Title: Cinsel Taciz Suçu
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Dec 4
Rating: 5.0

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar bölümünde 105. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur.(basit cinsel taciz)

Madde gerekçesi uyarınca cinsel taciz, kişinin vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlarla gerçekleştirilebilir. Suçun mağduru veya faili erkek/kadın fark etmeksizin herkes olabilir. Mağdurun çocuk olması durumundaysa ceza arttırılacaktır.

Cinsel Taciz Suçu Olabilecek Davranışlar

Suçun maddi unsuru kişiyi cinsel amaçla taciz eden eylemler oluşturur. Taciz kelime anlamı olarak rahatsız etmek demektir. Cinsel taciz, bedensel bir temas gerçekleştirmeksizin mağdura cinsel içerikli sözler söylemek, fotoğraflar göstermek, video izletmek veya cinsel ilişki teklif etmek gibi çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir. Kanunda hangi eylemlerin suç sayılacağı tek tek belirlenmediğinden serbest hareketli bir suçtur. Ancak her ihtimalde yapılan hareketler vücut dokunulmazlığını ihlal etmemeli(fiziki hiçbir teması olmadığı takdirde) ve cinsel amaçla yapılmalıdır. Eğer yapılan hareket mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal ederse, mağdurun yaşına göre cinsel istismar veya cinsel saldırı suçları gündeme gelir. Hafif bedensel temasların olması, -yanağından kesme almak, anlık olarak dokunmak gibi- sarkıntılık düzeyinde kalan fiillerdir ve cinsel taciz olarak değil, daha fazla cezalandırılan bir hal olarak cinsel saldırı suçunun bünyesinde yer alır.

Cinsel amaçla yapılan hareketler sözle, davranışla, yazıyla, imayla, işaretle, tek seferde veya tekrarlayan bir şekilde gerçekleştirilebilir. Doğrudan mağdura karşı yapılabileceği gibi teknolojik aletler aracılığıyla da yapılabilir. Cinsel taciz suçunu oluşturan söz, davranış ve yazının mağdura ulaşmış olması ya da ulaşabilecek nitelikte olması gerekir.

Çeşitli Yargıtay kararlarında cinsel taciz suçunu oluşturduğuna karar verilen hareketler;

 • Mağdurenin kullandığı cep telefonuna değişik zamanlarda birden fazla cevapsız çağrı bırakıp cinsel taciz içerikli mesajlar göndermek
 • Mağdurenin istemediğini ve kabul etmediğini belirtmesine rağmen, ısrarla evlenme teklif etmesi, âşık olduğunu ve sevdiğini söylemesi, bunu da Facebook tan mesaj göndermek, not iletmek ve arabasına çiçek koymak şeklinde gerçekleştirmesi
 • Sanığın “Neden tek yürüyorsun, gel birlikte yürüyelim, benimle birlikte geleceksen beraber yürüyelim…” şeklinde sözler sarf etmesi
 • Seni öpebilir miyim?, Fıstık gibisin, çok hoşuma gittin, bir gece beraber olabilir miyiz? Gibi sözler sarf edilmesi
 • Sanığın müştekiyi telefonla arayarak “buluşalım gözlerin çok güzel, beni öldürüyor” diyerek telefonu kapatması

Cinsel taciz suçu kasten işlenebilen suçlardan olup taksirli hali kanunda düzenlenmemiştir. Kanun metninde açıkça “bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi” ifadesi geçmektedir. Dolayısıyla failin kasten gerçekleştirdiği davranışın cinsel amaç taşıması gerekir. Kanun koyucu burada özel bir saik aramaktadır; cinsel amaç. Fail kendisine veya bir başkasına cinsel yarar sağlamak adına hareket ediyor olabilir. Doktrin uyarınca failin cinsel amacı cinsel yarar elde etmek veya elde edilemediği için intikam almak olabilir.

Cinsel Taciz Suçunda Rıza Kavramı

Her kişi cinsel özgürlüğe sahiptir ve bu özgürlüğünü dilediğince kullanabilir. Hukuka uygunluk nedenlerinin bulunması halinde tipik fiil suç oluşturmaz ve yapılan eylem nedeniyle faile ceza verilmez. Bu kapsamda ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeni gündeme gelecektir. Rızanın geçerli olması gerekir. Bunun içinde mağdurun rıza ehliyetine sahip olması gerekir. Örneğin akıl sağlığı yerinde olmayan birinin geçerli rızasından bahsedilemez.  Yapılan davranışa kişinin rızası varsa, eylem suç olmaktan çıkar. Örneğin sevgilisine kızan bir kimsenin karşılıklı ve eski mesajlaşmaları taciz edildiğini beyan ederek şikayetçi olması durumunda suçun varlığından bahsedilemez.

Cinsel suçlar bakımından aşağıda yer alan yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

İnternet Aracılığıyla Çocuğun Cinsel İstismarı ve Müstehcenlik Suçu

Fuhuş Suçu

Nitelikli Cinsel Taciz Suçu

 • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, (doktrinde aile içi ilişkinin sağladığı kolaylık geniş yorumlanarak aynı evi paylaşmanın verdiği kolaylık şeklinde anlaşılmakta, böylece aynı evi paylaşan arkadaşlar arasında işlendiğinde de ceza arttırılmaktadır.)
 • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım ve ya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 • Teşhir suretiyle işlenmesi halinde faile verilecek ceza yarı oranında arttırılır.
 • Cinsel taciz fiili nedeniyle mağdur, işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

Cinsel Taciz Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Cinsel taciz suçunun ilk fıkrada(TCK 105/1) düzenlenen basit şeklinin soruşturulması ve kovuşturulması mağdurun şikâyetine bağlıdır, suçun işlenildiği yahut failin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayet kullanılmalıdır. İkinci fıkrasındaki nitelikli haller(TCK 105/2) ise şikâyete tabi değildir ve resen kovuşturulur. Basit cinsel taciz suçunda şikayet hakkı kullanıldıktan sonra şikâyetten vazgeçilebilir. Ancak vazgeçme mahkeme kararının kesinleşmesine kadar mümkündür. Kişi bir kere şikâyetten vazgeçme hakkını kullandığından sonradan aynı olayla ilgili olarak tekrar şikâyet edemez. Nitelikli cinsel taciz suçunda ise şikayetten vazgeçilmesi yargılamayı sonlandırmaz, re’sen yargılama devam etmektedir.

Cinsel Taciz Suçu Cezası

Suçun cezasını basit cinsel taciz suçunda ve nitelikli cinsel taciz suçunda ayrı ayrı belirtmek gereklidir.

Basit Cinsel Taciz Suçu Cezası

Cinsel taciz suçunun temel şeklinin(TCK 105/1) cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. Seçimlik ceza öngörülmüş, hâkime takdir yetkisi verilmiştir.

Nitelikli Cinsel Taciz Suçu Cezası

TCK 105/2 ‘de düzenlenen nitelikli hallerdeyse birinci fıkradaki ceza yarı oranında arttırılacaktır.

Fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel Taciz Suçunda Uzlaştırma Mümkün Müdür?

Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez. Dolayısıyla cinsel taciz suçunda CMK 253 uyarınca uzlaşma söz konusu olmaz. 

Diğer Ceza Hukuku makalelerimiz için tıklayınız