SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Kasım 2015

//Kasım

Adam Kaçırma ve Alıkoyma Suçları

Eski TCK’ da ‘Adabı umumiye ve Nizamı Aile Aleyhinde Cürümler’ başlıklı bölümünde kız ve kadın ve erkek kaçırmak fiilleri düzenlenmiştir. Kanun koyucu mağdurun yaşı ile reşitliğini dikkate alarak farklı suçlara yer vermiştir. Örneğin 429. Madde reşit olan veya reşit kılınan bir kadını kaçırma veya bir yerde alıkoyma;  430. Madde ise küçüğü kaçırma ve alıkoyma hallerini […]

Yazan |Kasım 27th, 2015|Ceza Hukuku|2 Yorumlar

Mala Zarar Verme Suçu, Unsurları Ve Cezası

Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu TCK’ nın malvarlığına karşı işlenen suçlar bölümünde 151. Maddesinde düzenlenmiştir. Kanuni tanıma göre başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hale getiren veya kirleten kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. […]

Yazan |Kasım 23rd, 2015|Ceza Hukuku|19 Yorumlar

Alan Adı (Domain Name) Ve Alan Adı Satış Sözleşmesi Örneği

Bilindiği gibi 1990lı yıllarla birlikte hayatımıza giren internet uçsuz bucaksız bir bilgi havuzudur. Dileyen herkesin aktif olarak internet ağına katılabilmesi mümkündür. Ülkelere ait üst alan adları (.tr, .fra, .ru gibi) ICANN ve IANA adı verilen uluslar arası kuruluşların nezaretinde oluşturulmaktadır. Bununla birlikte her ülkenin kendine ait ülke kodu içerisinde alt alan adı (domain name) tescil […]

Yazan |Kasım 20th, 2015|Fikri, Sinai Haklar ve Bilişim Hukuku|Yorum Yok

Rüşvet ve İrtikap Suçları Davaları

Rüşvet ve irtikap suçları TCK’nın ‘Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler’ başlıklı dördüncü kısmının ‘Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar’ başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. Başlıkta geçen Kamu idaresi terimi, idarenin kuruluşunu, personelini ve teşkilatı ile eylem ve işlemlerini ifade etmektedir. Bu suçlarda kamusal kurumların düzenli işleyişi, kamu görevlilerinin tarafsızlığına ve idareye duyulan güven […]

Yazan |Kasım 18th, 2015|Ceza Hukuku|2 Yorumlar

Zimmet Suçu Nasıl Oluşur?

Zimmet Suçu Nedir?

Zimmet suçu, Türk Ceza Kanunu’nda kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar kısmında, 247. Maddede düzenlenmiştir. Buna göre görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi cezalandırılmaktadır. Suç devletin ihlal edilen ekonomik menfaatleri yanında kamu görevlilerine duyulan güvendir. Kamu görevlileri görevlerini […]

Yazan |Kasım 17th, 2015|Ceza Hukuku|3 Yorumlar

Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu

Konut dokunulmazlığını ihlal etmek, hürriyete karşı işlenmiş bir suç olarak Türk Ceza Kanunu 116. Maddesinde düzenlenmiştir.  Konut dokunulmazlığı kişi özgürlüğünün bir bölümü olarak görülmüştür. Kimsenin konutuna dokunulamayacağı Anayasamız 21. Maddesinde de yer almaktadır. Konut dokunulmazlığını n ihlali suçunda korunan hukuki değer, konut üzerinde sahip olunan mülkiyet hakkı değil, kişinin konutunda huzur ve güven içinde yaşaması […]

Yazan |Kasım 16th, 2015|Ceza Hukuku|1 Yorum

Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Davası

Tutuklama

Tutuklama, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen koruma tedbirlerinden biridir. Suç işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunan kişilerin özgürlüğünün hâkim kararıyla geçici olarak kaldırılmasıdır. Tutuklamaya ihtiyari olarak başvurulur, bu tedbir için tutuklamanın somut olayda zorunlu olması aranmalıdır. Maddi anlamda, tutuklama koruma tedbirinin uygulanabilmesi için kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kanunda gösterilen tutuklama sebeplerinden birinin var olması gerekir. Kuvvetli […]

Yazan |Kasım 13th, 2015|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Türk Hukukunda Tıbbi Ötenazi Ve Doktorun Rolü

Ötenazi, ölümün kaçınılmaz olduğu, iyileşme ihtimali bulunmayan ve dayanılmaz acılar çeken bir hastanın tıbbî yollarla öldürülmesi veya tıbbî desteğe son verilmesi uygulamasıdır. Toplumda yaygın bir şekilde kullanılan ‘’fişinin çekilmesi’’ tabiri ötenazi ile paralel kavramlardır.

Ötenazi kavramı duygusal/insani açıdan ve yasal zeminde tartışıldığında birbirinden çok farklı iki ayrı sonuca varılmaktadır. İnsanî olarak değerlendirildiğinde iyileşme ihtimali olmayan bir […]

Yazan |Kasım 12th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Boşanma Davası Cevap Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Boşanma, kanunda öngörülen sebeplerden birinin bulunması halinde eşlerden birinin veya her ikisinin açacağı dava ile evlilik birliğine hâkim kararıyla son verilmesidir. Dava açma hakkı kural olarak kusurlu olmayan eşe tanınmıştır. Ancak kusurun ileri sürülmesi hakkın kötüye kullanılması teşkil edecekse kusurlu eşin de dava açabileceği kabul edilmiştir. Eşlerin kusuru olmasa da evlilik birliği eşler için çekilmez […]

Yazan |Kasım 3rd, 2015|Aile ve Şahıs Hukuku|15 Yorumlar