Title: Elektronik İmza ve Kullanım Alanları
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Oct 31
Rating: 5.0

Çağımızda teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlemesi ile birlikte kanun koyucu da sosyal realiteye uyum sağlayabilmek maksadıyla mevcut hukuk kurallarını değiştirme ya da yeni hukuk kuralları oluşturma yoluna gider. Bu yöntemlerle kanun koyucu, ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığa önceden çözüm üretmek amacındadır.

Elektronik araçların ve internetin keşfiyle birlikte insanların günlük yaşamlarının fazlaca kolaylaşması, gündelik işlerini, alışverişlerini hatta akşam yemeğini internet ortamından sipariş edebilmeleri ile birlikte sanal alemin işlerliğinin yanında bir de güvenlik sorunu baş göstermiştir. Bu güvenlik probleminin çözümüne yönelik elektronik imza adlı bir sistem öngörülmüştür. 2004 yılında çıkarılan 5070 sayılı 26 maddeden oluşan Elektronik İmza Kanunu (EİK) ile bu sistemin hukukî temellere oturtulması sağlanmıştır.

EİK md. 5’te güvenli bir elektronik imzanın kullanımına ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu hükümlere göre güvenli elektronik imza;

Münhasıran imza sahibine bağlı olan,

-Sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan

-Nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan,

-İmzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan bir elektronik imzadır.

Kişiler; internet üzerinden günlük hayatta bankalar, kamu kurum ve kuruluşları veya ticari işletmeler ile birlikte birçok sözleşmeye taraf olabilmektedirler. Elektronik imza sözleşmelerde herhangi bir şeyin taahhüt edilmesinde büyük rol oynamaktadır.  EİK md. 5’e göre güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. Ve bu kanunla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa eklenen 295/A maddesi, Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik verilerin senet hükmünde sayılacağını beyan etmiştir.

Mamafih her türlü hukukî işlemin güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. Kanunların açık bir şekilde belirttiği resmî veya özel bir şekle bağlı olarak yapılmasıyla hüküm doğurabilecek işlemler (evlenme, gayrimenkul alım-satımı)  elektronik imza ile gerçekleştirilemeyecektir. Bunun yanında belirli bir algoritma çerçevesinde kişiye özel tanımlanan güvenli elektronik imza ile birlikte kişilerin, herhangi bir nedenle internet ortamında gerçekleştirdikleri hukukî işlemleri inkâr etme gibi bir hakları da kalmayacaktır.

Av. Tuğsan YILMAZ
H.A. ÇABUK

Bir Önceki Bilişim Hukuku Yazısı; Twitter Erişiminin Tamamen Engellenmesi Hukuka Aykırıdır