Title: ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA GÜVENCE HESABI - SORU CEVAP
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 22
Rating: 5.0

SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU            : Eşime çarpan bir araç nedeniyle eşim vefat etti. Ben çalışmıyorum. 2 çocuğum ve ben mağdur durumdayım. Eşime çarpan şahsın aracının sigortası yokmuş ve maddi – manevi tazminat davası açsam hiçbir şey alamayacağımı, parasız biri olduğunu söylediler. Çocuklarım 8 ve 10 yaşında ben ev hanımıyım ne yapmalıyım?

CEVAP         : Kazaya neden olan aracın zorunlu mali mesuliyet sigortasının olmaması sizin destekten yoksun kalmanız nedeniyle talep edeceğiniz maddi tazminatın tahsiline engel değildir. Zira güvence hesabından destekten yoksun kalmanız nedeniyle kendiniz ve çocuklarınız adına tazminat alabilirsiniz. Güvence hesabının üst ödeme limiti her yıl değişmekte ve güncellenmektedir. Belirtmekte fayda var ki manevi tazminata ilişkin güvence hesabından herhangi bir tutar almanız mümkün değildir. Burada tazminat kavramını bedensel zarar bakımından yorumlamak gerekir.

SORU            : İstemeden kazaya sebebiyet verdim. Karşı tarafın yanı sıra aracım pert oldu ve bir bacağım ve bir kolum kırıldı. Tedavi giderlerim ve aracımın giderleri de fazla. Güvence hesabı ödeme yapar mı, dava açabilir miyim?

CEVAP         : Kazaya neden olan aracının işletenin yahut sürücüsünün zararları güvence hesabınca karşılanmaz ve bu nedenle dava açmakta hukuki menfaatiniz yoktur.

SORU            : Bundan 3 ay önce arabamız ile seyahat ederken bir araç bize çarptı ve babam maalesef vefat etti. Sonradan öğrendiğimize göre bize çarpan araç meğerse çalıntıymış, polis ağabeyler de aracı arıyormuş. Çalıntı arabanın sahibine mi dava açsak yoksa hırsıza mı, ne yapsak bilemedik başka bir yol var mıdır acaba?

CEVAP         : Çalınmış veya gasp edilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar nedeniyle Karayolları Trafik Kanunu’ nun 107. maddesi gereğince araç işleteni sorumlu olmadığını ispatladığı durumlarda Güvence Hesabı’ndan talep edilebilmekte, ölümlü trafik kazası nedeniyle maddi tazminat talebi ile dava açılabilmektedir.

SORU            : Güvence hesabına dava açsak ne kadar tazminat alabiliriz?

CEVAP         : Güvence Hesabı’nın sorumluluğu, kaza tarihinde Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir. Öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen bu tazminat, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir.

SORU            : Annemin geçirdiği trafik kazası nedeniyle vefatı sonrası telefonlarımız hiç susmadı, Ankara’ dan İstanbul’ dan avukatlar, aracılar arıyor biz 200.000TL, biz 300.000TL tazminat kazanırız, perişan ederiz. Benim tanıdığım çok iyi avukatlar var falan diyorlar. Hatta cenazemize bile geldiler. Bu nasıl bir ahlaktır, acısı taze insanlarla ölenin acısı üzerinden prim yapılır mı? Biz ne yapalım, kime güvenelim?

CEVAP         : Vefat edenin yakınları yas tutarken bahsettiğiniz kapsamda üzücü davranışlarla karşı karşıya kalması gerçekten nahoş bir durumdur. Bu tarz davranışların sevgili meslektaşlarımız tarafından yapıldığını zannetmiyorum ve ihtimal vermek dahi istemiyorum. Bazı simsarların ve hukukçu olmayan insanların rant için insanları kandırdıklarına, rahatsız ettiklerine biz de dönem dönem şahit oluyoruz. Size ve diğer mağdur vatandaşlarımıza yegane tavsiyemiz, acınızı rant olarak kullanmak isteyen insanları bir kenara bırakın ve gerektiğine inanıyorsanız avukatınızı kendiniz arayıp bulunuz.

Şehirler arası taşımacılık ve zorunlu koltuk kaza sigortası hakkında örnek teşkil etmesi bakımın aşağıda Yargıtay kararlarından birine yer vermekte fayda olacağı kanaatindeyiz.

YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ

ESAS              : 2008/11820

KARAR          : 2010/2587

TARİH           : 09.03.2010

 

GÜVENCE HESABI
ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASININ YAPILMAMASI

 Davacılar vekili, müvekkilinin murisinin içinde yolcu olarak bulunduğu otobüsün yapmış olduğu kaza nedeniyle vefat ettiğini, aracın zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasının bulunmadığını, bu nedenle davalı fonun tazminattan sorumlu olduğunu ileri sürerek, 80.000 YTL`nin dava tarihinden işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Ölümlü trafik kazası sonucunda, Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, kazanın şehirlerarası yolcu taşıması sırasında meydana geldiği ve işletenin zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırması gerektiği halde bunun yapılmadığı, bu nedenle davalı Güvence Hesabı` nın sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen karar usul ve kanuna uygundur.

  DAVA VE KARAR

Taraflar arasında görülen davada Safranbolu Asliye Hukuk Mahkemesi`nce verilen 28.05.2008 tarih ve 2007/325-2008/161 sayılı kararın Yargıtay` ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ. A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI

 Davacılar vekili, müvekkilinin murisinin içinde yolcu olarak bulunduğu otobüsün yapmış olduğu kaza nedeniyle vefat ettiğini, aracın zorunlu koltuk ferdi kaza sigortasının bulunmadığını, bu nedenle davalı fonun tazminattan sorumlu olduğunu ileri sürerek, 80.000 YTL`nin dava tarihinden işleyecek avans faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, kazayı yapan aracın şehirlerarası düzenli yolcu taşımacılığı yapmaması nedeniyle zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yapma zorunluluğunun bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, kazanın şehirlerarası yolcu taşıması sırasında meydana geldiği ve işletenin zorunlu koltuk ferdi kaza sigortası yaptırması gerektiği halde bunun yapılmadığı, bu nedenle davalı Güvence Hesabı` nın sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

 SONUÇ

  Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davalı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ( ONANMASINA ), oybirliği ile karar verildi.

Av. Tuğsan YILMAZ– Av. Halil İbrahim ÇELİK