SORUNUZ MU VAR?

İş Hukuku

/İş Hukuku

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN DERHAL FESHİ VE SEBEPLERİ

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 24. maddesi işçinin iş sözleşmesini derhal ve tek taraflı olarak feshedebileceği halleri düzenlemektedir. İş Kanunu 24/I sağlık sebepleri nedeniyle, 24/II ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nedeniyle, 24/III zorlayıcı sebepler nedeniyle iş sözleşmesinin işçi tarafından derhal ve tek taraflı olarak feshedilebileceği halleri düzenlemiştir. Madde içeriğinden de anlaşılabileceği üzere […]

Yazan |Temmuz 2nd, 2012|İş Hukuku|56 Yorumlar

İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEK TARAFLI OLARAK DERHAL FESHİ

Derhal fesih kavramı, 4857 Sayılı İş Kanunu bakımından haklı sebep olarak kabul edilen nedenlerle taraflardan birinin irade beyanında bulunmasıyla birlikte iş sözleşmesini sona erdirmesi olarak açıklanabilmektedir.

Derhal fesihte süreli fesihte olduğunun aksine belli bir süre beklemeye gerek kalmamakta olup sözleşmeye ilişkin derhal fesih beyanın karşı tarafa ulaşması ile iş sözleşmesi sona erdirilmektedir.

Derhal fesih hakkı, tek taraflı […]

Yazan |Haziran 29th, 2012|İş Hukuku|39 Yorumlar

İŞ HUKUKU BAKIMINDAN MOBBİNG

Mobbing, iş yerinde genelde işveren veya işveren vekillerince sistematik olarak uygulanan bir çeşit psikolojik baskı ve duygusal saldırıdır. İstisnai hallerde çalışmakta olan bir işçi veya işçi topluluğu tarafından da uygulanabilmektedir. Diğer bir ifade ile firma yapısı itibariyle hem dikey hem de yatay olarak uygulanır. Yani hem üstler astlarına, hem de eşit konumda olan birimler birbirine […]

Yazan |Haziran 22nd, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN ZİNCİRLEME OLARAK YAPILMASI

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 11. maddesinin 1. fıkrasına göre, işçi ile işveren tarafından akdedilen sözleşmede, sözleşme süresinin belirlendiği durumlarda veya belirli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Aynı maddenin 2. fıkrasına göre, işin mahiyetinden kaynaklanan esaslı bir neden olmadığı […]

Yazan |Haziran 10th, 2012|İş Hukuku|8 Yorumlar

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ SÖZLEŞMEDE ŞEKİL

İşçi ve işverenin irade beyanlarının açıklanması hukuksal olarak ‘şekil’ kavramının varlığını gerektirmiştir. Taraflar arasında akdedilmesi planlanan sözleşme yasal olarak belirli bir şekle bağlanmış ise taraflar hukuk düzenince öngörülen şekle bağlı olarak sözleşmeyi akdetmek ile yükümlüdür. Aksi takdirde sözleşmenin geçerliliğinden bahsedilemeyecektir. Diğer bir deyişle sıhhat şartının noksanlığı sözleşmenin mutlak butlanla batıl olmasına sebebiyet vermektedir. İş Hukuku […]

Yazan |Haziran 7th, 2012|İş Hukuku|2 Yorumlar

SENDİKAL TAZMİNATIN UNSURLARI

2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun sendikaya üye olup olmama özgürlüğünün güvencesini düzenleyen 31. maddesindeki hükümler kaynağını Anayasa kurallarından almaktadır.

İşçilerin işe alınmalarında değil aynı zamanda işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin, ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanmasında ve işçilerin çalıştırılmasına son verilmesinde sendika üyesi olup olmamasına […]

Yazan |Haziran 5th, 2012|İş Hukuku|13 Yorumlar

TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI

ÇAĞRI 

Sendikanın toplu iş sözleşmesi yapma yetkisine sahip olduğunun belirlenmesi üzerine, işçi sendikası veya işveren sendikası veya işveren, yetki belgesinin veya tespit yazısının alınmasından itibaren 15 gün içinde karşı tarafı toplu görüşmeye çağırır. Çağrı tarihi derhal görevli makama [kanun bakımından görevli makam, işyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin bağlı bulunduğu, işletme toplu iş sözleşmesi için […]

Yazan |Mayıs 28th, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI

A.      Sözleşmeden Yararlanma Bakımından Sendikalı-Sendikasız Ayırımı Yasağı

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nda toplu iş sözleşmesinden, taraf işçi sendikasına üye olanların yararlanmaları esası 9. maddede düzenlenmiştir. Kanunun 9. maddesindeki sendika üyesi ile ilgili hükümde ’sözleşme ile bağlı kalır’ ifadesi kullanılmamış, üyeliğin devam etmesi koşulu ile ‘sözleşmeden yararlanır’ sözlerine yer verilmiştir. 2822 sayılı kanunun […]

Yazan |Mayıs 27th, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ VE YETKİSİ

I.                    İşçi Bakımından

2822 sayılı kanuna göre, toplu iş sözleşmesi yapma ehliyeti, yapılacak sözleşmenin kapsamına girecek işyeri veya işyerlerinin içinde bulunduğu işkolunda kurulu işçi sendikalarına tanınmıştır.(md 12). Eskiden de olduğu gibi işçi konfederasyonlarının toplu sözleşme yapma ehliyeti yoktur. Ancak ehliyete sahip olmak toplu iş sözleşmesini yapmak için yeterli değildir. Kanun bir işyerinde veya belirli işyerlerinde yahut […]

Yazan |Mayıs 26th, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI

I.                    İşyeri Veya İşyerleri Toplu İş Sözleşmesi

2822 Sayılı Kanuna göre, bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir.(md 3/1). Bu düzenleme ile kanun koyucu bir yerdeki veya bölgedeki veya işkolundaki tüm işyerlerini kapsayabilecek bir toplu iş sözleşmesinin yapılması mümkün kılınmıştır. Eski dönemdeki uygulamada ‘grup sözleşmesi’ diye adlandırılan sözleşmeler işkolu sözleşmesi esasına […]

Yazan |Mayıs 25th, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok