Title: İŞÇİ HANGİ HALLERDE İŞE İADE DAVASI AÇABİLİR?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jul 25
Rating: 5.0

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 20. maddesi, işveren tarafından tek taraflı ve haksız nedenlerle veya nedensiz olarak işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi durumunda işçinin işe iade davası açabileceğini düzenlemektedir. İşçi işverence fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde zorunlu arabuluculuğa başvurmalıdır, uzlaşılamaması halinde ise hak düşürücü süre olan 2 hafta içerisinde iş mahkemesinde işe iade davası açabilir.

İŞÇİNİN İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA İŞE İADE DAVASI AÇABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

1-) İşçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesi 4857 Sayılı İş Kanunu’ na veya Basın İş Kanunu’ na tabi olmalıdır.

2-) 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 18. maddesine göre işe iade davasını yalnızca belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler açabilmektedir. Diğer bir ifadeyle belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler iş güvencesi hükümlerinden faydalanamayacaktır. Belirli süreli iş sözleşmesinin mahiyeti icabı haklı bir nedene dayanmaksızın zincirleme olarak yapıldığı durumlarda iş sözleşmesinin belirsiz süreli iş sözleşmesi olarak kabul edilmesi gerektiğinden mütevellit işe iade davası açılması kanaatimizce mümkündür.

3-) İşçinin işe iade davası açabilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gerekmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 19. maddesine göre, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır.

4-) İş yerinde en az 6 aylık kıdemi bulunan işçi işe iade davası açabilmektedir. 6 aylık kıdemini doldurmamış olan işçilerin iş sözleşmeleri herhangi bir neden gösterilmeksizin işveren tarafından feshedilebilmektedir. İşçinin kıdem süresi hesaplanırken 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 66. maddesinde yer alan süreler dikkate alınır. İşçinin 6 aylık kıdeminin dolup dolmadığı hususunda işçi işverene ait başka bir iş yerinde çalışmış ise süreler birleştirilerek hesaplanır.

5-) İşçinin işe iade davası ile iş güvencesinden yararlanabilmesi için iş yerinde çalışan işçi sayısının en az 30 ve üstü olması gerekmektedir. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla iş yerinin bulunması durumunda çalışan işçi sayısının tespitinde bu işyerlerindeki yerlerdeki toplam işçi sayısı baz alınacaktır. İşyerinde çalışan işçilerin iş sözleşmelerinin belirli ya da belirsiz süreli olması veya işçilerin tam süreli ya da kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışması işçi sayısının hesaplanmasında herhangi bir önem arz etmemektedir. Dikkat edilmesi gereken husus çalışan işçilerin iş sözleşmelerinin varlığı yahut işçilerin iş yerinde çalışmakta olduğunun ispatlanabilir olmasıdır.

6-) İşletmenin  bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri iş güvencesi kapsamında olan işe iade davasından yararlanamayacaklardır.

İşe iade davası ile ilgili olarak detaylı bilgi edinmek için iletişim bilgilerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av. Tuğsan YILMAZ