Title: Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Ve Yargılama Giderleri
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Nov 1
Rating: 5.0

Boşanma davalarında hukukî danışmanlık görevinde bulunan avukatlar müvekkillerini temsilen duruşmalara katılır, gerekli müdafaaları müvekkil adına yapar veya davanın çeşidine göre tazminat, nafaka gibi çeşitli taleplerde bulunur. Noter onaylı vekâletname ile bu durum resmiyet kazanır. Kişilerin hiçbir davada avukat aracılığı ile duruşmalara katılma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Bir avukattan hukukî danışmanlık hizmeti almayan kişilerin davalarda haklı olsa dahi hukukî bilgisi bir avukata göre gayet tabi sınırlı olacağı için hak kayıpları, mağduriyetler yaşaması olasıdır. Bu nedenle bir avukattan hukukî danışmanlık hizmeti almak taraflara her açıdan fayda sağlayacaktır.

Avukatlar bulundukları illerdeki baroya dâhil olarak bir platform içerisinde örgütlenirler. Baronun görevleri arasında avukatların hukukî danışmanlık hizmetine karşılık alacağı maddî karşılık tavsiye ve asgari olmak üzere barolarca belirlenir. Barolar avukatların mağduriyetlerine sebebiyet vermemek maksadıyla, müvekkillerine çeşitli davalara göre veya sözlü/yazılı hukukî danışmanlık hizmeti vermeleri karşılığında yıllık olarak belirlenen tavsiye niteliğinde bir taban ücret öngörmektedirler. Bu ücret müvekkil ile avukat arasında; davanın zahmetine, avukatın uzmanlığına göre çok farklı şekilde kararlaştırılabilir, bunda bir engel yoktur.

 

Boşanma Davalarında Yargılama Giderleri

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 323. Maddede sınırlı sayıda düzenlenen yargılama giderleri şu şekilde sıralanmıştır;

a) Celse, karar ve ilam harçları.

b) Dava nedeniyle yapılan tebliğ ve posta giderleri.

c) Dosya ve sair evrak giderleri.

ç) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar, ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler.

d) Keşif giderleri.

e) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler.

f) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi, ücret ve sair giderler.

g) Vekil ile takip edilmeyen davalarda tarafların hazır bulundukları günlere ait gündelik, seyahat ve konaklama giderlerine karşılık hâkimin takdir edeceği miktar; vekili bulunduğu hâlde mahkemece bizzat dinlenmek, isticvap olunmakveya yemin etmek üzere çağrılan taraf için takdir edilecek gündelik, yol ve konaklama giderleri.

ğ) Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti.

h) Yargılama sırasında yapılan diğer giderler

 Yargılama giderlerine mahkeme tarafından re’sen hükmedilmektedir. HMK (326/1) hükmüne göre, kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.

 2014 yılı için İstanbul Barosu tarafından öngörülen ücret çizelgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

İstanbul Barosu 2014 Ücret Çizelgesi

Av. Tuğsan YILMAZ

H.A. ÇABUK

Bir önceki yazı : Boşanma Davasının Temyizi Mümkün Müdür?