Title: Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ( TCK 104)
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Dec 12
Rating: 5.0

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

5237 sayılı TCK Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlığı altında 104. maddede “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçu düzenlenmiştir. 765 Sayılı Eski TCK’dan farklı olarak 5237 sayılı YTCK’da cinsel dokunulmazlığı ihlal eden suçlar kişilere yönelik saldırılar olarak ele alınmıştır .

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası

TCK 104.maddede on beş yaşını bitirmiş olan çocukla, çocuğun rızası dahilinde cinsel ilişkide bulunan kişinin şikayet üzerine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun işlenebilmesi için on beş yaşını bitirmiş olan çocuğun rızasının olması gerekir. TCK’da hukuka uygunluk sebepleri arasında görülen mağdurun rızası bahsi geçen suç için hukuka aykırılığı ortadan kaldırmadığı gibi suçu oluşturan unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mağdurun rızasına rağmen yine aynı mağdurun şikayeti ile bir eylemin cezalandırılabilmesi TCK 104. maddeye özgü bir durumdur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Suçun Mağduru ve Faili

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun mağduru TCK 104. maddede düzenlenmiştir. Buna göre on beş yaşını bitirmiş on sekiz yaşını tamamlamamış çocuklar bu suçun mağduru olabilir. Mağdurun yaşı hakkında şüphe uyandıran bir durum varsa nüfus müdürlüğünden doğum tutanağı kontrol edilerek eğer bir sağlık kuruluşunda doğmadı ise kemik yaşı hesaplanarak mağdurun yaşı tespit edilebilir.

Fail mağdurun yaşı hakkında hataya düşebilir. Mağdur yaşını inandırıcı bir biçimde 18 yaşından büyük olarak göstermiş olabilir yahut mağdur 18 yaşından küçük olduğu düşünülemeyecek şekilde büyük gösteriyor olabilir. Bu gibi durumlarda fail suç işleme kastıyla hareket etmediği için hata hükümlerinden yararlanılabilir.

Suçun faili hakkında ayrıca bir düzenleme bulunmamaktadır. Eski TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde uygulamada suçun failini erkekler oluşturmaktaydı ancak YTCK’nın yürürlüğe girmesiyle bahsi geçen suçla korunan hukuki değer değiştiği için suçun faili ve mağduru için erkek veya kadın ayırımı yapılmamaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri

Failin mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi olması hali nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Bu halde şikayet koşulu aranmamakla birlikte hükmolunan hapis cezası on yıldan on beş yıla kadar artmaktadır.

Bir diğer nitelikli hal ise maddenin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde suç şikayete tabi kılınmamış ve hükmolunan hapis cezası on yıldan on beş yıla kadar arttırılmıştır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşabilmesi için genel kast yeterlidir. Bu suçun taksirle işlenmesi mümkün olmayıp, suçun gerçekleşmesi için bir saik aranmamaktadır. Bu sebeple failin cinsel açıdan tatmin olmasının bir önemi yoktur.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Görevli Mahkeme

TCK 104.madde de tanımlanan basit haliyle reşit olmayan çocukla cinsel ilişki suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi iken aynı maddenin 2. ve 3. fıkrasında düzenlenen nitelikli hallerinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Şikayete Bağlı Mıdır?

Reşit olmayan çocukla cinsel ilişki suçu şikayete bağlı olarak düzenlenmiştir. TCK 104.maddede korunan yarar cinsel dokunulmazlık hakkıdır. Cinsel dokunulmazlık hakkı, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için TCK 104 kapsamında mağdurun şikayetine bağlıdır. Ancak mağdurun veli veya vasisinin de şikayet hakkına sahip olup olmadığı tartışma konusudur. Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince çocuk üzerinde sahip olduğu koruma, gözetme ve üçüncü kişilere karşı çocuğu temsil etme hakkı dikkate alındığında mağdurun on sekiz yaşını tamamlayana kadar veli veya vasisinin de şikayet hakkına sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim Askeri Yargıtay Daireler Kurulu vermiş olduğu bir kararda ‘104. Maddede öngörülen şikâyet hakkının, reşit olmayan mağdur dışındaki ilgili kişiler tarafından da kullanılacağını açıkça ortaya koymaktadır’ ifadesiyle şikayet ve şikayetten vazgeçme hakkının velilere de ait olduğunu belirtmiştir. Ancak Yargıtay’ın şikayet hakkını mağdur küçüğe ait olduğunu ifade ettiği kararlarda mevcuttur.

TCK 104. maddede şikayet hakkının kullanılması, şikayetten feragat ve vazgeçme konusunda özel bir düzenleme olmadığı için açılmış olan ceza davasında TCK “soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar” başlıklı 73/4. madde ve ilgili diğer maddelerde belirtilen genel düzenlemeler uygulama alanı bulacaktır.

15 yaşını bitiren çocuğun fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin henüz gelişmediğinin tespit edildiği durumda, elbette fail hakkında Türk Ceza Kanunu “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı m.104 değil, “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı m.103/1-a’nın ve buradan hareketle aynı maddenin 2. ve 3. fıkralarının tatbiki yoluna gidilebilecektir.

Avukat Tuğsan YILMAZ

Ceza hukuku kapsamındaki cinsel suçlar ile ilgili yazılarımızdan bazıları aşağıdan erişebilirsiniz. Ceza hukuku alanında yazılan tüm yazılarımıza ise buradan ulaşabilirsiniz.

Cinsel Taciz Suçu

Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu

İnternet Aracılığıyla Çocukların Cinsel İstismarı ve Müstehcenlik Suçu