Title: İşkence Suçu, Unsurları ve Cezası
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Apr 21
Rating: 5.0

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 94. maddesinde işkence suçu tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesinde; insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel veya ruhsal yönden acı veren, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine sebep olan ve aşağılayıcı nitelikteki davranışların tamamının işkence suçunu oluşturacağı belirtilmiştir.

 

İşkence Suçunun Konusu

İşkence suçu ile korunan temel değer insanların şeref ve haysiyetidir. Bununla birlikte işkence kişinin algılama yeteneğini azaltacağından işkence altında verilen yanıltıcı bilgiler yargılamanın adaletsiz sonuçlanmasına yol açabilir. Bu sebeple TCK’ nın 94. maddesi ve Anayasa’nın 17/3. maddesi ile ceza adaleti de korunmaktadır.

 

İşkence Suçunun Faili ve Mağduru

İşkence suçu fail yönünden özgü niteliktedir. Bahse konu suçun faili yalnızca kamu görevlileri olabilmektedir. Ancak ilgili suçun 4. fıkrası uyarınca işkence suçunun iştirak halinde işlenmesi durumunda suça iştirak eden kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.

İşkence suçunda mağdur yönünden ayırt edici bir özellik öngörülmemiştir. Buna karşın mağdurun çocuk, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişi veya gebe kadın olması suçun nitelikli hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte işkence suçunun avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenmesi hali de suçun mağdur yönünden nitelikli halini oluşturmaktadır.

 

İşkence Suçunu Oluşturan Eylemler

İlgili kanun maddesinde insan onuruyla bağdaşmayan, bedensel veya ruhsal yönden acı veren, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine sebep olan ve aşağılayıcı nitelikteki davranışların işkence suçunu oluşturacağı belirtilmiştir. İşkence suçunu oluşturan davranışlar içerisinde kasten yaralama, hakaret gibi suçları da barındırmaktadır. Bu sebeple işkence suçunda ayırt edici unsur olarak süreklilik aranmaktadır. Buradaki süreklilik aynı hareketin bir çok gerçekleştirilmesi anlamını taşımamaktadır. Eylemler farklılık gösterse dahi belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilen eylemlerin sayılan nitelikleri taşıması halinde işkence suçunun gerçekleştiği söylenebilir.

 

İşkence Suçunun Cezası

İşkence suçunun basit halinin yaptırımı üç yıldan on iki yıla kadar hapis cezasıdır.

 

İşkence Suçunun Nitelikte Halleri

TCK 94. maddede suçun mağduruna ve eylemin niteliğine göre nitelikli haller öngörülmüştür. İlgili madde uyarınca suçunun çocuğa, beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına, avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla işlenmesi halinde sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde işlenmesi durumunda da verilecek ceza on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası şeklindedir. Ancak ilgili hükmün uygulanabilmesi için gerçekleştirilen eylemlerin mağdur üzerinde cinsel saldırı boyutuna ulaşmamış olması gerekmektedir. Şayet failin eylemleri cinsel saldırı boyutuna ulaşırsa iki ayrı suçtan da cezaya hükmolunur.

 

İşkence Suçunun Neticesi Nedeniyle Nitelikli Halleri

TCK 95. maddede işkence suçunun neticesi nedeniyle ağırlaştırılmış sebepleri düzenlenmiştir. İlgili kanun maddesinin uygulanabilmesi için failin neticenin gerçeklemesi bakımından en azından taksirle hareket etmiş olması gerekmektedir. TCK 95. maddenin uygulanması gereken haller kanun maddesinde 4 fıkra olarak belirtilmiştir.

Buna göre ilk grupta işkence neticesinde kişinin duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması, konuşmasında sürekli zorluk, yüzünde sabit iz, yaşamını tehlikeye sokan bir durum veya gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğması meydana geldiği takdirde oluşur. Kişinin suçunun neticesi bu gruba giriyorsa cezası yarı oranında arttırılır.

İkinci grupta ise suç neticesinde mağdur üzerinde meydana gelen etkilerin şiddeti artmaktadır. Bu grupta yer alan suç neticeleri kişinin iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesi, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesi, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolması, yüzünde sürekli değişiklik veya gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesi şeklindedir. Sayılan hallerin gerçekleşmesi durumunda verilen ceza bir kat arttırılır.

Üçüncü grupta işkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasının arttırılacağı hükmolunmuştur.

Son grupta ise işkence sonucunda ölümün meydana gelme hali düzenlenmiştir. Bu durumda fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 

İşkence Suçunda Görevli Mahkeme

Soruşturma Cumhuriyet Savıcısı tarafından re’sen gerçekleştirilir. İşkence suçunda görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesidir.

 

Ofisimizden ceza davası, savcılık ifadesi, sorgu, hukuki danışmanlık ve diğer ceza avukatı talepleriniz için 0212 343 24 95 ′i arayabilirsiniz.