Title: İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNE DİKKAT!
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Sep 11
Rating: 5.0

İş sözleşmesi işçi ve işveren arasında akdedilen her iki tarafa da borç yükleyen bir akittir. İşçinin borcunu iş sözleşmesi kapsamında iş tanımında yer alan görevleri yerine getirmek ve genel kaideler uygun olarak çalışmalarını devam ettirmek olarak, işverenin borcunu ise para ödeme(maaş, sigorta primleri vb.) borcu olarak yüzeysel bir biçimde tanımlandırabiliriz.

  • İşyeri çalışma prensipleri, genel çalışma kaideleri, işyeri teamülleri ve işçiye yapılan görev ve sorumluluk bildirimleri ölçütünde işveren; işçinin davranışları, çalışma biçimi ve objektif kıstaslara göre belirlenebilecek form düşüklüğü ile ilgili olarak işçiye uyarı/ihtar verebilir. Bu ihtarın yazılı şekilde yapılması ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda ispat bakımından önem arz etmektedir. İşçi işverence yapılan uyarı veya verilen ihtar neticesinde haksız bir tutum sergilendiği kanaatinde ise yazılı olarak makul süre içerisinde savunmasını vermelidir. Makul süreye ilişkin 4857 Sayılı İş Kanunu’ nda düzenleme bulunmamaktadır.
  • İşçinin davranışları, çalışma biçimi ve objektif kıstaslara göre belirlenecek yetersizliği nedeniyle iş sözleşmesinin işverence feshinde iş güvencesi kapsamında bulunan işyerleri bakımından işçinin savunmasının alınması şarttır. Peki, hangi işyerleri iş güvencesi kapsamındadır? Otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, işçinin en az altı aylık kıdeminin bulunması, işçinin işveren vekili veya işveren vekili yardımcısı olmaması ve işçinin iş akdinin belirli süreli olmaması durumlarında iş güvencesi kavramının varlığından söz edilebilecektir. Haklı nedenle derhal fesih sebepleri haricinde iş güvencesi kapsamında olan işçinin davranış ve performansı nedeniyle yazılı savunması alınmaksızın iş sözleşmesinin feshedilmesi geçersiz olarak kabul görmektedir. Bu nedenle iş sözleşmesinin fesih gerekçeleri ile birlikte yazılı savunma alınması maksadıyla savunma talebini içerir metnin işverence işçiye tebliğ edilmesi gerekmektedir. İşçinin makul süre içerisinde yazılı savunması hazırlayıp işverene tebliğ etmesi gerekmektedir. Savunmanın hazırlanmaması nedeniyle oluşabilecek olası hak kayıplarını önlemek maksadıyla işçi her türlü hakkını saklı tuttuğunu yazılı savunmasında da belirtmelidir.
  • İş sözleşmesinin feshini işveren yazılı olarak bildirmelidir. İşçi tebliğ aldığı fesih bildirimine ihtirazı kayıtlar koyabilir. Sözlü olarak yapılan beyanlara dayanarak işçi işe gitmemek gibi bir hataya düşmemelidir. İşçi işverenden yazılı fesih yapılmasını talep etmeli, yazılı olarak fesih yapılmadığı takdirde ihtarname ile söz konusu durumu açıklamalı ve tazminatlarının ödenmesini talep etmelidir.
  • İş sözleşmesinin feshi nedeniyle işçi ibraname imzalarken ibraname içeriğine dikkat etmeli, tarih, tazminat miktarı ve sair hususların doğru yazıldığına emin olmalıdır. İbraname içeriğinde yer alan hususların yanlış veya eksik hazırlanması durumunda ibranamenin imzasından imtina edilmeli ve sözlü olarak yapılan ‘imzadan sonra hallederiz, yazım hatası yapılmış vb.’ beyanlara itibar etmemelidir. İşçi ve işveren bilgi sahibi olmadığı hususlar ile ilgili olarak uzman bir hukukçudan görüş talep etmelidir.

Av. Tuğsan YILMAZ