Title: Bilişim Sistemine Girme Suçu ve Ceza Davası
Reviewed by Avukat Tuğsan YILMAZ on Jan 28
Rating: 5.0

(TCK 243 Analizi)

Bilişim sistemleri elemanlarından kişisel internet, ağlar, kişisel bilgisayarlara izinsiz ve hukuka aykırı olarak girme yeni Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiştir. 243. Maddede yer alan hükme göre, ‘bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.’ Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere suçun oluşması için bir bilişim sistemine ‘’girme ve sistemde kalma’’ fiili yeterlilik arz etmektedir.

765 sayılı eski TCK’da bilişim sistemlerine izinsiz ve hukuka aykırı bir biçimde girme fiili suç olarak kabul edilmemiş ve herhangi bir müeyyideye bağlanmamıştır. Eski kanunumuz bilişim sistemlerine girmeyi değil, izinsiz bir şekilde kişisel verilere ulaşmayı suç olarak kabul etmiştir. Yeni düzenlemede görüldüğü gibi verileri elde etmek ile birlikte bilişim sistemlerine girmenin dahi kişilerin şahıs haklarının ihlâli olarak kabul edilmiş, buna bir müeyyide getirilerek suçun caydırıcılığı artırılmaya çalışılmıştır. Kanun koyucunun yeni TCK’da kişilerin çekirdek haklarına yönelik saldırıların önlenmesi ve şahsî verilerin korunmasına yönelik daha fazla özen gösterdiği sonucuna varabilmek mümkündür.

TCK 243. maddenin ikinci fıkrasında ise tanımlanan fiillerin bedeli karşılığı yararlanılabilen sistemler hakkında işlenmesi halinde, verilecek cezanın yarı oranına kadar indirileceği belirtilmektedir. Bu hükmün ruhuna inmek gerekirse, şahsî nitelikteki bilişim sistemlerine izinsiz giriş ile ticarî veya bir bedel karşılığı yararlanabilen sistemler üzerindeki izinsiz girişin farkı ortaya koyulmaktadır. Şahsî nitelikteki sistemler ile şahsî nitelikte olmayan sistemlerin aynı müeyyideye tabi tutulamayacağı hakkaniyet gereği muhakkaktır. Kanun koyucu bu hususu hafifletici bir hâl olarak kabul etmiş ve cezaî müeyyidesini yarı oranında indirmiştir.

TCK 243/3 hükmünde ise bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, failin altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağını belirtmektedir. Bu hükümde üst cezaî sınırın artırılmış olduğunu görmekteyiz. Bu da sisteme giren ve girmekle kalmayıp kasten içeriği ele geçiren veya içeriği değiştiren kişinin kusur derecesinin yüksekliğinden dolayı müeyyidede bir artırıma gidilmiştir.

Bir diğer ince husus ise failin bilişim sistemine rızasız ve hukuka aykırı bir biçimde girmesi ve orada kalmaya devam etme iradesidir. Fail herhangi bir kasta sahip olmadan da herhangi bir nedenle bir bilişim sisteminin içerisine dâhil olabilir. Sisteme girişi suçun oluşumu için yeterli bir sebep değildir. Bununla beraber failin bulunduğu sistemde kalma iradesini göstermesi gereklidir ki TCK 243/1 hükmü uygulanma alanı bulsun.

Avukat Tuğsan YILMAZ
Alper ÇABUK

Bir önceki Bilişim Hukuku yazısı; Banka Veya Kredi Kartlarının Kopyalanması Suçu

DMCA.com Protection Status