Title: Malpraktis Davası
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Apr 24
Rating: 5.0

Malpraktis Tazminat Davası

Malpraktis davası; hastalık ve herhangi bir sağlık sorununun giderilmesi amacıyla hekime ya da bir tıp kurumuna başvuran hastanın tıbbi tanı-tedavi esnasında beklenmedik bir zararla karşı karşıya gelmesi halinde hastanın açacağı dava türünü ifade etmektedir.

Malpraktis davasında söz konu olan şey doktorun bilgisizlik, deneyimsizlik veya ilgisizliği nedeniyle hastanın zarar görmesidir. Böyle bir durumda hekimliğin kötü uygulanması, hekimlik uygulamasında kusur yahut ihmali varlığı söz konusu olacaktır.

Bilindiği üzere her tıbbi müdahale belli ölçüde hasta açısından risk oluşturur. O yüzden tıbbi uygulama sonucunda çıkabilecek her sorun malpraktis davasına vücut vermez. Bunun için doktorun gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmış olması ve hekimlik uygulamasında hatanın var olması  gerekir. Malpraktis davasında dikkat ve özen yükümlülüğünün tespitinde hekimlik uygulamasındaki standart uygulama dikkate alınır.

Doktorun kusurlu hareketi yüzünden hastada bir zarar meydana gelmelidir.Yapılan muayene, gözlem, teşhis, müdahale ve tedavi işlemlerinin tıp biliminin gereklerine uygun olarak icra edilmemesi halinde hekimin kusurunun varlığından bahsedilebilecektir.

Örneğin; yanlış tedavi sonucu hastanın sakat kalması.

Tedavi sonrasında hastalığın artmasına ya da yeni bir hastalığın ortaya çıkmasına hasta kendi kusuru veya ihmali ile neden oldu ise burada doktorun veya hastanenin malpraktis davası ile sorumluluğuna gidilmesi hukuki netice doğurmayacaktır. Örneğin geçirdiği bir ameliyat sonrasında doktorun tavsiyesine uymayarak yaranın mikrop kapmasına neden olan hasta kendi kusurundan kaynaklandığı için doktorun malpraktis davası ile sorumluluğuna gidemez. Ancak hastaya yanlış teşhis konulması üzerine gerekmemesine rağmen ameliyat olması halinde doktorun sorumluluğunu doğuran bir durum ortaya çıkmış olur.

Malpraktis Davası Nasıl Açılır?

Hekimlerin yanlış teşhiste bulunması ve hastanın yanlış tedaviye yönlendirilmiş olması halinde hekim dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışından sorumlu olacaktır. Hasta zararın varlığını, hekimin kusurunu ve kusurla zarar arasında illiyet bağı olduğunu ispat ettiği takdirde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunabilecektir.

Hasta hastane/ameliyat masraflarının, çalışamadığı günler için uğradığı kazanç kayıplarının, doktorun  hatalı tıbbi müdahalesi yüzünden yeniden görmek zorunda olduğu tedavi masraflarının tazminini talep edebilecektir.  Bunun yanında hastanın veya gerekli şartlar gerçekleştiğinde ailesinin hatalı tıbbi müdahaleden dolayı acı, elem, üzüntü çekmesi halinde manevi tazminat olarak uygun miktarda para alabileceklerdir.

Malpraktis Davası Nerede Açılır?

Kamuda çalışan doktorların müdahaleleri nedeniyle idare aleyhine dava açılır. Devlet kusuru oranında personel olarak çalıştırdığı doktora rücu edebilir.  Özelde çalışan doktorlar aleyhine tıbbi kötü uygulama nedeniyle açılan maddi ve manevi tazminat davaları adli yargının görev alanına girmekte ve asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. Doğrudan hekime karşı dava açılır. Hekimle birlikte özel hastaneye karşı da dava açılabilir.

Malpraktis Ceza Davası

Tedavi sürecinde kişilere yapılan müdahalelerin hukuka uygun kabul edilmesinin sebebi hastanın tedaviyi kabul etmesi, bu anlamda ilgilinin rızasıdır.

İlgilinin rızası hukuka uygunluk sebebinin oluşabilmesi için bazı şartları taşıması gerekir:

  • Öncelikle doktor tarafından gerçekleştirilen müdahale tedavi amaçlı olmalıdır.
  • Müdahale tıp biliminin gereklerine uygun olarak yapılmalıdır.
  • Hasta tedavi süreci, olası riskler konusunda aydınlatılmış olmalıdır.
  • Tıbbi müdahaleye rızasını beyan eden hastanın buna ehil olması gerekir.

Hukuka uygunluk nedeninin şartlarının oluşmaması halinde yapılan müdahale hukuk aykırı hale gelecek ve ceza hukuku bakımından taksirle öldürme, taksirle yaralama, kasten öldürme, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarından dolayı hekimin cezai sorumluluğuna gidilebilecektir.

Kamuda çalışan doktorlar hakkında yapılan ceza şikayetlerinde, Savcılık tarafından ceza soruşturması yapılabilmesi için, öncelikle şüpheli doktor hakkında bağlı bulunduğu mülki idare amirinden soruşturma izni alınması gerekmektedir.

Kamuda çalışan doktorlar hakkında gerekli olan soruşturma izni özelde çalışan doktorlar için söz konusu değildir.

Malpraktis davaları bakımından Yanlış / Hatalı Tıbbi Tedavi Nedeniyle Malpraktis Davaları başlıklı yazımıza da daha fazla bilgi edinmek adına göz atmanızı öneririz.