Title: Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jul 7
Rating: 5.0

Evliliğin sona ermesinde normal sona erme biçimi, taraflardan birinin ölümü ile söz konusu evliliğin sona ermesidir. Bununla birlikte evliliğin boşanma yoluyla da sona erebileceğini söylemek mümkündür. Boşanma olayı, anlaşmalı veya çekişmeli olmak üzere iki durumda gerçekleşebilir. Bu iki durumun dava dilekçesi hazırlanmasına olan etkisini incelemek gerekirse;

Anlaşmalı Boşanma

Evliliğin anlaşmalı olarak sona erdirilebilmesi için kanun koyucu TMK 166/2 hükmünde birtakım ön koşulların sağlanması gerektiğini öngörmüştür. Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin mahkemeye birlikte başvurması ve eşlerin boşanmanın asli ve fer’i sonuçları hususunda mutabakata varmaları anlaşmalı boşanmanın bir nevi kurucu unsurları olduğundan bu unsurların var olmadığının tespiti hâlinde dava çekişmeli boşanma davasına tahavvül edecektir. Bu da açılan davanın hâkim tarafından reddi ile sonuçlanabilir.

Davanın TMK 168’de belirtilen eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılmasının akabinde yine TMK’da öngörülen boşanma sebeplerinden evlilik birliğinin temelinden sarsılması bu davanın gerekçesi olacaktır. Dava dilekçesinden farklı olarak bir de anlaşmalı boşanma protokolü adı verilen yine bir mutabakat formu niteliğindeki bu protokolde eşlerin varsa çocukların velayeti hususunda, mal paylaşımı hususunda, nafaka ve diğer ihtilafa mahal verebilecek her türlü husus hakkında anlaştıklarına delil olan bir belgedir. Çözümlenmeye ihtiyaç duyulan bir husus bulunmadığından anlaşmalı boşanma davaları çekişmeli boşanma davalarına nazaran daha kısa sürmektedir.

Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma davaları eşlerin boşanma isteminde ya da diğer fer’i nitelikteki hususlarda mutabakata varamadığı durumlarda gündeme gelecektir. Çekişmeli boşanma davalarında sıkça karşılaşılan bir durum da şudur ki, eşlerden birinin şiddete, onur kırıcı eylemlere veya hayati tehlikeyle karşı karşıya kaldığı bir durum varsa 6284 sayılı kanun gereği koruyucu ve önleyici tedbir talep edilebilir. Bu tedbir talebi boşanma dilekçesinden bağımsız nitelikte olması ile birlikte tedbire mahal verecek husus hakkında delil aranmaksızın geciktirilmeden verilebilir.

Boşanma Dilekçesinde Neler Olmalıdır?

Yetkili ve görevli mahkemenin adı

Davacının adı soyadı tc kimlik numarası ve adresi

Davalının adı soyadı tc kimlik numarası ve adresi

Boşanma davasının hukuki konusu ve dayanağı

Boşanma sebebine ilişkin açıklamalar, olay örgüsü ve delillerle ilişkilendirilmesi ve nafaka, tazminat ile velayete ilişkin açıklamalar

Hukuki nedenler

Deliller

Netice-i talep

Tarih ve isim ve imza

Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Eşlerden birinin TMK(161-166) maddelerinde belirtilen boşanma sebeplerinden en az birini sebep göstererek boşanma dilekçesini hazırlaması gerekmektedir. Boşanma dilekçesinin hazırlanmasında önem arz eden bir husus da şudur ki, boşanma talebine dayanak olarak gösterilen sebebin mutlaka doğru bir biçimde ortaya konulması gerekmektedir. Zira boşanma sebepleri bakımından delilin varlığı ve karşı tarafın kusuru sabit olsa dahi yanlış bir sebebe dayanarak boşanma dilekçesi hazırlandığı takdirde davanın reddi söz konusu olabilecektir. TMK 166/4 hükmüne göre boşanmaya dayanak gösterilen sebeple açılan davanın reddine karar verildiği hâlde kişi, üç yıl geçmedikçe aynı boşanma sebebine dayanarak boşanma talep edemeyecektir. Boşanma dilekçesinde söz konusu boşanma sebeplerine delil olarak sunulacak materyallerin ve davanın çıkış noktası olan hukuki dayanağın belirtilmesi gerekmektedir. Boşanma dilekçesi hazırlanırken görevli ve yetkili mahkemenin de doğru olarak tespit edilmesi ve dilekçede belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde boşanma davası bakımından zaman kaybı ortaya çıkabilecektir.

Boşanma dilekçesinde boşanmaya sebep olan öykünün ayrıntılı bir biçimde ifade edilmesi ile nihayetinde davacının dosya üzerinden mahkemeye yönelttiği boşanmaya, velayete, nafakaya, tazminata veya yargılama giderlerine yönelik talepler dava dilekçesinde mutlaka yer almalıdır.

Avukat Tuğsan YILMAZ

Boşanmada Ortak Edinilen Aile Mallarının Korunması konulu bir önceki kategori yazımızda boşanma davası sürecinde eşlerin mal varlığının korunması ve tasarrufun engellenmesi hususları değerlendirilmiştir.