SORUNUZ MU VAR?

Sağlık Hukuku

/Sağlık Hukuku

Malpraktis Davası

Malpraktis Tazminat Davası

Malpraktis davası; hastalık ve herhangi bir sağlık sorununun giderilmesi amacıyla hekime ya da bir tıp kurumuna başvuran hastanın tıbbi tanı-tedavi esnasında beklenmedik bir zararla karşı karşıya gelmesi halinde hastanın açacağı dava türünü ifade etmektedir.

Malpraktis davasında söz konu olan şey doktorun bilgisizlik, deneyimsizlik veya ilgisizliği nedeniyle hastanın zarar görmesidir. Böyle bir durumda hekimliğin kötü […]

Yazan |Nisan 24th, 2016|Sağlık Hukuku|2 Yorumlar

Hekim Hakları

Hekimler tıp biliminin en önemli öznesi, insan ve toplum sağlığına hizmet etmekle mükellef olan saygın kişilerdir. Yaptıkları işin ciddiyetine binaen hekimlerin hastalara, hastaların da hekimlere yönelik birtakım hak ve yükümlülükleri mevcuttur. Hekimlerin meslekî açıdan bağlı bulunduğu Türk Tabipler Birliği’nin etik kuralları ve Tıbbî Deontoloji Tüzüğü hekim hakları konusunda bağlayıcı bir nitelik arz etmektedir.

Hekim-hasta arası ikili […]

Yazan |Şubat 12th, 2016|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Doktorlara Yönelik Ceza Soruşturması Süreci

Özel sektörde veya kamu kurumlarında görev alan doktorlar, kamu görevi icra etmektedirler ve bununla birlikte yapılan işin kamu yararı içermesi nedeniyle bazı durumlarda kamu görevlisi olarak kabul edilmektedirler. Kamu görevlilerinin cezai soruşturma ve yargılama süreci 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca kendine özgü şekil şartları ve kendine özgü süreçler içeren […]

Yazan |Ocak 6th, 2016|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Türk Hukukunda Tıbbi Ötenazi Ve Doktorun Rolü

Ötenazi, ölümün kaçınılmaz olduğu, iyileşme ihtimali bulunmayan ve dayanılmaz acılar çeken bir hastanın tıbbî yollarla öldürülmesi veya tıbbî desteğe son verilmesi uygulamasıdır. Toplumda yaygın bir şekilde kullanılan ‘’fişinin çekilmesi’’ tabiri ötenazi ile paralel kavramlardır.

Ötenazi kavramı duygusal/insani açıdan ve yasal zeminde tartışıldığında birbirinden çok farklı iki ayrı sonuca varılmaktadır. İnsanî olarak değerlendirildiğinde iyileşme ihtimali olmayan bir […]

Yazan |Kasım 12th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hekimlerin Sır (Kişisel Verileri) Saklama Yükümlülüğü

Hekimlerin Sır Saklama Yükümlülüğü

Hekimlerin ve hekimlerle birlikte görev yapan sağlık personellerinin günlük hayatta karşılaştıkları vakıalar ve hastalarla ilgili edindikleri bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü bulunmaktadır.  Bu yükümlülüğün temelinde hekim hasta arasındaki güven ilişkisinin tesis edilmesi ve dolaylı olarak hastaların sağlığına bir an önce kavuşturulması amacı yer almaktadır. Bu yükümlülük binlerce yıl öncesinde Hipokrat yemininde de […]

Yazan |Ekim 13th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hekimlerin Hukuken Dikkat Etmesi Gerekenler

Tıp bilimini uygulamayı meslek edinen hekimlerin hakları olduğu gibi hastalara yönelik yükümlülükleri de mevcuttur. Öncelikle teşhis, tedavi aşamalarında pozitif tıbbi standartlara uyma yükümlülüğünden söz edebiliriz. Hiçbir hekim insan sağlığını tehlikeye atmaya yönelik denenmemiş, tıbbi çevrelerce kabul görmemiş tedavi yöntemlerini hastalarına uygulayamaz. Kabul gören standartlar çerçevesinde öncelikle hekimin hastayı muayene etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Özellikle eğitim ve […]

Yazan |Eylül 15th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Sahte İlaç Üretimi ve Satışı Nedeniyle Ceza Davası

Eczacılık ve sağlık alanındaki yüzyıllarca süregelen gelişmeler ışığında insanoğlu her gün bir adım daha ileri gitmiş ve insan sağlığı açısından her gün yeni keşifler ortaya konulmuştur. İnsanların sağlıklarına kavuşmalarında hekimlerin olduğu kadar eczacıların da sahip oldukları pay hiç küçümsenmeyecek derecededir. Teşhis bir hasta açısından ne kadar önemli ise tedavi de o derece büyük bir önem […]

Yazan |Ağustos 14th, 2015|Sağlık Hukuku|5 Yorumlar

Hekimin Malpraktisten Kaçınma Yükümlülüğü

Hekimlerin hastalara karşı yükümlülüklerinden biri malpraktisten (tıbben hatalı uygulamalardan) kaçınma yükümlülüğüdür. Malpraktisten kaçınma yükümlülüğünün sağlanabilmesi için hekimin mesleği ile ilgili gerekli tüm dikkat ve özeni göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda hekimin malpraktisten kaçınma yükümlülüğü ile tıbbi özen gösterme yükümlülüğünün sebep sonuç ilişkisi taşıdığını görmekteyiz. Hekim tıbbî dikkat ve özeni tam anlamıyla yerine getirdiği takdirde zaten malpraktisten […]

Yazan |Ağustos 5th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hekimlerin Cezai Sorumluluğu

Hekimlerin icra ettiği mesleki faaliyetler çoğu meslek grubuna nazaran daha yüksek risk taşıyan, yaşama hakkı, insan sağlığı ve insan vücudunu konu alan, ileri derecede tıbbi bilgi ve yetenek gerektiren faaliyetlerdir. Bu nedenle en ufak bir ihmali harekette çok ağır sonuçlara neden olabilecek potansiyeldeki mesleki faaliyetlerde hekimlerin kendi kusuruyla yol açtığı zararlardan sorumlu tutulacağını söylemek mümkündür.

Yargıtay […]

Yazan |Ağustos 4th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü Ve Aydınlatılmış Onam

Sağlık hukuku, ceza hukuku ve insan hakları üçgeninde hastaların sahip oldukları haklar ve hekimlerin hastaya yönelik yükümlülüklerinden biri de hekimlerin yapılacak tıbbî müdahaleler hususunda hastayı bilinçlendirmesi, aydınlatmasıdır. Diğer bir deyişle, hekimin hastayı aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Hekimler toplum içerisinde ve meslek icabı olarak tabiri caizse sağlık dağıtmakla görevli kişilerdir. Ancak hekimler bu görevi icra ederken kendilerini […]

Yazan |Ağustos 3rd, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok