Title: Boşanma Davasının Temyizi Mümkün Müdür?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Oct 29
Rating: 5.0

Temyiz kavramı mahkemede sonuçlanan kararın haksız olduğu inancıyla, daha yüksek yargı mercilerince incelenmesidir. Tarafların her biri hakkaniyete aykırı olarak sonuçlandığını düşündüğü davaları temyiz etme hakkına sahiptir. Diğer hukukî davalar gibi boşanma davaları da temyiz edilebilmektedir. Türk Hukukunda temyiz makamı Yargıtay’dır.

TEMYİZ SÜRECİ

Dava ile ilgilenen yetkili mahkeme, söz konusu dava ile ilgili kararını kesinleştirmiş olması gerekmektedir zira henüz sonuçlanmamış bir davanın temyiz edilmesi mümkün değildir.  Hukuk Muhakemeleri Kanunu(HMK) (361/2) hükmüne göre, davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna başvurabilir. Temyiz talebi; yerel mahkemenin kararıyla hükmedilen sonuçların gerçekleşmesini askıya almaz ya da sona erdirmez. Yerel mahkemenin kararı geçerli durumdadır tâ ki temyiz kararının sonucu açıklanana kadar.

Temyiz harcının ödenmesiyle birlikte boşanmanın temyiz talebi işleme konulur. Yargıtay’da dosya ilgili dairelerde ilgili tetkik hâkimince incelenir. Duruşma talep edilmesi halinde yeniden bir duruşma yapılır. Bütün bu aşamaların sonucunda Yargıtay dört çeşit karar verebilir. Bunlar; bozma, onama, düzelterek onama, kısmen bozma.

Onama Kararlarının Niteliği

Onama kararları ile yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğu anlamına gelir ve karar kesinleşir. HMK (370/1) hükmüne göre, Yargıtay, onama kararında, onadığı kararın hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zorundadır.

Bozma Kararlarının Niteliği

Mahkeme kararının HMK 371. Maddede belirtilen bozma nedenlerinden herhangi biri nedeniyle bozulup, yeniden yargılama yapılması sonucunu doğurur. Belirtilen bozma nedenleri;

-Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması

-Dava şartlarına aykırılık bulunması.

-Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi.

-Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bulunması.

Düzelterek Onama Kararlarının Niteliği

HMK (370/2) hükmüne göre; Temyiz olunan kararın, kanunun olaya uygulanmasında hata edilmiş olmasından dolayı bozulması gerektiği ve kanuna uymayan husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, kararı değiştirerek ve düzelterek onayabilir. Bu konuda Yargıtay, alınan tüm kararlar üzerinde değil bazı kararlar üzerinde gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra onama kararını verir.

Kısmen Bozma Kararlarının Niteliği

Kısmen bozma kararları, bir nevi düzelterek onama kararları gibi sonuçlar doğurmaktadır. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği hükmü tamamen bozmak yerine bazı noktalarını kaldırıp diğer noktalarda yerel mahkeme kararının doğru olduğu sonucuna ulaşır.

Sonuç olarak HMK (373/5) hükmü uyarınca ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararında direnir ise bu kararın temyiz edilmesi durumunda inceleme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır. Ülkemizdeki hukuk sisteminin başlıca sorunsallarından olan davaların uzun sürmesi, temyiz davalarında da geçerlidir. Özellikle temyizin onama haricindeki durumlardan biri ile sona ermesi durumunda davanın sonuçlanması çok daha uzun bir zaman alacaktır.

Av. Tuğsan YILMAZ
H.A.ÇABUK

Bir önceki yazımız için; Eşimin Aileme Hakaret Etmesi Boşanma Nedeni Mi?