Title: Nefret ve Ayrımcılık Suçu
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 16
Rating: 5.0

Türk Ceza Kanunu’ nun 122. maddesinde hüküm altına alınan nefret ve ayrımcılık suçu hürriyete karşı suçlar başlığı altında incelenmiştir. Hukuki bir anlamda ifade etmek gerekirse ayrımcılık, insanlara karşı ön yargı ve düşmanlık duyguları ile farklı davranmak olarak nitelendirilebilir. Yine bu suç minvalinde ayrımcılık yasağına ilişkin uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmış ve Anayasa’ nın 90. maddesi hüküm uyarınca da iç hukukta doğrudan uygulanabilir hale gelmiştir.

Ayrımcılık yasağı gerek ulusal gerek uluslararası bir çok mevzuatta ele alınmıştır. Sıralamak gerekirse uluslararası alanda İnsan Hakları evrensel Bildirgesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde; ulusal mevzuatlarda da başta Anayasa olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanun ve İş Kanunu’ nda düzenlenmiştir.

Madde metni incelendiği takdirde korunan hukuki değerin; insanlar arasında hukukun izin vermediği ayrımlar yapılarak bazı kişilerin hukuken tanınan hak ve özgürlüklerden keyfi olarak yoksun bırakılmasının engellenmesi olduğu görülecektir.

Suçun faili herkes olabilir. Ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesi uyarınca tüzel kişiler cezalandırılamayacağından haklarında yalnızca güvenlik tedbirleri uygulanabilir. İlgili maddede belirtilen hareketler kendisine yöneltilen ve bu özellikleri taşıyan herkes suçun mağduru olabilir.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Unsurları

Nefret ve ayrımcılık suçu seçimlik hareketli bir suçtur. Madde metninde belirtilen fiillerden birinin işlenmesi ile suç oluşmuş olur. Hal böyleyken ayrımcılık suçu sırf hareket suçu olarak da nitelendirebiliriz. Madde metninde belirtilen seçimlik hareketler sırasıyla şöyledir;

Ayrım yaparak taşınır ve taşınmaz malın satılmasının, devrinin veya kiraya verilmesinin engellenmesi
Ayrım yapılarak hizmetin icrasının veya bu hizmetten yararlanılmasının engellenmesi
Ayrım yapılarak bir kişinin işe alınması veya alınmaması
Ayrım yapılarak bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleme

Türk Ceza Kanunu’ nda yer alan nefret ve ayrımcılık suçu yalnızca kasten işlenebilen bir suçtur. Kanun koyucu ilgili suçun taksirli halini düzenlememiştir. Madde metninde “Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle..” şeklinde bir ayrım yaparak özel kastla işlenebileceğini belirtmiştir.

İlgili madde metninde belirtilen seçimlik hareketler gerçekleştiği zaman suç oluşur. Bu anlamda şayet icrai hareketler kısımlara bölünebiliyorsa suçun teşebbüs hali de mümkün olur.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunda Şikayet

Nefret ve ayrımcılık suçu şikayete tabi suçlar arasında sayılmamıştır. Re’sen kovuşturulması gereken suçlar arasındadır.

Fail birden fazla kişiye birden fazla farklı fiille ayrımcılık yaptığı durumda mağdur sayısınca suç gerçekleşecektir. Yine aynı suç işleme kastıyla tek bir fiille aynı anda birden fazla kimseye ayrımcılık yapıldığı zamanda zincirleme suç hükümleri uygulanır ve tek ceza verilerek cezanın artırılması yoluna gidilecektir.

Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Cezası

İlgili madde metninde düzenlendiği üzere suçun yaptırımı, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını kapsamaktadır.

Ofisimizden ceza davası, savcılık ifadesi, sorgu, hukuki danışmanlık ve diğer ceza avukatı talepleriniz için 0212 343 24 95 ′i arayabilirsiniz.