Title: ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI NEDENİYLE TAZMİNAT VE CEZA DAVASI
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jul 18
Rating: 5.0

İş kazası nedeniyle işçinin hayatını kaybetmesi durumunda işveren aleyhine müteveffanın yakınları maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahip olduğu gibi sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma hakkına da sahiptir.

İşverenin yükümlülüklerini iş kazasının meydana gelmesinden önce ve iş kazasının meydana gelmesinden sonra olarak ikiye ayırabiliriz.

4857 Sayılı İş Kanunu’ nun 77. maddesine göre; işverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü tedbiri almak, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli araç ve gereçleri noksansız temin etmek zorundadır. Ayrıca işverenlerin iş sağlığı ve güvenliğine uyulup uyulmadığına ilişkin denetim yükümlülükleri bulunduğu gibi işçileri mesleki riskler, yasal hak ve sorumluluklar ile alakalı olarak bilgilendirme yükümlülükleri de bulunmaktadır. Bu işveren yükümlülükleri iş kazasını önlemeye yönelik iş kazası öncesi tedbirlerdir.

İş kazası nedeniyle işverenin üç gün içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve iki gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili bölge Müdürlüğü’ ne bildirim yükümlülüğü bulunduğu gibi iş kazasının meydana geldiği yer kolluk kuvvetlerine olay ile ilgili olarak en kısa zamanda yazılı bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır. Ayrıca kazaya uğrayan işçiye ilk müdahalenin yapılması ve en yakın sağlık kurumuna sevkinin sağlanması da işverenin iş kazası nedeniyle en temel yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Bu işveren yükümlülükleri iş kazası sonrası yükümlülüklerdir.

İş kazası nedeniyle meydana gelen işçi ölümlerinde sigorta müfettişleri olay mahallinde inceleme yaptıkları gibi görgü tanıkları, işverenler ve iş yerinde çalışmakta olan tanık sigortalıların beyanlarına da başvurmaktadırlar. Ayrıca işyeri kayıt ve belgeleri ile iş kazasına ilişkin bildirim yükümlülükleri ve yapılmış her türlü işlem de sigorta müfettişleri tarafından incelenmektedir. Sigorta müfettişleri yapılan incelemeler neticesinde işçinin hak ettiği ücretler, çalışma süresi, iş kazasının meydana gelmesinde kast veya kusur, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının uygulanıp uygulanmadığı, somut olayın iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin rapor tanzim etmektedirler. Söz konusu raporlar, kazaya ilişkin belgeler, bilirkişi incelemeleri ve keşif gibi unsurlar ölümlü iş kazası nedeniyle talep edilen tazminata ilişkin davalarda mahkemelerce dikkate alınmaktadır. Ayrıca söz konusu iş kazası nedeniyle soruşturma veya kovuşturma aşamasında elde edilen veriler de tazminat davasında kullanılabilmektedir.

İşverenin yukarıda belirtilen bildirimlerde bulunmaması, işçiler üzerinde denetim ve gözetim yükümlülüğünü yerine getirmemesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatlarına uygun gerekli tedbirleri almaması durumunda objektif özen yükümlülüğünün ihlali nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluğu doğmaktadır. Ölümlü iş kazasından kaynaklanan tazminat davalarında işverenin sorumluluğundan bahsedebilmek için objektif özen yükümlülüğünün ihlali ile meydana gelen zarar arasında illiyet bağının kurulması gereklidir.

Ölümlü iş kazası nedeniyle tazminat davaları haricinde işveren ve sorumlu tutulabilecek işveren vekilleri bakımından ve iş kazasında kastı yahut kusuru bulunan diğer kimseler bakımından ceza davası açılması da çoğu zaman söz konusu olabilmektedir.

İş kazası nedeniyle meydana gelebilecek işçi ölümlerinden kaynaklanan tazminat ve ceza davaları ile ilgili detaylı bilgi için bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Av. Tuğsan YILMAZ