardaki usul ayrılarak şikayete bağlı tutulmuştur.

Şikayete Bağlı Suç Nedir?

Yeni Türk Ceza Kanunu’nda şikayet ile ilgili düzenleme genel hükümler kısmında 73. maddede yapılmıştır. Bu maddede şikayete bağlı suçlarda zamanaşımı süresinden ve şikayete bağlı suçların özelliklerinden bahsedilmiştir. Bu madde kapsamında soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Şikayete bağlı suçlar bakımından şikayet süresinin geçmesi ile başlatılan soruşturma sürenin kaçırılması nedeniyle kapatılır. Şikayete bağlı suçlarda şikayet süresinin başlangıcında, zamanaşımı süresini aşmamak kaydıyla şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarih esas alınır.

Şikayet hakkı olan birkaç kişi varsa birinin altı aylık süreyi geçirmesi diğer kişilerin şikayet hakkını etkilemez.

Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı olan suçlarda, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmesi davayı düşürür. Hükmün kesinleşmesinden sonra yapılan vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. Kanunda aksi öngörülen haller saklıdır.

Kamu davası sürecinde suçtan zarar görenin şikayetten vazgeçmesi kamu davasının devam etmesine engel değildir. Zira davanın yürütülmesi şikayete bağlı suç olmadığından devam edecektir. Şikayetten vazgeçtiği sırada ayrıca şahsi haklarından da vazgeçtiğini açıklarsa o zaman hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

Birden çok kişi tarafından müşterek bir fiille işlenmiş suçlarda sanıklardan biri hakkında şikayetten vazgeçildiği takdirde diğer sanıklara olan şikayet hakkından da vazgeçmiş sayılır.

Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir?

Türk Ceza Kanunu bakımından soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar aşağıda sayılmıştır. İlgili suç tipleri bakımından salt aşağıdaki liste ile hareket edilmemesini kanunda yer alan düzenlemelerin güncel olarak kontrol edilmesini öneririz.

Konu ile ilgili diğer bir yazımız olan Ceza Hukukunda Şikayet yazımızda da şikayete bağlı suçlar bakımından şikayet süreci, vazgeçme, şikayetin nasıl yapılabileceği hususlarına değinilmiştir.

Ceza hukuku alanındaki diğer yazılara buradan ulaşabilirsiniz.