Title: MÜZİK ESERLERİNİN FSEK KAPSAMINDA KORUNMASI
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Aug 22
Rating: 5.0

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK)’ na göre sahibinin hususiyetini taşıyan, kanunda yer alan eser kategorilerinden herhangi birine dâhil olan fikri ürünler işbu kanun kapsamında koruma altına alınmıştır. FSEK’ te yer alan eser kategorileri sınırlı(tahdidi) nitelikte olduğundan söz konusu eser kategorilerinden herhangi birine dâhil olmayan eser türleri FSEK kapsamında koruma altında değildir.

Müzik eserleri 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ nda koruma altına alınmış eser kategorilerinden biridir. FSEK’ in 3. maddesine ‘’ her nevi sözlü ve sözsüz besteler’’ müzik eseri olarak kabul edilmiştir. Kısa tanımdan da anlaşılacağı üzere, müzik eserleri sadece besteden oluşabileceği gibi beste ile birlikte güftenin iç içe geçmesiyle de meydana gelebilirler. İkinci durumda hem beste hem de güfte müzik eseri olarak korunacaktır. Belirtmekte fayda vardır ki, müzik aranjmanları ve tertipleri de FSEK’ in 6. maddesi uyarınca işleme eser olarak kabul edilmekte ve korunmaktadır.

FSEK sistematiği bakımından eser sahibine tanınan haklar maddi ve manevi haklar olmak üzere iki ana başlıkta düzenlenmiştir. Müzik eseri sahibinin söz konusu mali ve manevi hakları inhisari nitelikte olup eserin meydana getirilmesi ile kendiliğinden doğmaktadır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu bakımından, müzik eserlerinin üzerindeki hakların tecavüzlere karşı korunması hukuk ve ceza davaları ile mümkün olabilmektedir. Bu bağlamda mali ve manevi haklara tecavüz halinde devam eden tecavüzlere karşı TECAVÜZÜN REF’İ DAVASI, muhtemel veya devam etmesi  ya da tekrarı mümkün tecavüzlere karşı da TECAVÜZÜN MEN’İ DAVASI açılabileceği gibi müzik eseri sahibinin mali veya manevi haklarının ihlali sonucu hak sahipleri tarafından tazminat davası da açılabilecektir. Eser sahipliğinin ihtilaflı olduğu durumlarda ise ESER SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ DAVASI açılabilir. FSEK’ in 70. maddesinde müzik eseri sahibinin manevi haklarının ihlali nedeniyle MANEVİ TAZMİNAT DAVASI açabileceği öngörülmüştür.

Müzik eserlerinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ na göre korunmasında eser sahibinin hukuk davalarında seçimlik talep haklarının olması ve çoğu zaman ceza davalarının hukuk davalarında bekletici mesele yapılması ve/veya paralel ilerlemesi ve ceza davalarında müzik eseri üzerinde hakkın ihlali nedeniyle suç sayılan fiillere öngörülen cezaların oldukça caydırıcı nitelikte bulunması hakkın özünün etkin ve hızlı korunmasına olanak sağlamaktadır.

FSEK hükümlerinde son yıllarda yapılan değişikler ve çıkarılan yönetmelikler ile uluslar arası düzenlemelerde yer alan standartların yakalandığı aşikârdır. Hatta FSEK’ in koruma süreleri ile ilgili düzenlemelerinin Bern Sözleşmesi’ nden daha avantajlı hükümler içerdiği her türlü izahtan varestedir.

‘’Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında müzik eserlerinin korunması ile ilgili olarak kurumsal işleyişimiz hakkında detaylı bilgi edinmek için iletişim bilgilerimizden bizimle irtibata geçebilirisiniz.’’

Av. Tuğsan YILMAZ