Title: SANATÇI İLE MENAJER ARASINDA AKDEDİLEN MENAJERLİK SÖZLEŞMESİ
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jul 14
Rating: 5.0

Günümüzde gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler her türlü ticari ilişkilerinde tarafların hak ve borçlarının net olarak yazılı bir biçimde kararlaştırılmasını talep etmektedir. Bu bağlamda sözleşme yapma niyeti bulunan sanatçıların ve menajerlerin yahut menajerlik şirketlerinin karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getireceğinden yahut getirebileceğinden emin olmak istemesi ve sözleşme hazırlama teknikleri kullanılarak hazırlanan detaylı bir menajerlik sözleşmesi ile ticari ilişki olarak atfedilebilecek anlaşmayı garanti altına almayı arzu etmesi yadsınamaz.

Sanatçı ile menajer arasında akdedilen menajerlik sözleşmesinde sanatçının borcu genellikle bedel ödeme borcu iken, menajerin borcu ise sanatçının albüm tanıtımlarında, konser organizasyonlarının ayarlanmasında, basın ile ilişkilerinin yürütülmesinde vb. işlerde sanatçının verdiği yetkilere dayanarak sanatçıyı temsil etme işidir. Günümüzde sanatçıların yoğun bir tempoda çalışması nedeniyle menajerler yukarıda yer alan ve tahdidi olmayan sözleşmesel yükümlülüklerin çok daha fazlasını görev olarak üstlenmektedir. Menajerlerin yetkileri ve sorumlulukları fazla olduğundan gerek sanatçı gerekse menajer bakımından hakları koruyucu ve yükümlülükleri düzenleyici detaylı bir sözleşmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Menajerlik sözleşmesi açısından taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi, söz konusu sözleşmedeki şartların ihlali anlamında gelmektedir. Bundan cihetle yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafın karşı tarafa vermiş olduğu zararın tazmini gerekmektedir. Sözleşme içeriğinin detaylı olarak düzenlenmesi ve cezai şart kavramının sözleşme içeriğine yaptırım unsuru olarak eklenmesi taraflar üzerinde kuvvetli bir hukuki baskı unsuru oluşturacağından tarafların yükümlülüklere aykırı davranışla karşılaşma olasılığı düşecektir.

Her tip sözleşmede olduğu gibi sanatçı ile menajer arasında akdedilecek menajerlik sözleşmelerinde de ahlaka ve adaba aykırı hükümler yer alamayacaktır.

Menajerlik sözleşmesi hazırlanırken sözleşme hazırlama sistematiği ve tekniği dikkatli bir biçimde kullanılmalıdır. Zira taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda dava yoluna gidildiği takdirde en büyük dayanak söz konusu sözleşme olacaktır.

Sanatçı ile menajer arasında akdedilen menajerlik sözleşmesinde yer alması gereken unsurlar nelerdir?

  • Menajerlik sözleşmesinde, taraflar varsa ticari unvanları ve iletişim bilgileri ile birlikte belirtilmelidir.
  • Menajerlik sözleşmesinde, sözleşmenin konusu çelişkiye mahal vermeyecek bir biçimde açıkça belirtilmelidir.
  • Menajerlik sözleşmesinde, tarafların hakları ve yükümlülükleri detaylı bir biçimde açıklanmalıdır.
  • Menajerlik sözleşmesinde, bedel ödeme ve şekli ile ilgili olarak detaylı bir düzenleme yapılmalıdır.
  • Menajerlik sözleşmesinde; sözleşmeden kaynaklanan vergiler, sözleşmenin süresi, sona ermesi ve fesih halleri, tebligata ilişkin hükümler ile uyuşmazlık durumunda uygulanacak hukuk yer almalıdır.
  • Menajerlik sözleşmesinde, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi hususunda hukuki baskı unsuru olarak kullanılabilecek cezai şarta ilişkin hükümler dikkatli bir biçimde düzenlenmelidir.

Av. Tuğsan YILMAZ