SORUNUZ MU VAR?

Avukat Tuğsan YILMAZ

/Avukat Tuğsan YILMAZ

About Avukat Tuğsan YILMAZ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. İstanbul Barosuna kayıtlı. İngilizce bilmektedir. Ofisimizin kurucu ortağıdır. Aynı zamanda 2014 ve 2015 eğitim ve öğretim yılları ikinci dönemlerinde Yeniyüzyıl Üniversitesi’ nde öğretim görevlisi sıfatıyla “Sosyal Medyada Bilgi Yönetimi” dersleri vermiştir. 2017 yılı güz döneminde ise Haliç Üniversitesi’ nde “Enformatik Teknoloji Hukuku” dersi vermiştir. Bilişim Hukuku, Sağlık Hukuku, Aile Hukuku ve sair hukuki konularda çeşitli tv programları, panel ve sempozyumlarda konuşmacı olarak yer almıştır. Özellikle Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku, Aile Hukuku, Sağlık Hukuku başta olmak üzere İş Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku ve diğer hukuki ilgi alanlarında aktif olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

İşkence Suçu, Unsurları ve Cezası

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 94. maddesinde işkence suçu tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesinde; insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel veya ruhsal yönden acı veren, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine sebep olan ve aşağılayıcı nitelikteki davranışların tamamının işkence suçunu oluşturacağı belirtilmiştir.

 
İşkence Suçunun Konusu
İşkence suçu ile korunan temel değer insanların şeref ve haysiyetidir. Bununla birlikte işkence kişinin algılama yeteneğini […]

Yazan |Nisan 21st, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Suçta Tekerrür (Suçun Tekrarlanması) ve Sonuçları

Tekerrür kelime anlamıyla tekrarlanma anlamına gelmektedir. Türk Ceza Kanunu açısından değerlendirmeye alacak olursa da tekerrür, daha önce bir suç işlemiş ve bu suçtan dolayısı ceza kesinleşmiş bir kimsenin kanunda belirlenen süreler içerisinde yeni bir suç işlemesi durumudur. İkinci kez suç işleyen şahsa da “mükerrir” denilir. Türk Ceza Kanunu’ nun 58. Maddesinde düzenlenen suçta tekerrür müessesi […]

Yazan |Nisan 19th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Suç Eşyasının (Çalıntı Mal) Satın Alınması veya Kabul Edilmesi Suçu

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 165. maddesinde bir suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi suçu tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesine göre bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine iştirak etmeksizin, satan, devreden, satın alan veya kabul eden kişinin, altı aydan üç yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî […]

Yazan |Nisan 12th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

TCK 227 – Fuhuş Suçu

TCK’ nın 227. maddesinde bir kimseyi fuhşa teşviş eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Fuhuş, kişinin bir başkasıyla para ya da başkaca değerler karşılığında cinsel ilişkide bulunmasıdır. TCK’ nın 227. maddesi bu minvalde incelendiğinde her ne kadar suçun adı fuhuş olsa da fuhşu […]

Yazan |Nisan 7th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Zincirleme Suç Kavramı ve Şartları (TCK 43)

Bir kişiye karşı aynı suçun icrasının farklı zamanlarda ve birden fazla kez işlenmesi zincirleme suçun tanımını oluşturur. Bu durumda ise işlediği her suç ayrı bir suç sayılmayıp tek bir cezaya hükmedilir. Ancak hükmedilecek ceza, normal şartlarda hükmedilecek cezaya oranla dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırım yapılarak verilir. Böylelikle her ihlalin bağımsız bir suç olma kuralına […]

Yazan |Nisan 5th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

TCK 225 – Hayasızca Hareketler Suçu

Hayasızca hareketler suçu TCK’ nın 225.maddesinde genel ahlaka karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişiler işbu madde uyarınca cezalandırılmaktadır.
Hayasızca Hareketler Suçu Oluşturan Eylemler
Hayasızca hareketler suçu seçimlik hareketli suçlar arasında yer almaktadır. Başka bir deyişle bahse konu suçun oluşması için alenen cinsel ilişkide bulunma ve teşhircilik yapma eylemlerinden herhangi […]

Yazan |Nisan 3rd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ceza Hukukuna Hakim Olan İlkeler Nelerdir?

Ceza hukuku sadece düzenlenen kanunlar ve yönetmeliklerden oluşmamaktadır. Bu kapsamda yargılamayı düzenleyen ve yasal mevzuatta da yer alan ceza hukuku yargılamasına hakim ilkelerde bulunmaktadır. Yargılama içeriğinde yargılanılan madde ve ceza usul hukuku uygulaması yeterli olmayıp yargılama içeriğinde iddia ve savunmada kullanılan, kabul gören ilkelere ceza hukukuna hakim olan ilkeler denmektedir.
Ceza Yargılaması İlkeleri
Suçların ve cezaların kanuniliği […]

Yazan |Mart 30th, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Ortak Velayet Mümkün Müdür?

Boşanma davasında velayet konusu gerek anlaşmalı boşanma davasında uzlaşan çiftlerin gerekse çekişmeli boşanma davası açma kararı alan eşin öncelik verdiği konu olmaktadır. Tarafların müşterek çocuklarının boşanma sürecinde hangi ebeveynde kalacağı velayetin mevzubahis olduğu boşanma davalarında çözülmesi gereken öncelikli bir sorun olmakla birlikte eşlerin her ikisinin de ısrarla müşterek çocuğun velayetini talep etmesi halinde anlaşmalı boşanma […]

Yazan |Mart 13th, 2017|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Ceza Davalarında Tanıklık ve Gerekli Hukuki Bilgiler

Tanık, TDK sözlüğünde;  duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse olarak tanımlanır. Ceza yargılamasının nihai gerçeğe ulaşma amacına hizmet eden deliller arasında önemli bir görev üstlenen tanıklık müessesi CMK’ da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki; AİHS’in adil yargılanma hakkını düzenleyen 6. maddesinde de, tanıklığa ilişkin özel bir düzenleme bulunmakta ve iddia ve savunma tanıklarının aynı şartlarda […]

Yazan |Mart 2nd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma Suçu

Türk Ceza Kanunu 220. Maddesinde “Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. ” suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçunu hüküm altına almıştır.
Silahlı Terör Örgütü Nedir?
Siyasal, dinsel veya ekonomik hedeflere […]

Yazan |Şubat 22nd, 2017|Ceza Hukuku|Yorum Yok