Title: ACİL HASTA KAVRAMI VE TIBBİ ACİL MÜDAHALE
Reviewed by Av. Tuğsan YILMAZ on May 20
Rating: 5.0

Mümkün olabilecek en kısa sürede tıbbı hizmete ihtiyacı olan ve tıbbi müdahalede bulunulmadığı takdirde bedeni veya ruhani açıdan geçici veya kalıcı zararlara uğrayabilecek veya ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecek hastaya acil hasta denmektedir. Diğer bir deyişle, hasta açısından doğabilecek ve belki de telafisi mümkün olmayan zararın en kısa sürede bertaraf edilmesi için acil müdahaleye zaruri bir biçimde, ivedilikle ihtiyaç duyulması hastanın acil hasta olarak nitelendirilebilmesi için esaslı unsurdur.

Acil durumlarda, acil hasta olarak kabul edilmesi gereken kişinin kural olarak sağlık personeli tarafından kabul edilmemesi yahut tıbbi müdahaleden imtina edilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Güncel hayatta hastanelerin çeşitli gerekçeler ile yahut gerekçe belirtmeksizin hasta kabul etmekten imtina ettiği haller ile karşılaşılmaktadır. Sağlık personeli mesleki yetkisi ve bilgisi çerçevesinde hastaya gerekli tıbbi müdahalede bulunmalı ve zaruri donanımları kullanmalı ve en kısa sürede hastayı yetkili uzmana teslim etmelidir. Aksi takdirde sağlık personelinin hastaya gelebilecek fiziksel ve ruhani zararlardan Ceza Hukuku ve Tazminat Hukuku bakımdan sorumluluğu doğacaktır.

Acil hasta sevklerinde hastanın durumu ve en yakın hangi hastaneye sevk olacağı konusunda zaman kaybedilmeksizin 112 Acil Yardım Komuta Merkezi bilgilendirilir ve alınacak talimata göre hareket edilir. Sağlık kurumları ister kamuya isterse özel idareye ait olsunlar acil hastalar ve acil durumlar için her çeşit tedbiri almakla yükümlüdür. Örneğin boş yatak sayısının mevcut olup olmadığı konusunda hastane veya sağlık kuruluşu derhal durumu 112 Acil Yardım Komuta Merkezi ne bildirmek zorundadır. Bu bildirim 112 Acil Yardım Komuta Merkezi’ nin acil durumlardaki koordinasyonu bakımından önem taşımaktadır. Sağlık kurumları bu sistem dâhilinde acil sevkli hastaları kabul etmek zorundadır, acil müdahale yapılmadığı takdirde hastada meydana gelebilecek fiziksel ya da ruhani zararlardan acil müdahaleyi yapmaktan imtina eden kişi/kurum sorumlu olacaktır.

Acil durumlarda hastaya yapılan işlemler hekim tarafından kayıt altında tutulur. Bu kayıtlar hastanın başka veya uzman bir hekime devredilmesi ile birlikte verilir. Acil müdahale ile ilgilenen hekim, hastayı belgelendirerek başka bir uzman hekime devretmediği takdirde hastayı izlemek ve gerekli tıbbi müdahaleleri yapmakla mükelleftir, sorumluluktan kurtulamaz.

Tıbbi müdahalelerde kural hastanın uygulanacak olan tedaviye rıza göstermesidir. Ancak bu kuralın istisnasını makalemizin konusu acil durumlar oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarda hekim önce tıbbi müdahaleyi yapmalı ve sonrasında hastayı yapılan müdahale ve zorunluluk hali ile ilgili bilgilendirmelidir.

Av. Tuğsan YILMAZ