Title: TANIMA-TENFİZ DAVASINDA BOŞANMA KARARININ ASLI GEREKİR!
Reviewed by Av.Tuğsan YILMAZ on Jul 29
Rating: 5.0

Yurt dışında verilmiş boşanma kararlarının-mahkeme ilamlarının ülkemizde hüküm ihtiva edebilmesi için boşanmanın tanınması ve tenfizi davası açmak gerektiğine önceki yazılarımızda detaylı bir şekilde değinmiştik.

 Boşanmanın tanınması ve tenfizi davasında yurt dışında verilmiş olan boşanma kararının aslı ve gerekli diğer evrakların mahkemeye ibraz edilmemesi davanın reddi ile sonuçlanmaktadır. Zira aşağıda yer alan Yargıtay kararından da görüleceği üzere mahkemeye sunulan fotokopi nedeniyle  ilk derece mahkemesi kararı bozulmuştur.

  

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

ESAS               : 2010/15094

KARAR          : 2011/4618

TARİH           : 15.03.2011

 

TANIMA ( Dava Dilekçesine Eklenecek Zorunlu Belgeler )

YABANCI MAHKEME BOŞANMA KARARININ TENFİZİ ( Eklenecek Zorunlu Belgeler )

 2675 Sa.Ka.37

Yabancı Mahkeme boşanma ilamının tenfizi talebini muhtevi dilekçeye, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi ile, ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin eklenmesi zorunludur.

 

DAVA VE KARAR

 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI

Davacı vekili tarafından açılan davada Almanya-Alfeld (Lein) Sulh Mahkemesinin 8/9/2005 tarih ve 6F 366/04 S sayılı boşanma kararının tenfizine karar verilmesinin talep edildiği, mahkemece yapılan yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verildiği, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Hüküm tarihinde yürürlükte olan 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 37. maddesinde tenfiz dilekçesine eklenecek belgeler belirtilmiş olup, bu hükme göre yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış tercümesi ile ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesinin dilekçeye eklenmesi zorunlu olduğu halde, bu hususlara uyulmayarak fotokopi ile yetinilmesi de doğru bulunmamıştır.

SONUÇ

  Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.

Av. Tuğsan YILMAZ