Title: Adliyede Hukuk Davası Nasıl Açılır?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Apr 5
Rating: 5.0

Adliyede davanın açılması birkaç aşamadan oluşur. İlk olarak davanın avukat aracılığıyla takip edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir. Davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi hukuken kural olarak zorunlu değildir. Ancak hukukta haklı olmak kadar haklı çıkmak da önemlidir. Bu yüzden açılacak davalarda avukatların yardımının alınması hak kayıplarının önüne geçmek bakımından önemlidir.

Avukat tutmak isteyen kişilerin açacakları davanın konusuna göre alanında uzman bir avukata danışmalarında fayda vardır. Zira dava açılması ve davaların takibi hukuki bir süreçtir. Bu sürecin sonunda alınacak karar kişilerin geleceğini köklü bir şekilde etkiler. Hak kaybı yaşandıktan sonra geriye dönüş çoğunlukla mümkün olmayacaktır. Bu yüzden baştan temelin sağlam tutulması gerekir. Bu da iyi bir avukatın danışmanlığı ve özellikle de avukatın davanın açılması için vereceği dava dilekçesi ile olacaktır.

Dava avukat aracılığıyla takip edilecek ise öncelikle avukat ile avukatlık hizmet sözleşmesi yapılmalıdır. Daha sonra noterde avukat için bir vekaletname çıkartılmalıdır. Avukat vekaletnamesi, Türkiye’de herhangi bir noterde, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarında noterlik hizmetleri bölümünde çıkartılabilir.

Avukata vekaletname verilmesinden sonra dava dilekçesi hazırlanır. Avukat tutmayan kişilerin ise dilekçeyi kendilerinin hazırlaması gerekir. Dava dilekçesi, açılacak davanın konusuna göre yazılır. Dava konusu ne olursa olsun her dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar vardır. Bunlar HMK M.119 ‘ da belirtilmiştir.

Dava Dilekçesinde Ne Yazmalı?

Dava dilekçesinin en başında mahkeme adının yer alması gerekir. Yazılacak mahkeme adı elbette ki görevli ve yetkili mahkeme olmalıdır. Örneğin açılacak dava bir boşanma davası ise görevli ve yetkili mahkeme taraflardan birinin yerleşim yeri veya son altı aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi, senedin iptaline ilişkin bir dava ise görevli mahkeme Ticaret Mahkemesidir. Görev ve yetki farklı kavramlardır. Görevli ve kesin yetkili mahkeme yanlış tespit edilir ve dilekçede yanlış ifade edilirse mahkeme davayı usulden reddedecektir. Bu durumda dava sürecini uzatacaktır. Dava kesin olmayan yetki kuralına aykırı bir şekilde açıldı ise karşı taraf bu durumu bir ilk itiraz olarak öne sürebilecektir.

Davacının ad, soyad, TC kimlik numarası ve adres bilgileri; varsa vekilinin ad, soyad, adresi ve davalının ad, soyad, adres bilgileri yer almalıdır.

Dava konusu, dava konusuna ilişkin açıklamalar, deliller, hukuki sebepler, talep dava dilekçesinde yer alması gereken diğer unsurlardır. Dilekçe yazıldıktan sonra davacı, varsa vekili, tarafından imzalanır.

Dava Dosyasında Bulunması Gerekenler

Dava dosyası temel olarak dilekçe ve vekaletnameden oluşur. Dilekçenin yanında bazı ek belgeler de konulabilir. Örneğin; delil sayılacak bir belge ya da taraflar anlaşmalı boşanıyorsa boşanma protokolü dilekçenin ekleri olarak dosya içerisinde yer alabilir. Bir dava dosyası alındıktan sonra dosyanın içerisinde en alttan başlayacak şekilde vekaletname, dilekçenin ekleri ve dilekçe yerleştirilir. Dosya açıldığında ilk sayfada dilekçe yer almalıdır. Dava dilekçesi ve eklerinin davalı sayısından iki fazla olması gerekir. Örneğin, tek bir davalıya karşı dava açılacak ise üç adet dilekçe bulunmalıdır. Bunlardan birisi mahkemede, diğeri davacıda kalır, bir diğeri ise davalıya tebliğ edilir.

Dosyanın hazırlanması bu aşamada tam olarak bitmez. Vekaletnamenin üzerinde baro pulu yer almalıdır. Adliyede bulunan baroya gidilerek bir adet baro pulu alınıp vekaletnamenin alt kısmına yapıştırılmalıdır.

Dava dosyası tamamlandığına göre şimdi adliyeye gidilip dava açılabilir. Yetkili mahkemenin bulunduğu adliyeye gidilir.

Dava Açmak İçin Adliye İçinde Nereye Gidilir?

Adliyede tevzi bürosuna gidilecektir. İki tür tevzi bürosu vardır. Dava açmak için dava tevzi bürosuna gidilir ve sıra numarası alınır. Sıra geldikten sonra bürodaki memurlara dava dosyası verilir. Dosyadaki bilgilere göre memur gider avansı ve harçlardan oluşan bir masraf çıkarır. Aynı büroda bulunan vezneye gidilerek gider avansı ve harç masrafları ödenir. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri ile dosyanın Yargıtay’a gidiş dönüş ücretleri gibi giderleri kapsar. Masraflar her dava dosyası için ayrı ayrı belirlenmekte ve hesaplanmaktadır. Gider avansı yetersiz kaldığında ise sonrasında yatırılmak suretiyle tamamlanmalıdır. Masraflar yatırıldıktan sonra vezne iki adet sayman mutemedi alındısı verir. Bununla tekrar aynı memurun yanına gidilir ve dava dosyası memura verilir. Memur dosyayı sisteme kaydeder ve böylece dava açılmış olur. Memur vezneden alınan sayman mutemedi alındısı ile tevzi formu size verir.Tevzi formunun üzerinde mahkeme numarası ve dosya numarasını görebilirsiniz.

Dava açmanın bir diğer yolu da UYAP sistemi üzerinden dava açmaktır.

Adliyeye gittiğinizde UYAP sisteminin çalışmaması, elektriklerin kesilmesi, mesai saati bitmemesine rağmen tevzi bürosunun kapalı olması gibi aksaklıklarla karşılaşmanız halinde bu durumu tutanakla tespit ettirip işlemi fiziki ortamda yaptırabilirsiniz. Elektronik sisteme tekrar girildiğinde fiziki ortamda yapılan işlemler gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. Bu durumda dava, söz konusu tutanağın düzenlendiği tarihte açılmış sayılır.

Tevzi bürosu çalışma saatleri 08.30 – 12.30 13.00 – 17.30 arasındadır. Mesai saatleri yaz kış zaman dilimine yahut genelgeye göre değişiklik gösterebilir. Vezneler bakımından sağlamanın yapılması için mesai saati bitiminden önce yaklaşık 16.00 civarında vezneler kapatılabilmekte ve kalan mesai saati içerisinde günlük kasa kapanışları yapılmaktadır. O yüzden son dakikaya bırakmamakta yarar vardır.