Title: BAŞKA YERDE YAPILAN TAHLİL VE/VEYA TETKİK SONUÇLARINA HEKİMİN BAKIŞ AÇISI
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 20
Rating: 5.0

Hekimin başka bir hastanede veya laboratuarda yapılan tahlil ve/veya tetkik sonuçlarına bakış açısının ne yönde olduğu, hekimce tahlil ve tetkiklerin tekrar istenmesine gerek olup olmadığı ve hukuki açıdan doğurabileceği sonuçlar her zaman güncelliğini koruyacak bir husus olduğundan mütevellit değinmekte fayda olacağı kanaatindeyiz.

Kural olarak hekim, bağımsız sorumluluk prensibi ve güven ilkesi nedeniyle herhangi meşru bir sağlık kuruluşunda yapılan tahlil ve tetkiklere dayanarak tedavi yürütebilir. Ancak birden fazla tetkik ve tahlil sonucunun birbirleri ile örtüşmemesi veya birbirlerini desteklememesi durumunda, zarar vermeme yükümlülüğü bulunan hekimin tekrar çeşitli tetkik ve tahliller istemesi gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış bulguya dayanarak tedavi uygulaması ihtimalinde hekimin kusuru söz konusu olacaktır.

Hekimin değerlendirmeye esas alacağı tahlil ve tetkik bulgularının, tedavi süreci ile zaman bakımından orantılı olması gerekmektedir. Örneğin birkaç yıl önce yapılan tahlil ve tetkiklere dayanarak hekim tarafından herhangi bir tedavi metodunun uygulanması durumunda hekimin ağır ihmalinin varlığından söz edilebilir.

Günümüzde çoğu hekim, hastaya ekonomik yönden ek bir külfet yüklememek amacıyla tahlil ve tetkik sonuçlarının yorumlanmasında yüzeysel davranmakta, yeni veya ek tahlillere gerek görmemekte ve bu nedenle meydana gelen tıbbi zararlardan sorumlu tutulmaktadır.

Av. Tuğsan YILMAZ