SORUNUZ MU VAR?

Tıp Hukuku Avukatı

/Tag:Tıp Hukuku Avukatı

Hekim Hakları

Hekimler tıp biliminin en önemli öznesi, insan ve toplum sağlığına hizmet etmekle mükellef olan saygın kişilerdir. Yaptıkları işin ciddiyetine binaen hekimlerin hastalara, hastaların da hekimlere yönelik birtakım hak ve yükümlülükleri mevcuttur. Hekimlerin meslekî açıdan bağlı bulunduğu Türk Tabipler Birliği’nin etik kuralları ve Tıbbî Deontoloji Tüzüğü hekim hakları konusunda bağlayıcı bir nitelik arz etmektedir.

Hekim-hasta arası ikili […]

Yazan |Şubat 12th, 2016|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Doktorlara Yönelik Ceza Soruşturması Süreci

Özel sektörde veya kamu kurumlarında görev alan doktorlar, kamu görevi icra etmektedirler ve bununla birlikte yapılan işin kamu yararı içermesi nedeniyle bazı durumlarda kamu görevlisi olarak kabul edilmektedirler. Kamu görevlilerinin cezai soruşturma ve yargılama süreci 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun uyarınca kendine özgü şekil şartları ve kendine özgü süreçler içeren […]

Yazan |Ocak 6th, 2016|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hekimlerin Sır (Kişisel Verileri) Saklama Yükümlülüğü

Hekimlerin Sır Saklama Yükümlülüğü

Hekimlerin ve hekimlerle birlikte görev yapan sağlık personellerinin günlük hayatta karşılaştıkları vakıalar ve hastalarla ilgili edindikleri bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmama yükümlülüğü bulunmaktadır.  Bu yükümlülüğün temelinde hekim hasta arasındaki güven ilişkisinin tesis edilmesi ve dolaylı olarak hastaların sağlığına bir an önce kavuşturulması amacı yer almaktadır. Bu yükümlülük binlerce yıl öncesinde Hipokrat yemininde de […]

Yazan |Ekim 13th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hekimlerin Hukuken Dikkat Etmesi Gerekenler

Tıp bilimini uygulamayı meslek edinen hekimlerin hakları olduğu gibi hastalara yönelik yükümlülükleri de mevcuttur. Öncelikle teşhis, tedavi aşamalarında pozitif tıbbi standartlara uyma yükümlülüğünden söz edebiliriz. Hiçbir hekim insan sağlığını tehlikeye atmaya yönelik denenmemiş, tıbbi çevrelerce kabul görmemiş tedavi yöntemlerini hastalarına uygulayamaz. Kabul gören standartlar çerçevesinde öncelikle hekimin hastayı muayene etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Özellikle eğitim ve […]

Yazan |Eylül 15th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hekimin Malpraktisten Kaçınma Yükümlülüğü

Hekimlerin hastalara karşı yükümlülüklerinden biri malpraktisten (tıbben hatalı uygulamalardan) kaçınma yükümlülüğüdür. Malpraktisten kaçınma yükümlülüğünün sağlanabilmesi için hekimin mesleği ile ilgili gerekli tüm dikkat ve özeni göstermesi gerekmektedir. Bu bağlamda hekimin malpraktisten kaçınma yükümlülüğü ile tıbbi özen gösterme yükümlülüğünün sebep sonuç ilişkisi taşıdığını görmekteyiz. Hekim tıbbî dikkat ve özeni tam anlamıyla yerine getirdiği takdirde zaten malpraktisten […]

Yazan |Ağustos 5th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hekimlerin Cezai Sorumluluğu

Hekimlerin icra ettiği mesleki faaliyetler çoğu meslek grubuna nazaran daha yüksek risk taşıyan, yaşama hakkı, insan sağlığı ve insan vücudunu konu alan, ileri derecede tıbbi bilgi ve yetenek gerektiren faaliyetlerdir. Bu nedenle en ufak bir ihmali harekette çok ağır sonuçlara neden olabilecek potansiyeldeki mesleki faaliyetlerde hekimlerin kendi kusuruyla yol açtığı zararlardan sorumlu tutulacağını söylemek mümkündür.

Yargıtay […]

Yazan |Ağustos 4th, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Hekimin Hastayı Aydınlatma Yükümlülüğü Ve Aydınlatılmış Onam

Sağlık hukuku, ceza hukuku ve insan hakları üçgeninde hastaların sahip oldukları haklar ve hekimlerin hastaya yönelik yükümlülüklerinden biri de hekimlerin yapılacak tıbbî müdahaleler hususunda hastayı bilinçlendirmesi, aydınlatmasıdır. Diğer bir deyişle, hekimin hastayı aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Hekimler toplum içerisinde ve meslek icabı olarak tabiri caizse sağlık dağıtmakla görevli kişilerdir. Ancak hekimler bu görevi icra ederken kendilerini […]

Yazan |Ağustos 3rd, 2015|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

Yanlış / Hatalı Tedavi Nedeniyle Malpraktis Davaları

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları içerisinde malpraktis kavramı; bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatasından dolayı hastanın zarar görmesi şeklinde açıklanmıştır.  Bu tür olumsuzluklar sebebiyle hastanın zarar görmesi halini hukuk sistemimiz güvence altına almıştır.

İnsanların en üst düzey ve aslî haklarından olan yaşama hakkı ve bununla birlikte sağlık hakkının hasta açısından tehlike içerisinde olduğu aşikârdır. […]

Yazan |Temmuz 22nd, 2015|Sağlık Hukuku|4 Yorumlar

Aydınlatılmış Onam Formu Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Aydınlatılmış onam formunun amacı hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından hastayı bilgilendirmek ve tıbbi işlem için hastanın rızasını almaktır. Her tıp branşı için farklı niteliklere sahip olan aydınlatılmış onam formunun belirli, kalıplaştırılmış birer matbu evrak gibi görülmesi yanlıştır. Her branş için ayrı nitelikte olup bir branştaki her somut olay birbirinden farklı sonuçlar […]

Yazan |Temmuz 15th, 2015|Sağlık Hukuku|2 Yorumlar

Doktora ve Diğer Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ve Cezası

Doktorlar, toplum ve birey sağlığının korunmasına yönelik en önemli vazifeyi üstlenen özel veya kamu sektöründe çalışabilen en yetkili sağlık personelleridir. Doktorlar ile birlikte hemşire, laborant, acil tıp teknisyenleri gibi fer’i nitelikte sağlık hizmeti sunan şahıslar da sağlık personeli grubuna dâhildir.

Ülkemizde gündemden eksik olmayan doktora ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri ile birlikte doktora ve […]

Yazan |Temmuz 3rd, 2015|Sağlık Hukuku|2 Yorumlar