SORUNUZ MU VAR?

İş Hukuku

/İş Hukuku

İş Kazası Davası Tazminatı Nasıl Alınır?

İşveren koruma önlemi ödevini yapmayıp yasal yükümlülüklerini yerine getirmemiş, işçi de bundan dolayı zarara uğradıysa işveren bu zararı tazminat davasıyla ya da uzlaşarak tazmin etmelidir.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İş kazalarından doğan davalarda İş Mahkemesi görevlidir. Yetkili mahkeme ise işverenin ikametgâhı veya kazanın gerçekleştiği yer mahkemesidir.  Davayı iş kazasında zarar gören kişi açacaktır. İş kazasının […]

Yazan |Temmuz 24th, 2015|İş Hukuku|27 Yorumlar

Ölümlü İş Ve Trafik Kazası Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Kaynağını (TBK 53/3) hükmünden alan destekten yoksun kalma tazminatı, haksız bir fiile maruz kalan kişinin ölümü durumunda ölenin yardımından mahrum kalacak kişilere ödenebilen özel bir tazminat türüdür. Söz konusu hükme göre; Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar tazminattaki özel durumlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Oluşumu

Öncelikle ölen kişi ile tazminat talebinde […]

Yazan |Aralık 11th, 2014|İş Hukuku|Yorum Yok

Kıdem Tazminatı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bir işyerinde 1 yıl ve daha fazla çalışan bir işçi kıdem tazminatı adı altında giydirilmiş bir ücrete hak kazanır. Burada her tam 1 yıl için işçinin 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında hesaplama yapılır. Kıdem tazminatı sosyal devlet olmanın ve bir işyerine sadakatle hizmet etmenin bir ödülü olarak öngörülmüştür.

Bu konuda tarafımıza gelen sık soruları aşağıda […]

Yazan |Temmuz 26th, 2014|İş Hukuku|148 Yorumlar

Fesih Sonrası İbranamede İşe İade Hakkından Feragat ve Geçerliliği

İşçinin iş akdinin işverence feshedilmesi sonrasında, feshin geçerli bir sebebe dayanıp dayanmadığı önem arz etmektedir ve geçersiz ve haksız bir sebebe dayanması ile birlikte ise işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer özlük haklarının işverence ödenmesi gerekmektedir.

İş akdinin feshi ile birlikte ödenecek işçi özlük haklarına ilişkin tutarlar kalem kalem belirlenir ve uygulamada işçiye ibraname imzalatılır. […]

Yazan |Haziran 19th, 2014|İş Hukuku|Yorum Yok

Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshedilip feshedilemeyeceği, fesih gerçekleştiği takdirde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçi alacaklarının talep edilip edilemeyeceği soruları ile sıkça karşılaşıyor olmamız hasebiyle bu makalemizde İş Kanunu ve İş Hukuku mevzuatı çerçevesinde değerlendirmelerde bulunalım istedik.

4857 sayılı İş Kanunu’ nun yürürlüğe girmesine rağmen 1475 sayılı mülga İş Kanunu’ nun bazı hükümleri […]

Yazan |Şubat 26th, 2014|İş Hukuku|305 Yorumlar

İŞE İADE DAVASI

işe iade

İşe iade, sebepsiz yahut haksız nedenlerle işten çıkartılan işçinin aynı pozisyondan daha alt bir pozisyonda olmamak üzere işe iade davasını kazanması ve işverene başvuru yapması neticesinde tekrar işe başlatılmasıdır.

İşe iade davası, 4857 Sayılı İş Kanunu’ muzda düzenlenmiştir. İşçinin haksız nedenle işten çıkartılması veya herhangi bir neden belirtmeksizin işten çıkartılması durumunda işçi dava açılabilecektir. İşçi, kendi […]

Yazan |Eylül 26th, 2013|İş Hukuku|22 Yorumlar

İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMAMASI İŞE İADE SEBEBİ MİDİR?

Y9HD
ESAS : 2007/30777
KARAR : 2008/9219
TARİH : 21.04.2008

 

İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN FESİH
İŞÇİNİN SAVUNMASININ ALINMASI
SAVUNMA İÇİN MAKUL BİR SÜRE VERİLMESİNİN GEREKMESİ 

 

İK.18, 19, 20, 21, 25

 

4857 İş Kanunu`nun 19`uncu maddesine göre: “Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışına veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25’üncü maddenin (II) numaralı bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır”. […]

Yazan |Mayıs 10th, 2013|İş Hukuku|Yorum Yok

İSTİFANIN KIDEM TAZMİNATINA ETKİSİ

Bir iş akdine bağlı olarak çalışan işçinin bu iş akdinin kanuna yazılı haller nedeniyle sona ermesi halinde çalıştığı süre boyunca yıpranması nedeniyle işverenden alacağa tazminata kıdem tazminatı denilmiştir. Kıdem tazminatı bir nevi yıpranma tazminatıdır. 4857 Sayılı İş Kanunumuz kıdem tazminatına ilişkin hususlarda eski İş Kanunu olan 1475 Sayılı Kanunu’ nun uygulamaya devam etmesini hükmetmiştir.

Kıdem tazminatının […]

Yazan |Kasım 23rd, 2012|İş Hukuku|2 Yorumlar

İNTERNET ÜZERİNDEKİ PAYLAŞIMLARINIZ İŞİNİZİN SONU OLABİLİR!

İnternet kullanımı, günümüzde ihtiyaç duyduğumuz her türlü enformasyona erişmenin ve mesafe tanımaksızın sevdiğimiz, değer verdiğimiz insanlarla iletişime geçmenin, Türkiye’ de ve Dünya’daki gündemi takip etmenin belki de en kolay yoludur. Her evde en az bir adet TV’ nin yer alması artık ayaküstü sohbetlerde dahi kullanılan argüman olmaktan çıkmış ve yerini masaüstü bilgisayarlar, laptoplar, ultrabooklar, tabletler […]

Yazan |Kasım 20th, 2012|İş Hukuku|Yorum Yok

İŞÇİYE EŞİT DAVRANMA İLKESİ

Eşitlik ilkesi temelini anayasadan alan bir ilkedir. TC Anayasası’nın 10.maddesine göre “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” Eşitlik ilkesine ayrıca Anayasa’nın 55 maddesinde de atıf yapılmıştır. Ücrette adaletin sağlanması başlıklı 55.maddeye göre “Ücret emeğin karşılığıdır.Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret […]

Yazan |Kasım 19th, 2012|İş Hukuku|7 Yorumlar