SORUNUZ MU VAR?

Monthly Archives: Haziran 2014

//Haziran

Boşanma Davasında Duruşma Tarihi Ne Zaman Belli Olur?

Boşanma davasında davanın açıldığı tarihten itibaren yargılama süreci başlamış demektir. Ancak halk arasında duruşma gününün belirlenmesi ve ilk duruşmanın yapılması ile somut ve gözle görülür bir adım atıldığına dair yanlış bir kanı oluşmuştur.

Boşanma davasında duruşma gününün belirlenmesi sürecine değinirken Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ ndaki değişikliğin değerlendirmesi zaruridir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda 2011 yılında yapılan değişiklik uyarınca ilk […]

Yazan |Haziran 27th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|19 Yorumlar

Reddi Miras

Miras konusunun toplum algısı her ne kadar ölümden sonra mirasçılara kalan malvarlığı ile ilgili olsa da ölenin malvarlığı her zaman mirasçıları pozitif olarak etkilemeyebilir. Bu makalemizde miras bırakanın borca batık mirasının akıbetini inceleyeceğiz.

Müteveffanın (ölen kimse) ardında bıraktığı malvarlığı hukuk terminolojisinde tereke olarak adlandırılmaktadır. Tereke içerisinde miras bırakanın alacakları, taşınır ve taşınmaz malları, hakları ve borçları […]

Yazan |Haziran 26th, 2014|Miras Hukuku-Davaları|75 Yorumlar

Evlilik Sözleşmesi-Boşanma Sözleşmesi

Tarafların evlilik öncesinde yahut evlilikten sonra edindiği malların ve gelirlerin kime ait olacağını, kim tarafından kullanılacağını, tasarrufta bulunma yetkilerinin kullanım biçimini, boşanma halinde para, araba, ev gibi mal varlıklarının kimde hangi oranlar çerçevesinde kalacağını belirleyen eşler arasında akdedilen ve resmi şekle tabi sözleşmelere evlilik sözleşmesi(mal rejimi sözleşmesi) denmektedir.  Toplumda algılanış biçimi nedeniyle halk arasında boşanma […]

Yazan |Haziran 25th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Fesih Sonrası İbranamede İşe İade Hakkından Feragat ve Geçerliliği

İşçinin iş akdinin işverence feshedilmesi sonrasında, feshin geçerli bir sebebe dayanıp dayanmadığı önem arz etmektedir ve geçersiz ve haksız bir sebebe dayanması ile birlikte ise işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer özlük haklarının işverence ödenmesi gerekmektedir.

İş akdinin feshi ile birlikte ödenecek işçi özlük haklarına ilişkin tutarlar kalem kalem belirlenir ve uygulamada işçiye ibraname imzalatılır. […]

Yazan |Haziran 19th, 2014|İş Hukuku|Yorum Yok

Bağımsız Konut Sağlamamak Boşanma Nedeni Midir?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun düzenlediği hususlardan biri olan aile konutu, hukuki bir müessese kabul edilmekle beraber ailenin yaşamsal faaliyetlerinin merkezi haline gelen ve devamlılık arz etmek kaydıyla barınma gereksiniminin karşılanmasını sağlayan konut olarak kabul edilmektedir.

TMK m.186 gereğince eşler oturacakları konutu birlikte seçmenin yanı sıra birliği beraberce yönetmek ve birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve […]

Yazan |Haziran 16th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Aşırı borçlanmak boşanma nedeni olabilir!

Tarih sahnesi boyunca toplumlarda her zaman ehemmiyetini muhafaza eden bir nosyon olarak ekonomi, esasen bir ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlemede önemli bir etken olmakla birlikte temelinde üretim, dağıtım ve tüketim olgularını barındırmasının yanı sıra toplum üzerinde yarattığı tabakalaşmayla birlikte bireylerin hayat standartları üzerinde doğrudan tesir eden bir sosyal kurum olarak kabul edilmektedir. Dünya ekseninde karşılaşılan en […]

Yazan |Haziran 13th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|Yorum Yok

Ceza yargılamasında ifade/beyan nasıl verilir?

Ceza yargılaması soruşturma aşaması ve kovuşturma aşaması(ceza davası) olmak üzere iki ayrı evreden oluşmaktadır. Ceza davasının açılmasını müteakiben mahkemenin vermiş olduğu karar ise hüküm olarak adlandırılmaktadır.

Ceza muhakemesi bakımından soruşturma aşamasında şüphelinin ifadesinin alınması söz konusuyken mağdur veya şikayetçinin ise beyanı alınmaktadır. Kovuşturma aşamasında ise sanığın yargılamayı yapan görevli ve yetkili ceza mahkemesi tarafından sorgusu yapılmaktadır.

İfade, […]

Yazan |Haziran 9th, 2014|Ceza Hukuku|16 Yorumlar

Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) Nedir?

Hukuk ile birey arasındaki ilişki sadece yaşam boyu değil öldükten sonra da devam etmektedir. Bir malvarlığı (alacaklar veya borçlara) sahip olan bireyin öldükten sonra malvarlığının dağıtılması Miras Hukuku’nu ilgilendirmektedir. Ölenin-mirasbırakanın ardından kendisine kimlerin mirasçı olacağı hususunu belgelendiren durum Miras Hukuku’nun başlangıç noktasını oluşturur. İşte ölümden sonra geride kalan mirasçıları belirleyen bu evraka mirasçılık belgesi ya […]

Yazan |Haziran 9th, 2014|Miras Hukuku-Davaları|5 Yorumlar

Ceza davası nasıl açılır, cezai yargılama nasıl başlar?

Ceza yargılaması soruşturma aşaması ile başlamaktadır. Soruşturma aşaması C. Savcısının ve kolluk kuvvetlerinin ilgili şikayet yahut suç duyurusu üzerine delil toplama, araştırma, isnad edilen hukuka aykırı fiil ile suçu işlediği iddia edilen fail ile aradaki illiyet bağının var olup olmadığının araştırılmasını kapsamaktadır.

Soruşturma aşaması ise şikayete tabi suçlar yahut re’sen araştırılacak suçlar bakımından farklılık göstermektedir. Şikayete […]

Yazan |Haziran 6th, 2014|Ceza Hukuku|189 Yorumlar

Boşanma davasında nafaka miktarı neye göre belirlenir?

Günümüzün modern nosyonuyla birlikte anılan sözde modernize edilmiş yaşamlarımız ve hayat standartlarımız karşısında, bundan onlarca yıl belki de yüzlerce sene geçmişe bakıldığında koruduğu saygınlığıyla birlikte, sağlam temellere dayanan insanlar arası sosyal ilişkiler ve bu sosyal ilişkilerin sevgi, aşk, mutluluk gibi duygularla beslenmesi neticesinde ortaya çıkan bir kurum olan evlilik müessesesi, ne yazık ki eşlerin olaylı […]

Yazan |Haziran 5th, 2014|Aile ve Şahıs Hukuku|5 Yorumlar