Title: Boşanma Davası Ücretleri ve Masrafları
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Sep 2
Rating: 5.0

Boşanma davası ücretleri avukatlık ücretlerini boşanma davası masrafları ise dava sürecinde yapılan yargılama masraflarını ifade etmektedir. Kimi zaman ödenen boşanma davası ücretleri ve boşanma davası masrafları boşanmak isteyen kimsenin hesabından çok farklı rakamlara ulaşmaktadır. Dava süreci içerisinde beklenmedik maliyetler ile karşılaşmamak adına boşanma davası ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere tek bir kalem üzerinden anlaşma yapılabilir.

Boşanma Davası Ücretleri

Avukatlık mesleğinin icrası için ilk aşama müvekkil tarafından, avukatın yargılamaya aktif olarak müdahil olabilmesi açısından verilen vekâletnamedir. Vekalet sözleşmesi karşı tarafın söz konusu icabı kabul etmesiyle birlikte hüküm doğurmaya başlar. Vekalet alan avukat, müvekkili olduğu kimse bakımından sözleşmede kararlaştırılan ölçüde birtakım hukuki faaliyetlerde bulunabilir.

Avukatın, müvekkiline sunduğu hukuki hizmetin karşılığı olarak talep edeceği miktarın belirlenmesinde tarafların iradeleri öncelikli olarak belirleyici etkendir. Avukat, davanın kendisine getirdiği iş yükü ölçüsünde bir meblağ belirleyebilecek; bu meblağın dava öncesinde, dava esnasında ya da dava sonuçlandığında kendisine ödenebileceğini müvekkil ile birlikte anlaşıp kararlaştırabilecektir.

Bu kapsamda genel uygulama boşanma davası ücretlerinin dava başında yahut birkaç ay içerisinde ödenmesi ve dava sonuna bırakılmamasıdır.

Türkiye Barolar Birliği yıllık olarak avukatlık asgari ücret tarifesi adında bir cetvel yayınlar ve bu cetvelde avukatlara tavsiye niteliğinde davalara göre değişken özellikteki asgari tutarları belirler. Ancak belirtildiği üzere ücretin belirlenmesinde avukatın davanın kendisine getireceği iş yükü bu hususta önemli bir ölçüttür.

Örnek vermek gerekirse İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesini ele aldığımızda anlaşmalı boşanma için 4.600,00 TL’lik bir tutar öngörülmüşken çekişmeli boşanma davalarında 6.800,00 TL’lik bir tutar öngörülmüştür. Bununla birlikte çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli davalarda 6.800,00 TL ve ayrıca dava değerinin % 15’i kadar vekâlet ücreti tavsiye edilmiştir. Nihayetinde tüm bu kıstaslar ışığında avukatın müvekkile yönelttiği tutar ile müvekkilin karşılıklı iradelerin bu hususta uyuşması esastır.

Boşanma davasının zorluk derecesi, öngörülebilir dava süresi, masrafları ile birlikte değerlendirildiğinde masraflar dahil olarak çekişmeli boşanma davalarında ortalama 7.000TL ile 12.000TL arasında bir boşanma davası ücretleri ve masrafları talep edildiği uygulamada görülmektedir. Esasında miktar ve ödeme şekli hususunda avukatınız ile anlaşmanız esas olacaktır.

Boşanma Davası Masrafları

Yargılama gider kalemleri, HMK 323 ve HMK Gider Avansı Tarifesi tebliğinde belirtildiği üzere;

-Celse, karar ve ilam harçları,

-Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri,

-Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekaletname düzenlenmesine ilişkin giderler,

-Resmi dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler,

-Yargılama sırasında yapılan diğer giderler (müzekkere ve cevap pulu giderleri)

-Taraf sayısının yaklaşık beş katı tutarında tebligat gideri,

-Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

-Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte ulaşım gideri,

-Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

-Diğer iş ve işlemler için mahkeme veznesine depo edilen gider avansıdır.

Boşanma davası masrafları yaklaşık olarak 700TL civarında tutmaktadır. Bu tutar dava sürecinde de işlemlere göre artabilir.

Türk Borçlar Kanunu 510/1 hükmü gereği vekâlet veren, vekaletin gereği gibi ifası için vekilin yaptığı giderleri ve verdiği avansları faiziyle birlikte ödemek ve yüklendiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür. Bu nedenle yargılama esnasında ödenen meblağlar avukat tarafından değil davacı tarafından karşılanacaktır. Davacı, bu tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsar. Hükmün kesinleşmesinden sonra mahkeme kendiliğinden, yatırılan avansın kullanılmayan kısmının iadesine karar verir. Bu kararın tebliğ gideri iade edilecek avanstan karşılanır.

Av. Tuğsan YILMAZ
Av. Halil İbrahim ÇELİK
H.Alper ÇABUK