Title: İŞE İADE DAVASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jul 26
Rating: 5.0
  • 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 20. maddesinde yer aldığı üzere işverence feshedilen iş sözleşmesinin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içerisinde arabuluculuk kurumuna başvurulmalıdır. Olumsuz neticelenmesi durumunda ise işçi 2 haftalık hak düşürücü süre içerisinde  işe iade davası açabilir. İşe iade davası için fesih bildirimi ihbar önelli olsun veya olmasın iş sözleşmesinin fesih iradesinin işçiye ulaştığı an itibarıyla dava açılması için hak düşürücü süre olan 1 aylık süre zorunlu arabuluculuğa başvuru için işlemeye başlayacaktır.
  • 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 19. maddesine göre, işverence iş sözleşmesinin feshi bildirimi yazılı olarak yapılmak zorundadır. Yazılı olarak yapılması zorunlu fesih bildiriminde fesih sebebi açık ve çelişkiye yer bırakmayacak şekilde yer almalıdır.
  • 4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 19. maddesine göre, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işçinin savunması alınmadan iş sözleşmesi işçinin davranışı ve verimliliği nedeniyle sona erdirilemez. İşçinin savunmasının alınmasında herhangi bir yazılı şekil şartı bulunmamasına rağmen ispat açısından yazılı olarak alınmasında fayda vardır. İşçinin savunması makul zamanda ve makul yerde istenmeli, savunma vermediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı bildirilmelidir. İşçinin savunma vermekten imtina etmesi durumunda işverence tutanak ile durum tespiti yapılmalıdır.
  • İşçi tarafından işe iade davası açılması durumunda mahkeme, kararının kesinleşmesine kadar işçinin boşta geçen süre boyunca en çok 4 aylık ücretinin işverence işçiye ödenmesine karar verilebilir. Mahkeme işçi lehine karar verdiği takdirde, işçi işe başlatılması için işverene talepte bulunmalı, işveren ise işçiyi işe başlatmaktan imtina ettiği takdirde toplamda en çok 8 aya kadar olan işçi maaşını iş güvencesi tazminatı kapsamında işçiye ödemelidir. Mahkemenin vereceği gerekçeli kararda işçinin işverence işe alınmaması durumunda işverence ödenecek iş güvencesi tazminatının miktarı açıkça belirtilmelidir.
  • İş mahkemesinin vermiş olduğu feshin geçersizliği ve işçinin işe iadesi kararının kesinleşmesi neticesinde işçiye tebliği gerekmektedir. İşçi söz konusu kararı tebellüğ ettiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde işe başlamak amacıyla işverene başvurmalıdır.
  • İşe iade amacıyla işçinin işverene başvurduğu tarihten itibaren 1 ay içerisinde işveren işçiyi işe başlatmalıdır. İşveren işçiyi işe başlatmaz ise işçinin en az 4 en çok 8 aylık ücreti tutarında tazminatı ödemek zorundadır. İş sözleşmesinin sendikal nedenlerle feshi durumunda ödenecek olan iş güvencesi tazminatı işçinin 1 yıllık ücretinden az olamayacaktır.
    • İşçinin işe iade başvurusunun nasıl yapılacağı konusunda İş Kanunu’ nda herhangi bir düzenleme mevcut değildir. İspat kolaylığı bakımında işçi veya işçi vekilinin işverene yapacağı başvurunun noter kanalıyla yapılmasında kanaatimizce fayda vardır.

Av. Tuğsan YILMAZ