Title: Reddi miras halinde emekli aylığını alabilir miyim?
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on Jul 7
Rating: 5.0

Mirasın reddedilmesinin hangi koşullarda gerçekleşebileceği ile ilgili bilgileri bir önceki makalemizde sizinle paylaşmıştık. Kendilerine kalan borca batık mirası reddetmek isteyen mirasçıları en çok düşündüren husus vefat edenden kalan emekli maaşını (ölüm aylığını) almaya devam edip etmeyecekleri hususudur. Bu konu ile ilgili tarafımıza gelen soruları cevaplamak amacıyla bu makalede gerekli bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağız.

Mirasın reddedilmesi ile mirasçılar, ölenden kalan taşınır, taşınmaz, alacak, hak ve borçların tamamından feragat etmiş sayılırlar. Borca batık miraslarda herhangi bir irade beyanına lüzum kalmadan mirasın reddedilmiş sayıldığı kabul edilir. Normal şartlarda mirasçıların mirası kabulleri için herhangi bir irade beyanına lüzum yoktur. Ancak borca batık mirasta, kabul için ayrı bir irade beyanına gerek vardır. Zira kanun borca batık mirasın hükmen reddedildiğini kabul etmiştir. Borca batık olmayan mirasta tereke kendiliğinden mirasçılara geçerken borca batık mirasın geçmesi için kabul beyanında bulunulması veya kabul beyanı yerine geçebilecek davranışların yapılması gerekmektedir. Örneğin mirasçı borca batık mirasta borçları ödemeye veya alacakları toplamaya başlamış ise artık o mirası reddedemez. Reddedilen miraslarda ortaya çıkan problemlerden tabir-i caizse en önemlisi vefat edenden kalan emekli maaşının mirası reddeden mirasçıya kalıp kalmayacağı hususudur.

Gerekçesine girmeden önce sonuca değinirsek eğer, mirası reddeden kişi vefat edenden kalan emekli maaşını (ölüm aylığını) almaya devam eder. Hukuken ölenin emekli maaşı mirasına dahil sayılmamaktadır. Sebebi ise emekli maaşının ölenin yıllar boyunca devlete yatırdığı primler ile hak kazandığı bir ödeme olması ve miras kapsamına girmeden doğrudan mirasçılar üzerinde devam eden bir alacak hakkı olarak kabul edilmesidir. Emekli maaşı (ölüm aylığı) burada miras kapsamına girmeden el değiştirmektedir. Bu el değiştirme hususu nedeniyle ölüm aylığı miras kapsamına girmeden mirasçılar üzerinden devam etmektedir. Bu durum Yargıtay kararlarına da konu olmuş ve Yargıtay emekli maaşının miras kapsamına girmediğini kabule yönelik birçok karar tesis etmiştir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2005/230073 Esas, 2005/26042 K. ve 26.12.2005 Tarihli kararına göre “Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri Türk Medeni Kanunu’nun 605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil etmez. Zira, murisin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta olduğu maaşı terekesine dahil değildir.“ hükmü ile açıkça emekli maaşını miras terekesine dahil etmemiştir. Uygulamada birçok mirasçı ölüm aylığından mahrum kalmamak için borca batık mirası kabul etmektedir. Bilgisizlikle yapılan bu uygulama ile mirasçılar için astarı yüzünden pahalı bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Ancak yukarıda yazdığımız üzere emekli maaşını (ölüm aylığını) almaya devam etmek isteyen mirasçılar herhangi bir soru işaret olmadan borca batık mirası reddedebilirler.

Av. Halil İbrahim ÇELİK & Av. Tuğsan YILMAZ

Bir önceki Miras Hukuku-Davaları kategorisi yazısı için; Reddi Miras