SORUNUZ MU VAR?

Sağlık Hukuku

/Sağlık Hukuku

Yanlış / Hatalı Tedavi Nedeniyle Malpraktis Davaları

Türk Tabipler Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları içerisinde malpraktis kavramı; bilgisizlik, tecrübesizlik ya da hekimin hatasından dolayı hastanın zarar görmesi şeklinde açıklanmıştır.  Bu tür olumsuzluklar sebebiyle hastanın zarar görmesi halini hukuk sistemimiz güvence altına almıştır.

İnsanların en üst düzey ve aslî haklarından olan yaşama hakkı ve bununla birlikte sağlık hakkının hasta açısından tehlike içerisinde olduğu aşikârdır. […]

Yazan |Temmuz 22nd, 2015|Sağlık Hukuku|4 Yorumlar

Aydınlatılmış Onam Formu Nedir, Nasıl Hazırlanır?

Aydınlatılmış onam formunun amacı hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından hastayı bilgilendirmek ve tıbbi işlem için hastanın rızasını almaktır. Her tıp branşı için farklı niteliklere sahip olan aydınlatılmış onam formunun belirli, kalıplaştırılmış birer matbu evrak gibi görülmesi yanlıştır. Her branş için ayrı nitelikte olup bir branştaki her somut olay birbirinden farklı sonuçlar […]

Yazan |Temmuz 15th, 2015|Sağlık Hukuku|2 Yorumlar

Doktora ve Diğer Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ve Cezası

Doktorlar, toplum ve birey sağlığının korunmasına yönelik en önemli vazifeyi üstlenen özel veya kamu sektöründe çalışabilen en yetkili sağlık personelleridir. Doktorlar ile birlikte hemşire, laborant, acil tıp teknisyenleri gibi fer’i nitelikte sağlık hizmeti sunan şahıslar da sağlık personeli grubuna dâhildir.

Ülkemizde gündemden eksik olmayan doktora ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberleri ile birlikte doktora ve […]

Yazan |Temmuz 3rd, 2015|Sağlık Hukuku|2 Yorumlar

TIBBİ BİLİRKİŞİ RAPORU İLE BAĞLI OLMAMA(YARGITAY KARARI)

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2000/1146 E., 2000/4438 K., 09.05.2000 T.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak, dosya incelendi gereği düşünüldü.

Davacı, davalı hastanede çalışan diğer davalı doktor tarafından gözkapaklarından ameliyat edildiğini, ancak […]

Yazan |Haziran 8th, 2012|Sağlık Hukuku|1 Yorum

ADLİ TIP KURUMU RAPORU İLE BAĞLI OLMAMA(YARGITAY KARARI)

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ 2003/13959 E., 2003/2380 K., 06.03.2003 T.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü.

K A R A R

Davacılar, davalı S T. Hastanede kadın doğum uzmanı olduğunu, E hamileliğin son 4/5 ayını davalı […]

Yazan |Haziran 8th, 2012|Sağlık Hukuku|9 Yorumlar

ÖZEL HASTANE İLE HASTA ARASINDA AKDEDİLEN SÖZLEŞME TÜRLERİ

Sağlık hakkının sağlanabilmesi devletin asli görevlerindendir. Anayasa’nın 17. maddesinin 1. fıkrasına göre; ‘‘ Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.’’ Anayasamızın temel hak olarak saydığı yaşama hakkının sağlanabilmesi, sağlık hakkının varlığına bağlıdır. Devlet bu görevini yerine getirmekten kaçınamaz. Ancak ülkemizde yaşanan mali sıkıntılar, nüfus artışı, personel azlığı, araç gereç eksikliği vb. […]

Yazan |Haziran 7th, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

SAĞLIK HUKUKU ALANINDAKİ DAVALARDA BİLİRKİŞİLİK KURUMU

Sağlık hukuku kategorisinde yer alan tıbbi müdahaleden kaynaklı davalarda hâkim, tıp biliminde özel ve teknik bilgi gerektiren konulara tek başına vakıf olamayacaktır. Bundan mütevellit hâkim, uyuşmazlığı çözebilmek ve hakkaniyete uygun karar verebilmek adına dava konusuyla ilgili özel ve teknik konulara vakıf bir bilirkişiden yahut bilirkişi heyetinden açıklayıcı bir rapor hazırlanmasını isteyebilmektedir. Resmi bilirkişilere başvurmak bazı […]

Yazan |Haziran 5th, 2012|Sağlık Hukuku|1 Yorum

TEDAVİDE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tedavi sürecinde amaç hastanın bozulan sağlığını iyileştirmek veya mevcut sağlık durumu korumaktır. Bu bağlamda hekimin yükümlülükleri olduğu gibi hastanın da yerine getirmesi gereken yükümlülükleri vardır.

I.                    Hastanın Tedavide İşbirliği Yapması

Hekimin mesleki anlamda başarılı olması yahut tedaviyi tam anlamıyla doğru uygulaması tedaviden sağlanacak maksimum faydanın elde edileceği anlamına gelmemektedir. Başarılı bir tedavi için hastanın işbirliği önem arz […]

Yazan |Mayıs 30th, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

REÇETE KAVRAMI VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

Reçete, hekim tarafından düzenlenen ve muhatabı eczacı olan, hastaya uygulanacak tedavi ile ilgili olarak bir ilacın verilmesi talebini içerir yazıdır. Hekim reçetede kullanılması gereken ilacı ve kullanım dozunu açıkça belirtmelidir. Herhangi bir ilaç yazılmaksızın açık olarak düzenlenen reçete hukuka aykırıdır.

Reçete ceza hukuku bakımından evrak niteliğindedir. Reçeteyi hazırlayacak olan kimse hekimdir. Başka bir kimsenin reçete hazırlaması […]

Yazan |Mayıs 29th, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok

TIBBİ MÜDAHALE SÖZLEŞMESİNDE İSPAT KAVRAMI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

I.                     İspat Yükü Kavramı

İspat yükünü; talep ve dava edilemeyen, yük ile sorumlu bulunan kişinin kendi lehine olan, yerine getirilmediği takdirde sorumluluğu üstlenenin aleyhine sonuç doğuran bir kavram olarak kısaca özetleyebiliriz. Herhangi bir hakka sahip olmakla hakkın varlığını ispat ederek kamu gücü dolayısıyla hakkın korunmasını veya hakkın mahiyetindeki unsurların yerine getirilmesini talep edebilmek bibirinden farklılık gösterebilmektedir. […]

Yazan |Mayıs 23rd, 2012|Sağlık Hukuku|Yorum Yok