Title: Boşanma Davası Süreci Nasıl İşler?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Mar 18
Rating: 5.0

Boşanma davaları bireylerin boşanma sonrasındaki ferdî yaşantılarını fazlasıyla etkileyecek sonuçlar doğurabilecek nitelikte davalardır. Velayet, nafaka, mal rejimi, boşanma veya evlilik birliğinin devam etmesi gibi önemli kararların alındığı bu davalarda kişiler; kendilerini haklı veya karşı tarafı kusurlu olarak addetse dahi mutlaka kendilerini temsil eden bir avukat yardımıyla duruşmalara katılmaları bu hususta büyük bir önem arz etmektedir.

Boşanma davalarında yetkili yargı merci Aile Mahkemeleridir. Aile mahkemelerinde tarafların psikolojik ve mental olarak davranışları hakkında hâkime bilimsel açıklamalarda bulunmak üzere psikolog veya çocuk psikolojisi uzmanları da yer almaktadır. Nihayetinde karara pek tabii hâkim tarafından hükmedilecektir. Türk Medeni Kanununun benimsediği prensibe göre evlilik birliğinin mümkünse devamı esastır. Bu nedenle bazı durumlarda öncelikle eşler arasında bir arabuluculuk yapılır olumlu bir sonuç alınamadığı takdirde yargılamaya devam edilir.

Öncelikle tarafların talepleri göz önüne alınarak boşanma davasının çekişmeli ya da anlaşmalı olacağı hususu irdelenmelidir. Nitekim boşanma dilekçesi hazırlarken anlaşmalı boşanma protokolü ile çekişmeli boşanma davası dilekçesi birbirinden çok farklı olmakla birlikte davayı iyi tahlil etmemenin sonuçları ağır olabilir. Dava dilekçesi, yargılama öncesindeki en önemli basamaktır. Dilekçede tabiri caizse müvekkilin derdini özlü bir biçimde anlatabilmek esastır. Gereksiz, uzun cümlelerle veya çok kısa, önemli hususlara değinmeyen bir dilekçenin sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değildir. Hazırlanan dilekçeler yetkili mahkemenin bulunduğu bölgede yetkili birime teslim edilir. Bu esnada yetkili birim bir miktar harç talep edebilir. Bu harç miktarı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir ve birimlere tevdi edilir. Dava sona erdiğinde kazanan taraf bu masrafları karşı taraftan talep edebilmektedir.

Aile Mahkemesi Kararlarının Temyiz Usulü

Temyiz sözcüğü, TDK sözlüğüne göre ayırt etme manasını taşımaktadır. Dava usulü, zamanaşımı süreleri gibi pratikte yer alan prosedürler, Hukuk Muhakemeleri Kanununda yer almaktadır. Türk Hukuk Sisteminde yer alan hiyerarşide adlî yargı bazında ilk dereceli mahkemelerden olan Aile Mahkemelerinin kararlarının tebliğinden itibaren 15 günlük bir hak düşürücü süre mevcuttur. Bu süre içerisinde dava bir üst yargı merciine temyiz edilebilir. Adli yargının yüksek yargılama mercii Yargıtay’dır. Yargıtay kural olarak dosya üzerinden onama, düzelterek onama veya bozma kararı verir. Tarafların talebi doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde temyiz duruşmalarının Yargıtay’da yapılması da icap edebilir.

Avukat Tuğsan YILMAZ
H.Alper ÇABUK

Önceki boşanma davası ve süreci hakkındaki yazı; Türk Medeni Kanunu Md.169 Işığında Tedbir Nafakası