Title: İNTERNET ÜZERİNDEKİ PAYLAŞIMLARINIZ İŞİNİZİN SONU OLABİLİR!
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Nov 20
Rating: 5.0

İnternet kullanımı, günümüzde ihtiyaç duyduğumuz her türlü enformasyona erişmenin ve mesafe tanımaksızın sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla iletişime geçmenin, Türkiye’ de ve Dünya’daki gündemi takip etmenin belki de en kolay yoludur. Her evde en az bir adet TV’ nin yer alması artık ayaküstü sohbetlerde dahi kullanılan argüman olmaktan çıkmış ve yerini masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, ultrabooklar, tabletler ve akıllı telefonlar almıştır. Dolayısıyla internet kullanımı ve sosyal medyanın takibi her an her alanda mümkün olabilmektedir.

Sosyal paylaşım sitelerinde(Örn: facebook, twitter, linkedin, ekşisözlük vb.) yer alan iş hayatı ile ilgili paylaşımların 4857 Sayılı İş Kanunu’ na tabi olarak çalışanları nasıl etkileyebileceği, iş ve işveren bakımından ne gibi sonuçlar doğurabileceği bu makalemizde irdeleyeceğimiz temel noktayı oluşturmaktadır.

İşverenin İş Kanunu hükümlerince çalıştırdığı işçilerin şeref ve haysiyetine uygun hareket etme, onur kırıcı davranışlardan kaçınma ve işyeri çalışma ortamını bu hususlara uygun olarak hazırlama ve işçiyi madden ve manen koruma ve gözetme borcu bulunmaktayken; işçinin ise emir ve talimatlara uyma, işyerinde işi icabı öğrendiği bilgi ve tekniği dışarıya sızdırmama diğer bir deyişle sadakat borcu bulunmaktadır.

İşçi ve işveren bakımından yukarıda belirttiğimiz İş Kanunu’ nun temel ilkeleri ışığında sosyal medyadaki işçi paylaşımlarının işveren ile olan iş ilişkisi üzerine etkisini İş Kanunu’ nun 25/II maddesi bakımından değerlendirmekte fayda olacağı kanaatindeyiz.

İŞÇİNİN, İNTERNET ÜZERİNDE SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ARACILIĞI İLE İŞYERİ SAHİBİ YAHUT İŞYERİNDE ÇALIŞAN HERHANGİ BİR KİŞİ HAKKINDA AŞAĞILAYICI, ONUR KIRICI, HAYSİYET ZEDELEYİCİ PAYLAŞIMLARDA BULUNMASI İŞ KANUNU’ NUN 25/II MADDESİ UYARINCA İŞVEREN BAKIMINDAN HAKLI NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ SEBEBİDİR. İşçinin sosyal paylaşım siteleri daha genel bir ifadeyle sosyal medya aracılığı ile yapmış olduğu paylaşımın İş Kanunu 25/II maddesi uyarınca işverence haklı nedenle fesih sebebi yapılabilmesi için irdelemenin objektif kıstaslara göre yapılması gerekmektedir. Zira İş Kanunu’ na göre ‘’işçinin iş akdinin feshedilmesi son çare’’dir. Objektif olarak değerlendirilmeksizin işverence yapılan fesih, haklı nedene dayanamayacağı için iş güvencesi kapsamında olan iş yerleri bakımından işverenin işe iade davası ile karşı karşıya kalması söz konusu olabilecektir.

Söz konusu işçi paylaşımları; aşağılayıcı, onur kırıcı, haysiyet zedeleyici kişisel beyanları içerebileceği gibi ses ve görüntü kayıtlarının ifşası ile de yapılabilmektedir. Diğer bir ifadeyle işveren yahut işyerinde çalışan herhangi bir işçi hakkında açık rıza olmaksızın ses ve görüntü kaydının alınması ve internet üzerinden yayılması işveren bakımından haklı nedenle fesih sebebi yapılabileceği gibi Türk Ceza Kanunu uyarınca da bu kayıtların alınması ve internet üzerinden yayılması suç teşkil etmektedir.

İşveren bakımından İş Kanunu 25/II de yer alan hükümlere göre işçinin iş akdinin feshedilmesinde işçi savunmasına başvurulması mecburiyet olmasa dahi sözleşmesi feshedilen işçinin ve mağdur konumundaki işçinin yahut işverenin beyanlarının alınmasında ileride doğabilecek uyuşmazlık ve davalar bakımından fayda vardır.

Av. Tuğsan YILMAZ – Av. Halil İbrahim ÇELİK