SORUNUZ MU VAR?

E-mail ile hakaret suçu

/Tag:E-mail ile hakaret suçu

İnternet Vasıtasıyla İşlenen Hakaret Suçu Ve Ceza Davası

Türk Ceza Kanunu’ nun 125-131 maddeleri arasında düzenlenmiş olan hakaret suçu; yüz yüze, sesli iletişim araçlarıyla, seslerin kaydedilmesiyle, görüntülü olarak, alenen yahut gıyaben veya basın yayın organları aracılığıyla işlenebildiği gibi internet vasıtasıyla da işlenebilmektedir.

Hakaret suçu kişinin şeref ve haysiyeti ile ilgili yapılan onur kırıcı ve aşağılayıcı söz ve içerikleri kapsamaktadır ve soruşturması ile kovuşturulması mağdurun […]

Yazan |Nisan 20th, 2014|Ceza Hukuku|74 Yorumlar