Title: Akıl Hastalığına Dayalı Boşanma Davası Şartları
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Dec 3
Rating: 5.0

Kişinin sağlıklı karar verebilme ve iyi ile kötüyü ayırt edebilme yeteneğine hukuk literatüründe temyiz kudreti adı verilir. Akıl sağlığı yerinde olan kişiler kural olarak temyiz kudretine haiz kabul edilirler. Bununla birlikte akıl hastalığı kişinin sağlıklı karar verme yeteneğine direkt olarak etki eden bir durumdur.

Akıl hastalığının türüne bağlı olarak kişi geçici veya sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun kalabilir ve bu durum evlilik birliğinin sürdürülmesini zorlaştırabilir. Akıl hastası olan bir kişinin evliliği mutlak butlan ile sakattır. Bu nedenle akıl sağlığının bozulması hâlinin, evliliğin devam ettiği süre zarfında meydana geldiğini saptamak çok güç değildir.

TMK 165. maddede yer alan akıl hastalığı nedeniyle boşanma hükmünde kanun koyucu; evliliğin diğer eş açısından çekilmez bir hâl aldığının tespiti ve akıl hastalığında iyileşme ihtimalinin bulunmadığına dair sağlık raporu eşliğinde eşin boşanma davası açabileceğini öngörmüştür.

Boşanma Davası Süreci

Eğer eşin evlilikten önce de akıl hastalığının bulunduğu kanıtlanırsa hukuken sakat durumda olan evliliğin iptal edilmesi için talepte bulunulabilir.

Böyle bir durum söz konusu değil ise, duruşmada akıl hastası olan eşi temsil edecek bir vasi tayin edilir. Akıl hastası olan eş, temyiz kudretine sahip olmaması nedeniyle boşanmada kastî bir kusurun varlığından söz edilemeyecek binaenaleyh hasta eş aleyhine tazminata hükmedilemeyecektir. Eğer boşanma nedeniyle akıl hastası olan eşin kişisel ihtiyaçlarını karşılayamayacağı, sağlık durumunun bozulabileceği ihtimali varsa hâkim bireye akrabaları arasından bir vasi atayabilir. Vasi atanamaz ise, hâkimin re’sen talebiyle gerekli kamu kurum ve kuruluşlarınca kişi yardıma muhtaç durumdan kurtarılır. Akıl hastalığı nedeniyle boşanma talepleri Aile Mahkemeleri tarafından incelenmektedir.

Av. Tuğsan YILMAZ
Alper ÇABUK

Bir önceki yazı; Evliliğin İptali Davası