Title: Bilişim Sistemini Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme Suçu
Reviewed by Avukat Tuğsan YILMAZ on Mar 4
Rating: 5.0

TCK 244 hükmünden ayrıntılı bir şekilde bahsetmeden evvel TCK 243 ile olan ilişkisine ve farklarına değinmek istedim. Öncelikle bilişim sistemlerine ‘’girme ve kalmaya devam etme’’ şeklinde lanse edilen TCK 243/1’de kusurun derecesine yönelik bir açıklamada bulunulmamıştır. Bununla birlikte bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme fiili kasten veya taksirle yapılabileceği gibi; bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçunda fiilin taksir veya ihmalden ziyade açık bir kastla işlenebileceğine kanaat getirmek mümkündür. Kanun koyucu da bu hususta TCK 243 hükmünden daha ağır bir ceza öngörmüştür. TCK 244/1 hükmünü incelemek gerekirse; Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Engelleme ve bozma fiili çeşitli şekillerde icra edilebilmektedir. Teknolojiden faydalanılarak oluşturulan kötü amaçlı yazılımlar bir yana, sisteme yönelik fiziksel müdahaleler ile bilişim sistemlerinin çalışması rahatlıkla engellenebilir, sistem çalışmaz duruma getirilebilir. Hukuka aykırılık bağının kurulması ile bahsedilen fiiller artık tipiklik süzgecinden de geçmiş olacak ve bir suç hâlini alacaktır.

Bilişim sisteminin engellenmesi veya bilişim sisteminin bozulması suretiyle işlerliğini yitirmesi sonucu sebep olunan suçta seçimlik hareketli suç tipine rastlamaktayız. Seçimlik hareketli suçlar, kanunda belirtilen birden çok hareketten herhangi birinin icrası ile doğmuş olmaktadır. Bu suçlar, kanun koyucunun terazisinde aynı ağırlıkta müeyyidelerle karşılık bulmuştur. Bu kanun maddesinde seçimlik hareketli suçlara çokça örnek bulabilmek mümkündür.

TCK 244/2 hükmünü irdelediğimizde, bir bilişim sistemindeki verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, sisteme veri yerleştiren, var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabileceğini görmekteyiz. Yine seçimlik hareketli suçların yer aldığı bu fıkrada suçun, bir banka veya kredi kurumuna ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde ise verilecek cezanın yarı oranında artırılacağı yönünde bir nitelikli hâl ile karşı karşıya kalmaktayız.

Son fıkra ise şu şekildedir; yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Bu düzenlemede, neticeye yukarıda sayılan fiiller aracılığı ile sebep olunması hâlinde söz konusu maddenin (TCK 244) çalıştırılacağı aşikârdır. Ancak bu suçtan farklı olarak daha ağır bir müeyyide öngörülmüş olan bir başka suçun unsurları oluştuğu takdirde TCK 244 etkisiz kalacak ve oluşmuş olan diğer suçun hükümlerine göre fail yargılanacaktır.

Örnek vermek gerekirse bilişim sisteminin bozulması, engellenmesi, verilerin yok edilmesi/değiştirilmesi ile rahatlıkla dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçların oluşumuna rahatlıkla mahal verilebilir.

Sözün özü, kanun koyucu son fıkrada tam da bu noktaya değinmiştir. TCK 244 hükmünün uygulama alanı bulmasında, fiilden ötürü daha ağır müeyyideli bir başka suçun oluşmamış olması şartını aramaktadır.

Avukat Tuğsan YILMAZ
Alper ÇABUK

Bir önceki Bilişim Hukuku yazısı; İnternet Aracılığıyla Çocukların Cinsel İstismarı ve Müstehcenlik Suçu