Title: TANIMA-TENFİZ DAVASINDA TERCÜME TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİR!
Reviewed by Av.Tuğsan YILMAZ on Aug 1
Rating: 5.0

Yurt dışında verilmiş olan boşanma kararlarının Türkiye’ de geçerlilik kazanması için açılan boşanmanın tanınması ve tenfizi davalarında evrak asıllarının yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş olması gereklidir. Sadece tercüme yeterli olmayıp işbu tercümenin konsolosluk veya noter tarafından onaylanması gerekmektedir. Aksi aşağıdaki Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere bozma sebebidir.

 

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS                     : 2004/4017
KARAR                 : 2004/4905
TARİH                   : 19.04.2004

 

KONSOLOSLUK ONAYI 

NOTER ONAYI 

TANIMA 

TENFİZ

 2675 Sa.Ka.37

Tercüme, noter veya konsolosluk onayı bulunmadığından yasanın aradığı nitelikte değildir.

DAVA VE KARAR

 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI

 Yabancı mahkeme kararının tanınmasına ve tenfizine ilişkin dilekçeye; Yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi gerekir. ( MÖHUK md.37 ) Dosyada bulunan tercüme noter veya konsolosluk onayı bulunmadığından yasanın aradığı nitelikte değildir. Davacıya, yabancı mahkeme kararının yasanın aradığı özellikle usulüne uygun onaylı tercümesini sunması için süre verilmesi ve sonucuna göre işlem yapılması gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ

 Temyiz olunan kararın gösterilen sebeple ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.

Av. Tuğsan YILMAZ