Title: İnternet Aracılığıyla Çocukların Cinsel İstismarı ve Müstehcenlik Suçu
Reviewed by Avukat Tuğsan YILMAZ on Feb 24
Rating: 5.0

Türk Ceza Kanunu 103. maddede çocuklara yönelik cinsel istismar eylemi düzenlenmiştir. Cinsel istismar deyiminin anlamı ile alakalı kanunda iki farklı tipte açıklama yapılmıştır. Bu açıklamalarda çocuğun yaşı ile birlikte maruz kaldığı eylemi idrak edip edememesine bağlı olarak farklı hükümlerin çalıştırılacağı belirtilmiştir. Kanunda cinsel istismar deyiminden; on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışlar anlaşılır.

Suçun işleniş biçimine göre TCK 103/2 hükmünde; cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Söz konusu fiil nitelikli bir hâl olup, kişilerin vücut dokunulmazlığının ihlâli ile sonuçlanan bir cinsel saldırıdır. Vücuda herhangi yabancı bir cismin ya da organın sokulması suçun nitelikli hâle dönüşmesi için yeterlidir.

TCK 103/3 hükmünde ise cezayı ağırlaştıran durumlar sıralanmış olup suçun birkaç kişi tarafından icra edilmesi, mağdur çocukla bakım ilişkisi bulunan kişilerce icra edilmesi, evlat edinen ya da hısımlarınca icra edilmesi ve kamu görevlisinin görevini kötüye kullanması suretiyle icra edilmesi hâllerinde verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı öngörülmüştür.

Suçun Cezai Boyutu

Çocuğun cinsel yönden istismarı hâlinde 8-15 yıl aralığında bir hapis cezasına hükmolunur. Eğer ki eylem sarkıntılık düzeyinde sonlanmış ise 3-8 yıllık bir hapis cezası öngörülmüştür.

Ayrıca bu hususta Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 34/3 hükmünde taraf devletlerin çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alması gerektiği belirtilmiştir.

Çocuk Psikolojisi ve Müstehcenlik

Çocukların müstehcen içeriklere maruz bırakılması, TCK 226. maddede genel ahlaka karşı işlenen suçlar kısmında düzenlenmiştir. Kanun koyucu, çocuklara yönelik pornografik içeriklerin gösterilmesi, görülebilecek şekilde sergiletilmesi, okunması, okutulması veya dinletilmesini suç olarak kabul etmiş, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörmüştür. Bu düzenlemelerle çocukların psikolojik ve cinsel gelişimini etkileyebilecek her türlü içerikten uzak tutulmaları amaçlanmıştır. Bunun dışında ahlak ve insanlık dışı bir başka suç olan çocuk pornografisini TCK 120/3 hükmünde şu şekilde ele almıştır; müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde çocukları kullanan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu ürünleri ülkeye sokan, çoğaltan, satışa arz eden, satan, nakleden, depolayan, ihraç eden, bulunduran ya da başkalarının kullanımına sunan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

Unutulmamalıdır ki dünyayı yeni yeni keşfetmeye çalışan bir beyin üzerinde maruz kalınan bu insanlık dışı durumun yarattığı psikolojik tahribatın düzelmesi yıllar sürebilir. Çekingenlik, içe kapanıklık, konuşma veya iletişim bozuklukları başta olmak üzere kişiliğinde ve henüz tamamlanmamış olan cinsel gelişiminde onarılması güç bozukluklara yol açabilir. Kanun koyucunun faillere yönelik müeyyideler dışında çocuk pornografisi mağduru çocuklar için mutlaka zorunlu bir psikolojik tedavi süreci oluşturmasında ciddi bir yarar sağlanacaktır.

Avukat Tuğsan YILMAZ
A. ÇABUK

Bir önceki yazı için; Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu