SORUNUZ MU VAR?

Ceza Davası Avukatı

/Tag:Ceza Davası Avukatı

Şikayete Bağlı Suçlar Listesi

Ceza kovuşturmasının belirli sakıncalarına karşı suçtan zarar göreni korumak için bazı suçlarda ceza muhakemesinin yapılabilmesi adına kanunla şart öngörülmüştür. Ceza kovuşturmasının başlayabilmesi için gereken bu şarta şikayet denir. Ceza soruşturmasının başlayabilmesi adına müştekinin şikayeti aranacak olup savcılık tarafından re’sen soruşturma şikayete bağlı suçlarda başlatılmamaktadır. Örneğin, cinsel dokunulmazlığa karşı bazı suçlarda olayın duyulmasını önlemek ve mağdurun onurunu korumak […]

Yazan |Eylül 27th, 2016|Ceza Hukuku|8 Yorumlar

Sağlık İçin Tehlikeli Madde Temin Etme Suçu

Sağlık için tehlikeli madde temin etme suçu Türk Ceza Kanunu’ nda 194. maddede düzenlenmiştir. Sağlık için tehlikeli madde temin etme suçu kanun sistematiğinde kamu sağlığına karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olup madde içeriğinde sağlık için tehlike oluşturabilecek maddelerin çocuklara, çocuk olmasa dahi akıl hastalarına veya madde bağımlılarına verilmesi yahut tüketimlerine sunulması suç olarak tanımlanmıştır.

Sağlık İçin […]

Yazan |Haziran 9th, 2016|Ceza Hukuku|7 Yorumlar

Kişisel Verileri Verme, Yayma, Ele Geçirme Suçu(TCK 136)

Kişisel verileri verme, yayma, ele geçirme suçunda bahsedilen verilerden kasıt, kişisel verilerdir. Zira 5237 sayılı TCK’nin 136. maddesi ‘kişisel verileri’ hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişileri cezai yaptırıma tâbi tutmuştur.

Kişisel verileri verme, yayma, ele geçirme suçu 01/03/1926 tarihinde kabul edilen, 01/06/2005 tarihinde ise yürürlükten tamamen kalkan 765 sayılı ETCK’ da […]

Yazan |Haziran 7th, 2016|Ceza Hukuku|2 Yorumlar

Çocukların Cezai Ehliyeti

Türk Ceza Kanunu uyarınca 18 yaşını doldurmamış kişi çocuktur. Medeni kanuna göreyse, 15 yaşını doldurmuş kişinin anne ve babasının rızası ve mahkeme onayıyla, 16 yaşını doldurmuş kişinin hâkim kararıyla, 17 yaşını doldurmuş kişininse anne babasının rızasıyla evlenerek reşit kılınacağı kabul edilmiştir.  Kişi bu durumlarda ‘reşit’ kılınsa da TCK bakımından ‘çocuk’ statüsünde olmaya devam eder.  Çocuk […]

Yazan |Mart 7th, 2016|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Yalan Tanıklık Suçu

Tanık, doktrinde, yargılama konusu olay hakkında duyu organlarından en az biri aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak öğrendiklerini yetkili makama sunan ve muhakemenin tarafı olmayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Kanunen tanığa bir takım haklar ve yükümlülükler tanınmıştır. Bu yükümlülükler,  kendisini çağıran makamın önüne gelmek, yemin etmek ve beyanda bulunmaktır. Bu yükümlülükler ve tanıklığın düzenlenme amacı karşısında yalan […]

Yazan |Şubat 19th, 2016|Ceza Hukuku|3 Yorumlar

Tutuklama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Tutuklama Sebepleri

Tutuklama kararının verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller ve somut olayda CMK’ da belirtilen tutuklama nedenlerinin varlığı aranmaktadır. Bu tutuklama nedenleri; şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olguların bulunması ve delilleri yok etmeye, gizlemeye, değiştirmeye, tanık veya mağdur üzerinde baskı yapmaya yönelik davranışlarda bulunmasıdır. Ancak her durumda, […]

Yazan |Şubat 17th, 2016|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK)

Soruşturma evresi iki şekilde sona ermektedir. Bunlardan birincisi iddianame düzenleyip mahkemeye verilmesi, ikincisi ise kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın verilmesidir. Cumhuriyet Savcısı soruşturma evresi sonunda kamu davası için yeterli şüphe elde edecek delil bulamazsa ya da kovuşturma olanağı bulunmuyorsa kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Şahsi cezasızlık hallerinin varlığı ya da etkin pişmanlık söz konusuysa savcı […]

Yazan |Ocak 7th, 2016|Ceza Hukuku|Yorum Yok

Göçmen Kaçakçılığı Suçunun Cezası

Türk Ceza Kanunu Bakımından Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Göçmen kaçakçılığı suçu TCK’ da uluslar arası suçlar kısmında, soykırım ve insanlığa karşı suçlar bölümünde 79. Maddede düzenlenmiştir. Bu suçla en başta ulusal kamu düzeni ve uluslar arası toplum düzeni korunmaktadır. Ayrıca göçmenlerin vücut bütünlükleri ve malvarlığı değerleri de korunmaktadır.  Göçmen kaçakçılığı suçunda rıza söz konusu olsa da kişilerin […]

Yazan |Aralık 22nd, 2015|Ceza Hukuku|15 Yorumlar

Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu Ceza Davası

Korunan hukuki değer; Kişilerin mahremiyetinin korunmasıdır. Gerekçede gizli yaşam alanının korunması şeklinde açıklanmıştır.

Fail;  özel faillik nitelikleri aranan özgü suçlardan olmayıp herkes tarafından işlenen genel suçlardandır.

Mağdur; herkes bu suçun mağduru olabilir.

Fiil Unsuru;  özel hayatın gizliliğini ihlal eden fiiller bu suçun fiil unsurunu oluşturur. Serbest hareketli bir suçtur. Özel hayat kişinin herkesle paylaşmak istemediği kendine özgü yaşam […]

Yazan |Ağustos 10th, 2015|Ceza Hukuku|22 Yorumlar

Resmi Ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları

Özel Belgede / Evrakta Sahtecilik Suçu (TCK 207)

Korunan Hukuki Değer;  kamu güvenidir. Resmi belgeler derecesinde olmasa da kanıt özelliği taşır ve hukuki değer taşırlar. Toplumun bu belgelerin gerçekliğine ve geçerliliğine duyduğu güven korunur. Ayrıca özel belgeye dayanan kişisel yararların korunması da amaçlanmıştır. Suç TCK sistematiğinde kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiştir.

Fail; özel faillik niteliği […]

Yazan |Temmuz 27th, 2015|Ceza Hukuku|19 Yorumlar